1 Иоаннай 2

1Үхибүүдни, саашадаа нүгэл шэбэл хэхэгүйнтнай тула би энээниие бэшэнэб. Хэрбээ хэн нэгэнэй нүгэл хээ һаа, Эсэгэ Бурханай урда маниие Хамгаалагша, үнэн сэдьхэлтэ Иисус Христос бии юм. 2Бидэнэй хэһэн нүгэлэй, гансашье бидэнэй бэшэ, харин бүхы дэлхэйнхинэй хэһэн нүгэлэйнь түлѳѳ Иисус ѳѳрыгѳѳ үргэл болгоһон байна. 3Бурханай захяа заабариие сахидаг болоходоол Бурханиие бидэ мэдэнэбди гэжэ лаб найдахабди. 4Бурханай захяа заабариие сахидаггүй аад, «Бурханиие би мэдэнэб», – гэжэ хэлэдэг хүн худалша гээшэ, үнэн юумэн тэрэ хүндэ үгы! 5Бурханай үгэ дуулагша хүн Бурханда үнэн сэдьхэлһээ дуратай байна. Бурхантай нэгэн хамта байһанаа бидэ иигэжэл мэдэхэ болонобди. 6Бурхантай нэгэн хамта байнаб гэгшэ болбол Иисустал адляар ажаһууха ёһотой. 7Инаг хайрата нүхэдни, минии бэшэжэ байһан юумэн шэнэ захяа заабари бэшэ, хуушан захяа заабари юм. Энэ захяа заабариие таанар анханһаа хойшо мэдэнэт. Тэрэ хуушан захяа заабари – бидэнэй дуулаһан мэдээсэл гээшэ. 8Гэхэтэй хамта, минии бэшэжэ байһан юумэн шэнэшье захяа заабари мүн. Энэ захяа заабари үнэн зүб юм гэжэ Христосойшье, таанарайшье ажабайдал харуулна. Нүгэлэй харанхы һүнэн ошожо байна, ёһотой гэрэл туяа сасаран гэрэлтэжэ байна! 9Би гэрэл туяа соо байнаб гэдэг аад, ѳѳрынгѳѳ аха дүүдэ дурагүй хүн мүнѳѳ болотор нүгэлэй харанхыда байна гээшэ. 10Аха дүүдээ дуратай хүн гэрэл туяа соо ябана. Тэрэ хүн ѳѳрынгѳѳ аяг зангаар дүтынгѳѳ хүниие нүгэлдэ оруулха ушар шалтагааниинь болохогүй. 11Аха дүүдээ дурагүй хүн нүгэлэй харанхы соо ябана, тэрэ хүн хайшаа тэмтэржэ ябаһанаа мэдэнэгүй, яахадааб гэбэл, тэрэ хүниие нүгэлэй харанхы һохор болгоно. 12Үхибүүдни, би таанадта хандажа бэшэнэб: таанарай хэһэн нүгэл хилэнсэтнай Христосой алдар нэрын аша туһада хүлисэгдэбэ. 13Эсэгэнэр, би таанадта хандажа бэшэнэб: анханһаа хойшо оршожо байдаг Бурханиие таанар мэдэнэт. Залуушуул, би таанадта хандажа бэшэнэб: таанар шолмосые диилээт. 14Үхибүүд, би таанадта бэшэбэб: таанар Эсэгэ Бурханиие мэдэбэт. Эсэгэнэр, би таанадта бэшэбэб: анханһаа хойшо оршожо байдаг Бурханиие таанар мэдэбэт. Залуушуул, би таанадта бэшэнэб: таанар ехэ хаба шадалтайт, Бурханай Үгэ таанартай байна, тиин таанар шолмосые диилээт. 15Газар дэлхэйдэ бү дурлагты, газар дэлхэй дээрэхи юумэндэ бү дурлагты. Газар дэлхэйдэ дурлаа һаа, Эсэгэ Бурханда дурагүй гээшэт. 16Ушарынь гэбэл, газар дэлхэйн бүхы юумэнүүд: нүгэл шэбэлые хэхэ шунал, нюдэнэй хүсэл шунал, омог бардам зан Эсэгэ Бурханһаа заяагдаагүй, харин газар дэлхэйһээ бии болоо. 17Харин газар дэлхэй энэ дэлхэйдэ һайшаагдадаг бүхы юумэнтэй хамта һүнэн һалаха. Эсэгэ Бурханай дура хүсэлые сахин бэелүүлэгшэл хэтэ мүнхэдѳѳ амиды ябаха юм. 18Үхибүүд, һүүлшын саг хүрэжэ ерэбэ! Христосой дайсан ерэхэ ёһотой гэжэ таанар дуулаһан байхат. Тиин Христосой дайсад мүнѳѳ олон болонхой. Иихэдээ һүүлшын саг хүрэжэ ерэбэ гэжэ мэдэнэбди. 19Христосой дайсад маниие хаяад ябаа һэн, теэд тэдэнэр манай хүнүүд байгаа гэхын аргагүй. Хэрбээ манай хүнүүд байгаа һаа, тэдэнэр манаар сугтаа үлэхэ һэн. Теэд бидэниие орхёод ошоһон ушарынь тодоруулбал, тэдэ манай хүнүүд бэшэ һэн. 20Таанарта Нангин Һүлдэ Бурханһаа үгтѳѳ, тиимэһээ таанар бүхы юумэ мэдэнэт. 21Таанар үнэн зүбые мэдэнэгүйт гэжэ би таанадта бэшээгүйб. Үгы даа, таанадта иигэжэ бэшээ һэм: таанар үнэн зүбые мэдэнэт, тиин ямаршье худал юумэн үнэн юумэнһээ тад ондоо байдаг гэжэ бэшээб. 22Худалша гээшэмнай хэн гээшэб? Иисусые Бурханай табисуурта Христос гэжэ тоолодоггүй хүн худалша мүн. Христосой дайсан хадаа Эсэгэ Бурханай, тэрэнэй Хүбүүнэй оршожо байһые арсагша юм. 23Хүбүүндэнь этигэдэггүй һаа, Эсэгэгүй байна гэһэн удхатай юм. Хүбүүндэнь этигэдэг хүн Эсэгэтэйнь хамта байна. 24Анха түрүүн юун гэжэ дуулаа һэмта, тэрээндээл этигэжэ байгты! Хэрбээ энээндэ саашадаа этигэжэ байгаа һаа, таанар Хүбүүнтэйнь, Эсэгэтэйнь хамта байхат. 25Христос бидэндэ мүнхын Амидаралга үгэхэб гэжэ найдуулаа! 26Таанарые мэхэлхэеэ һанагшад тухай эдэ бүгэдые би таанадта бэшэбэб. 27Бурханай таанадта үгэһэн Нангин Һүлдэ сэдьхэлдэтнай байна, тиимэһээ таанарые хэн нэгэнэй һургаһанай хэрэгынь үгы. Нангин Һүлдэ таанарта үнэн зүб юумэ хэлэнэ, худал юумэ хэлэнэгүй, тиигэжэ таанарые бүхы юумэндэ һургана. Нангин Һүлдын һургаһан ёһоор таанар Христостой нэгэн хамта байгты. 28Үхибүүд, мүнѳѳ таанар Христостой нэгэн хамта байгты. Тиигээ һаа, тэрэнэй бусажа ерэхэдэнь, бидэ айхые мэдэхэгүйбди, эшэхэгүйбди. 29Христосые үнэн сэдьхэлтэй гэжэ таанар мэдэдэгта, тиимэһээ үнэн сэдьхэлээрнь байдаг хүн Бурханһаа түрэһэн хүн гэжэ таанар баһа мэдэнэт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\