1 Пётрой 1

1Понт, Галат, Каппадоки, Аси, Бетани нютагуудаар таража һууһан ерүүл зон, Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүд, таанадые Иисус Христосой Пётр элшэн амаршална. 2Иисус Христосой үгэ дуулажа, шуһаарнь сэбэрлүүлхын тула таанад Эсэгэ Бурханай эрхэ мэдэлээр шэлэгдэжэ абтаһан байгаат, тэрэнэй Нангин Һүлдын ашаар арюудхагдаһан байгаат. Бурханай үршѳѳл хайра, амгалан тайбан та бүхэнтэй элбэг дэлбэг байхань болтогой. 3Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурханда баяр хүргэе! Үхэһэн Иисус Христосые амидыруулхадаа, Бурхан агууехэ үршѳѳл хайраараа шэнэ амидарал бидэндэ үршѳѳгѳѳ. Тиин маанадые амиды найдалаараа дүүргээ, 4тиимэһээ Бурханай ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэ үгэхѳѳр хадагалжа байһан элбэг дэлбэг буян хэшэгтэ хүртэхэбди гэжэ бидэ найданабди. Тэрэ буян хэшэг таанадта тэнгэри дээрэ хадагалагдана, тэрэ үмхирхэгүй, һүнэхэгүй, бузарлагдахагүй. 5Бурханай хүсэн этигэл һүзэгэйтнай ашаар сагай эсэстэ абаралгада хүртэтэртнай таанадые һахижа байна. 6Тиимэһээ энээндэ баясажа байгты. Мүнѳѳ түр зуура элдэб янзын туршалгануудһаа зобожо тулижашье байбал, баясажа байгты. 7Юундэб гэхэдэ, тэдэ зоболонгууд танай һүзэг этигэл бодото байна гү гэжэ туршана, батална гээшэ. Галда шатажа үгы болодог алтаншье галаар туршагдадаг ха юм, зүгѳѳр танай һүзэг этигэл алтанһаа үлүү үнэтэй, тиимэһээл тэрэнэйтнай үнэн байһыень заабол туршаха, баталха хэрэгтэй юм. Тиигээд лэ таанад Иисус Христосой заларан ерэхэ Үдэр магтаалда, алдар солодо, нэрэ түрэдэ хүртэхэт. 8Тэрэниие хараагүйшье һаа, таанад тэрээндэ дуратай байнат; мүнѳѳ тэрэниие харангүйшье байхадаа, тэрээндэ этигэжэ байнат. Тиимэһээ таанад үгэнүүдээр дамжуулхын аргагүй, гайхалтай баяраар баясанат, 9юундэб гэхэдэ, ѳѳрыгѳѳ абарха һүзэг этигэлэйнгээ зорилгодо хүрэжэ байнат. 10Таанадта үгтэхэ Бурханай иимэ үршѳѳл хайра тухай энэ абаралгада хабаатай, бүхы юумэнүүдые шудалжа, шүүбэрилжэ байһан лүндэншэд уридшалан хэлээ юм. 11Ямар сагта, яажа тэрэ буян хэшэгэй үгтэхые лүндэншэд досоогоо байһан Христосой Һүлдын зааһан сагаар тодоруулха гэжэ оролдоо. Тиихэдээл Христос зоболонгуудые дабажа гараад, һүүлдэнь алдаршаха гэжэ Һүлдэ уридшалан хэлээ юм. 12Ѳѳһэдынгѳѳ аша туһада бэшэ, харин һүзэглэгшэ таанадай аша туһада тэдэнэр алба хэнэ гэжэ Бурхан тэдэ лүндэншэдтэ элирхэйлээ, тиимэһээ тэнгэриһээ эльгээгдэһэн Нангин Һүлдын дамжуулһан Һайн Мэдээсэлые айладхаһан хүнүүдые таанад мүнѳѳ шагнаба гээшэт. Тэрэ нюуса Бурханай Эльгээмэлнүүдшье нээжэ мэдэхэ хүсэлтэй байна. 13Тиимэһээ һэргэлэн байгты, оюун ухаагаараа хүдэлхэдэ бэлэн байгты. Иисус Христосой ерэхэ Үдэр таанадта үгтэхэ буян хэшэгтэ аргагүй ехээр найдажа байгты. 14Бурханиие мэдэхэгүй байһан үе сагтаа ажамидаралыетнай хүтэлдэг байһан хүсэлэнгүүдые дахангүй, Бурханай мэдэлдэ байгты. 15Таанадые дуудаһан Бурханай арюун нангин байдагтал адляар, таанад алишье талаһаа арюун нангин байгты. 16«Би арюун нангин байнаб, тиимэһээ таанадшье арюун нангин байгты», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ. 17Нюур харангүй бүхы хүнүүдые хэһэн хэрэгүүдэйнь хэмжээгээр шүүбэрилдэг Бурханиие таанад Эсэгэмнай гэжэ нэрлэнэт, тиимэһээ эндэ, энэ дэлхэйдэ байха үдэрнүүдээ тэрээндэ һүрдэн һүгэдэн үнгэргыт даа. 18Үбгэ эсэгэнэрһээ залгамжалһан удхагүй хооһон ажамидаралһаа таанад үмхирдэг мүнгэ алтаар абтаһан бэшэт, 19харин бэеын дутагдалгүй, сэбэр Хурьганай, Христосой үнэтэй сэнтэй шуһаар худалдажа абтагдаһан байгаат. 20Юртэмсэ дэлхэйн зохёон бүтээгдэхэһээ урда таанадайл аша туһада Бурхан Христосые шэлэжэ абаа юм, үе сагай дүүрэжэ байхада тэрэниие элирхэйлэн харуулаа юм. 21Тэрэнэйл аша туһаар таанад Бурханда этигэнэт. Бурхан тэрэниие үхѳѳд байхадань амидыруулаа, алдаршуулаа, тиимэһээл таанад Бурханда һүзэглэнэт, найданат. 22Үнэн зүбые дахажа, Бурханда һүзэглэдэг аха дүүнэртээ үнэн зүрхэнһѳѳ дуратай байхын тула таанад сэдьхэл зүрхэеэ арюудхабат. Тиимэһээ бүхы һанал бодолоороо бэе бэедээ дуратай байгты. 23Юундэб гэхэдэ, таанад үмхирдэг үрэһѳѳ бэшэ, харин үмхирдэггүй үрэһѳѳ дахин түрэһэн байгаат. Тэрэ үрэ болбол амиды Бурханай бодото Үгэ юм. 24«Ямаршье махабад бэе ногоондо адли. Ямаршье хүнэй алдар нэрэ талын сэсэг мэтэ. Ногооной хатахада сэсэгынь унадаг. 25Гэхэтэй хамта Дээдын Эзэнэй Үгэ хэтын хэтэдэ мүнхэ оршодог», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. Энэ Дээдын Эзэнэй Үгэ таанадта номногдоһон Һайн Мэдээсэл гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\