1 Иоаннай 3

1Таанар хараад үзыт, Эсэгэ Бурхан маанадта ямар ехэ дуратай байгаа гээшэб! Бидэнэр Бурханай үхибүүд гэжэ нэрлэгдэнэбди. Үнэхѳѳрѳѳшье тиимэбди! Газар дэлхэйнхин бидэниие Бурханай үхибүүд гэжэ мэдэнэгүй, юундэб гэбэл, Бурханиие тэдэ мэдэнэгүй бшуу. 2Инаг хайрата аха дүүнэрни, бидэ мүнѳѳ Бурханай үхибүүд гээшэбди, теэд саашадаа ямар болохомнай үшѳѳл мэдэгдэнэгүй. Христосой ерэхэдэ тэрээндэл адли болохобди гэжэ ойлгонобди, юундэб гэбэл, бидэ тэрэниие үнэн бодото зандань харахабди. 3Христосто иимэ этигэл найдабаритай байгаа һаа, алишье хүн ѳѳрыгѳѳ арюудхана, ушарынь гэбэл, Христос арюун нангин байгаа. 4Нүгэл хилэнсэ хэгшэ хүн бүхэн гэмтэ ябадал гаргана; нүгэл хилэнсэ болбол гэмтэ ябадал мүн. 5Христос ѳѳрѳѳ нүгэл хээгүй аад, хүнүүдые хэһэн нүгэлһѳѳнь сүлѳѳлхэеэ ерээ гэжэ таанар мэдэнэт. 6Тэрээнтэй нэгэн хамта байгшад нүгэл хэдэггүй. Нүгэл хэгшэд Христосые хараагүй, мэдэрээгүй гээшэ. 7Үхибүүд аа, хэншье таанарые зүб харгыһаатнай бү хадууруулаг! Үнэн зүб юумэ хэгшэ Христостол адли үнэн зүб байгты. 8Нүгэл шэбэл хэгшэ шолмосһоо болоно, юундэб гэбэл, шолмос анханһаа хойшо нүгэл хилэнсэ хэдэг юм. Тиимэһээ шолмосой үйлэ уршагые үгы хэхын тула Бурханай Хүбүүн ерэһэн юм. 9Бурханһаа мүндэлэн гарагша нүгэл хэдэггүй, яахадааб гэхэдэ, тэрэ хүн Бурханай үршѳѳһэн шэнэ амидаралай ёһоор ажаһууна. Тэрэ хүн ондоо нүгэл хэхэгүй, ушарынь гэхэдэ, тэрэ Бурханһаа мүндэлѳѳ. 10Бурханай үхибүүд шолмосой үхибүүд хоёр хоорондоо иимэ илгаатай: үнэн зүб юумэ хэдэггүй хүнүүд, ѳѳрынгѳѳ ахада дурагүй хүнүүд адли – Бурханай бэшэ юм. 11Бидэ бэе бэедээ дуратай байха ёһотойбди гэһэн мэдээсэл таанар анханһаа хойшо дуулаат. 12Бидэнэр Каин шэнги байха ёһогүйбди. Каин хадаа шоломосой түрэлэй байжа, дүүгээ алаа һэн. Юундэ тиигээб гэхэдэ, Каинай үйлэ хэрэгынь харатай муухай байгаа, харин дүүгэйнь хэрэг үнэн зүб байгаа бшуу. 13Аха дүүнэрни, таанарта газар дэлхэйнхин дурагүй байна гэжэ бү гайхагты. 14Үхѳѳд амидыраат гэжэ бидэ мэдэнэбди, ушарынь хадаа, аха дүүнэртээ бидэ дуратайбди. Аха дүүнэртээ дурагүй хүнүүд үхэһэн зандаа үлэнэ. 15Аха дүүгээ үзэн ядагша алууршан гээшэ. Харин ямаршье алууршан мүнхын амидаралда хүртэдэггүй гэжэ таанар мэдэнэт. 16Ѳѳрынгѳѳ ами наһые бидэнэй түлѳѳ Христосой үгэһыень дуран гээшэ гэжэ бидэ ойлгонобди. Тиин бидэшье аха дүүнэрэйнгээ түлѳѳ ами наһаяа үгэхэ ёһотойбди. 17Энэ дэлхэйдэ юумээр дутадаггүй баян һуудаг хүн аад, аханар дүүнэрэйнгээ үгытэй ядуу һуухадань һанаагаа зободоггүй хүн: Бурханда дуратайб гэжэ яагаад хэлэжэ шадаха гээшэб? 18Үхибүүдни, иигэжэ дэмы хооһон ама хэлээрээ дурлаһан хэбэр үзүүлээд бү байя, харин үнэхѳѳрѳѳ дуратай байһанаа үнэн бодото хэрэгээрээ харуулая! 19Үнэн бодото хэрэгтэ хабаатай байһанаа, Бурханай урда этигэл зоригтой байһанаа яажа мэдэхэбибди. Хэрбээ маниие зүрхэ сэдьхэлнай зэмэлээ һаа, Бурхан бидэнэй зүрхэ сэдьхэлһээ ехэ, бүгэдые мэдэгшэ юм гэжэ бидэ ойлгонобди. 21Инаг хайрата аха дүүнэрни, хэрбээ зүрхэ сэдьхэлнай маниие зэмэлээгүй һаань, Бурханай урда этигэл зоригтой байхабди. 22Тиин бүхы эриһэн юумэеэ Бурханһаа абанабди, юундэб гэбэл, тэрэнэй захяа заабариие бэелүүлэн сахинабди, тэрээндэ һайшаагдаха юумэ хэнэбди. 23Бурханай захяа заабаринь иимэ: Бурханай Хүбүүн Иисус Христосто этигэхэ, Иисус Христосой захиһан ёһоор бэе бэедээ дуратай байха зэргэтэйбди. 24Бурханай захяа заабариие сахигшад тэрээнтэй нэгэн хамта байна, Бурхан тэдэнтэй нэгэн хамта байна. Иигэжэл Бурханай бидэнтэй нэгэн хамта байдагые бидэ мэдэхэ аргатайбди, бидэндэ Бурханай заяаһан Нангин Һүлдын ашаар мэдэхэ аргатайбди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\