1 Иоаннай 4

1Инаг хайрата аха дүүнэрни, али бүхы һүлдэнүүдтэ бү этигэгты, Бурханһаа эльгээгдэһэн һүлдэнүүд гү гэжэ шалгагты, юундэб гэбэл, худал хуурмаг лүндэншэд газар дэлхэй дээрэ олон болошонхой. 2Бурханай һүлдые иигээд мэдэхэт: Иисус Христос хүн боложо, газарта ерээ гэдэг һүлдэ бүхэн Бурханай Һүлдэ мүн. 3Иисусые хүн боложо, газарта ерээгүй гэдэг һүлдэ Бурханай бэшэ, харин Христосой дайсанай һүлдэ гээшэ. Тиимэ һүлдэ тухай таанар дуулаһан байнат, тэрэ һүлдэ газар дэлхэйдэ ерэхэ гэжэ таанар мэдэнэт, тэрэнь дэлхэйдэ ерэшоод байна. 4Үхибүүд, таанар Бурханһаат, тиимэһээ худал хуурмаг лүндэншэдые диилээт, яахадааб гэбэл, таанарай досоо байдаг Бурхан газар дэлхэйдэ байдаг шолмосһоо ехэ юм. 5Тэдэ хуурмаг лүндэншэд газар дэлхэйнхин мүн, юундэб гэбэл, тэдэнэр газар дэлхэйнхинэй хэлээр дуугаралсана, газар дэлхэйнхин тэдэ лүндэншэдэй хэлэһые шагнана. 6Харин бидэнэр Бурханай хүнүүдбди. Тиимэһээ Бурханиие мэдэгшэнь бидэниие шагнана, Бурханай бэшэ хүн шагнанагүй. Иигэжэл бидэ үнэн зүбэй һүлдые худал хуурмагай һүлдэһѳѳ илгаруулан мэдэнэбди. 7Инаг хайрата аха дүүнэрни, бэе бэедээ дуратай байябди, юундэб гэбэл, хайра дуран Бурханһаа заяагдаһан юм. Али бүхы хайра дуратай зон Бурханһаа түрѳѳ, Бурханиие мэдэнэ. 8Хайра дурагүй хүн Бурханиие мэдэнэгүй, яахадааб гэхэдэ, Бурхан гээшэ дуран мүн. 9Бидэндэ дуратай байдагаа Бурхан иигэжэ харуулаа: Хүбүүгээрнь дамжан бидэнэй мүнхэдѳѳ амиды ябахын тула Бурхан ори ганса Хүбүүгээ газар дэлхэйдэ эльгээгээ. 10Дуран гээшэ иимэ: Бурханда бидэ дурлаагүйбди, Бурхан ѳѳрѳѳ бидэндэ дурлажа, бидэнэй хэһэн нүгэлэй түлѳѳ үргэл болгон, ѳѳрынгѳѳ Хүбүүе эльгээгээ. 11Инаг хайрата аха дүүнэрни, Бурханай иимэ ехээр манда дурлаһан хадань бидэшье бэе бэедээ дуратай байха ёһотойбди. 12Бурханиие хэншье хэзээшье хараагүй юм. Теэд хэрбээ бидэнэй бэе бэедээ дуратай байхада, Бурхан бидэнтэй нэгэн хамта байна гээшэ. Бурханай дураниинь бидэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ тон ехэ юм. 13Бурхан бидэнтэй нэгэн хамта байна гү, бидэ Бурхантай нэгэн хамта байна гүбди гэжэ маанадта Бурханай заяаһан Нангин Һүлдѳѳрнь мэдэнэбди. 14Эсэгэ Бурхан газар дэлхэйе Абарагша болгон, Хүбүүгээ эльгээгээ гэжэ бидэ хараабди, гэршэлэн баталнабди. 15Иисус болбол Бурханай Хүбүүн гэжэ мэдэрдэг хүн Бурхантай нэгэн хамта байна, Бурхан тэрэ хүнтэй нэгэн хамта байна. 16Бидэндэ Бурхан дуратай гэжэ мэдээд, бидэ тэрэ дурандань этигэн найданабди. Бурхан болбол дуран гээшэ. Хайра дуратай хүн Бурхантай нэгэн хамта байдаг, Бурхан тэрэ хүнтэй нэгэн хамта байдаг, Бурхан тэрэ хүнэй досоонь байдаг. 17Энээгээрээ дуран бидэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ тон ехэ байна. Тиимэһээ Зарга шүүбэриин болохо Үдэрые бидэ айнгүйгѳѳр угтахабди, юундэб гэбэл, энэ дэлхэйдэ бидэнэр Христостол адляар ажаһуунабди. 18Дуран айхые мэдэдэггүй: ёһотой дуран айлтые зайлуулдаг, яахадааб гэбэл, айха гээшэ хэһээлтэтэй холбоотой, тиигээд хэн айнаб, тэрэ хүн дуранай эрхим шанарые туйлаагүй гээшэ. 19Бидэ Бурханда дуратайбди, юундэб гэбэл, бидэндэ түрүүшээр Бурхан дурлаа. 20«Би Бурханда дуратайб» гэдэг аад, ѳѳрынгѳѳ ахада дурагүй хүн худалша гээшэ. Ахаяа хаража байгаад, тэрээндээ дурагүй хүн Бурханиие хараагүй аад, Бурханда дурлахагүй бшуу. 21Бидэндэ Бурхан иимэ захяа заабари үгѳѳ: Бурханда дуратай хүн ахадаашье дуратай байха ёһотой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\