1 Иоаннай 5

1Иисус Бурханай табисуурта мүн гэжэ этигэдэг хүн бүхэниие Бурхан бүрилдүүлээ. Эсэгэ Бурханда дуратай хүн Бурханай үхибүүдтэшье дуратай юм. 2Бурханай үхибүүдтэ дуратай байһанаа иигэжэ мэдэнэбди: Бурханда дуратай һаа, тэрэнэй захяа заабарииень сахинабди. 3Бурханай захяа заабариие сахихадаа, Бурханда бидэ дуратай байнабди. Бурханай захяа заабаринь хүшэр хүндэ бэшэ юм. 4Бурханһаа түрэһэн хүн оршолонто дэлхэйе диилэгшэ юм. Бидэнэй этигэл найдабари болбол илалта мүн. Тэрэ этигэлэйнгээ ашаар бидэ оршолонто дэлхэйе диилэнэбди. 5Иисус Бурханай Хүбүүн гэжэ этигэдэг хүн лэ дэлхэйе илагша юм. 6Тэрэ бидэндэ уһа шуһан хоёрой ашаар ерээ. Тэрэмнай Иисус Христос мүн. Иисус уһанһаа гадна, уһа шуһан хоёртой хамта ерээ. Энээниие Нангин Һүлдэ гэршэлнэ, яахадааб гэбэл, Нангин Һүлдэ үнэн бодото зүйл мүн. 7Тэнгэридэ гурбан гэршэ бии бшуу: Эсэгэ, Үгэ, Нангин Һүлдэ гурбан. Эдэ гурбан гэршэнүүд нэгэл юумые баталан гэршэлнэ. 8Газар дээрэ һүлдэ, уһан, шуһан гурбан гэршэлнэ. 9Бидэ хүнэй гэршэлһыел хараадаа абанабди, харин Бурханай гэршэлгэ хүнэй гэршэлгэһээ холо шухала юм. Энэ Бурханай ѳѳрынь гэршэлгэ мүн: Бурхан ѳѳрынгѳѳ Хүбүүн тухай гэршэлнэ. 10Бурханай Хүбүүндэ этигэдэг хүнэй зүрхэ сэдьхэлдэнь энэ гэршэлгэнь байна. Харин Бурханда этигэдэггүй хүн Бурханиие худалша мэтэ харуулжа байна, ушарынь гэбэл, Бурханай ѳѳрынгѳѳ Хүбүүн тухай гэршэлхэдэнь, тэрэ хүн этигээгүй. 11Иимэ гэршэлгэ байгаа: Бурхан бидэндэ хэтэ мүнхын амидарал олгоо. Бурханай Хүбүүн хэтэ мүнхын амидаралай эхин мүн. 12Бурханай Хүбүүнтэй хүндэ хэтэ мүнхын амидарал үршѳѳгдэхэ, Бурханай Хүбүүнгүй байһан хүндэ тиимэ амидарал үгтэхэгүй. 13Таанадта хэтэ мүнхын амидаралай үршѳѳгдэһые мэдэжэ байхынтнай тула Бурханай Хүбүүнэй алдар нэрэдэ этигэгшэ таанарта хандан, эдэ бүгэдые би бэшэбэб. 14Тиимэһээл Бурханай урда этигэл зоригтой байхабди. Бурханай дура хүсэлѳѳр бидэнэй юушье эреэ һаа, Бурхан дуулажа байна. Энээндэ бидэ этигэн найданабди. 15Юу эриһыемнай Бурханай дуулажа байһые мэдэжэ байһан туладаа, Бурханһаа эриһэн бүхы юумые бидэ абахабди гэжэ мэдэнэбди. 16Хэрбээ ахань үхэлдэ хүргэдэггүй нүгэл хэнэ гэжэ мэдэжэ хаража байһан хүн Бурханда мүргэг, тиихэдэнь Бурхан тэрээниие амиды байлгаха. Үхэлдэ хүргэдэггүй нүгэл хэһэн хүн тухай эндэ би хэлэжэ байнаб. Харин үхэлдэ хүргэдэг нүгэл гэжэ бии юм. Тиимэ нүгэл хэгшэдэй түлѳѳ зальбарха ёһотой гэжэ би эндэ хэлэнэгүйб. 17Үнэн бэшэ алишье үйлэ нүгэл гээшэ, теэд үхэлдэ хүргэдэггүй нүгэл гэжэ бии юм. 18Бурханһаа түрэһэн хүн бүхэн нүгэл хэгшэгүй гэжэ бидэ мэдэнэбди: Бурханһаа түрэһэн хүниие Бурханай Хүбүүн хаража аршалжа байдаг. Шолмос тэрэ хүндэ муу юумэ хэжэ шадахагүй. 19Бидэ Бурханай үхибүүдбди, бүхы газар дэлхэйнхин шолмосой эрхэ мэдэлдэ байна гэжэ мэдэнэбди. 20Ёһотой Бурханиие бидэнэй танидаг болохын тула маанадта Бурханай Хүбүүн ерэжэ ойлгуулаа гээд бидэ мэдэнэбди. Бидэ Бурхантай нэгэн хамта, тэрэнэй Иисус Христостой нэгэн хамта байнабди. Иисус Христос хадаа ёһотой Бурхан гээшэ, хэтэ мүнхын амидарал гээшэ. 21Үхибүүд, ѳѳһэдыгѳѳ хуурмаг бурхадһаа һэргылжэ ябагты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\