1 Пётрой 2

1Худалаар хэлэхэеэ, нүгэл хэхэеэ болигты, хүнэй нюур бү харагты, хүндэ бү атаархагты, худалаар бү гэршэлэгты. 2Һая түрэһэн үхибүүд яажа һүндэ дуратай байдаг бэ, тэдэндэл адляар таанадшье Бурханай Үгэдэ дуратай байгты. Тэрэнэй ашаар таанад ургахат, абарагдахат. 3«Дээдын Эзэнэй үршѳѳлые таанад мэдэрээт», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ ха юм. 4Хүнүүдэй голоһон, зүгѳѳр Бурханай шэлэжэ абаһан, Бурханай нюдэндэ үнэтэй сэнтэй байдаг амиды шулуунда – Дээдын Эзэндэ – ерэгты. 5Таанад амиды шулуунуудта адли Бурханда ерэгты, тиигээд Бурхан таанадһаа һүмэ бодхоохо, тиигээд тэрэ һүмэдѳѳ таанад нангин санаартан болоод, Иисус Христосоор дамжуулан Нангин Һүлдэһѳѳ Бурханда һайшаагдаха оюун ухаанай үргэл асаржа байгты. 6Нангин Бэшэг соо: «Эгээн шухала, шэлэгдэжэ абтаһан, үнэтэй сэнтэй шулууе Сион дээрэ мүнѳѳ би табинаб; тэрээндэ этигэһэн хүн хэзээшье эшэхэгүй», – гэжэ хэлэгдэнэ. 7Тиимэһээ һүзэглэгшэ таанадта Христос агууехэ баялиг болоно, харин һүзэглэдэггүй хүнүүдтэ тэрэ «барилгашадай голоһон шулуун» байһан аад, эгээн шухала, 8хүнүүдэй бүдэрдэг шулуун, хүнүүдэй торожо унадаг шулуун болоо. Һайн Мэдээсэлдэ этигэдэггүйл хадаа тэдэнэр бүдэржэ байна. Тэдэнэр тиимэ табилантай юм. 9Тиихэдэ таанад шэлэгдэжэ абтаһан угсаатан гээшэт, Хаанай санаартад, нангин арад, Бурханай хүнүүд болонот, шэб харанхыһаа таанадые гайхалтай гэрэл туяадаа дуудаһан Бурханай агууехэ үйлэ хэрэгүүд тухай номнохоор шэлэгдэһэн хүнүүд гээшэт. 10Урдань таанад Бурханай хүнүүд бэшэ һэнта, зүгѳѳр мүнѳѳ таанад тэрэнэй хүнүүд гээшэт. Урдань таанад Бурханай үршѳѳл хайрые мэдэхэгүй һэнта, мүнѳѳ таанад тэрэнэй үршѳѳл хайрада хүртэбэт. 11Хүндэтэ аха дүүнэрни, энэ дэлхэйдэ таанад хариин, ерүүл хүнүүд юм хадаа танай ухаан бодолые һамааруулдаг нүгэлтэ хүсэлэнгүүдһээ холодожо, 12бусад арадуудай дунда ѳѳһэдыгѳѳ һайн абажа ябагты гэжэ гуйнаб. Тиигэбэлтнай мүнѳѳ таанадые нүгэл хэгшэд гэжэ хардажа байһан зон таанадай һайн һайхан үйлэ хэрэгүүдые харахадаа, Бурханай газар дэлхэй дээрэ хүнүүдые шалгахаяа ерэхэдэнь, тэрэниие алдаршуулха. 13Дээдын Эзэнэй түлѳѳ засаг захиргаанай үгэ дуулажа байгты: дээдэ засаг захиргааниие түлѳѳлһэн хаанай мэдэлдэ байгты, 14хуули эбдэһэн хүнүүдые хэһээхын тула, һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээһэн хүнүүдые урмашуулхын тула хаанай табиһан захирагшадай үгэ дуулажа байгты. 15Бидэ һайн һайхан лэ хэрэгүүдые бүтээжэ, хэрэггүй юумэ шашадаг тэнэг хүнүүдэй амыень хааха ёһотойбди. Бурхан тэрэнииел хүсэдэг. 16Эрхэ сүлѳѳтэй хүнүүдтэл адляар ажамидарагты. Зүгѳѳр элдэб янзын нүгэлнүүдээ нюухын тула тэрэ эрхэ сүлѳѳгѳѳ бү хэрэглэгты. Таанад Бурханай зарасанарта адляар ажамидарагты. 17Хүн бүхэниие хүндэлжэ байгты. Һүзэглэгшэ бүлгэмдѳѳ дуратай байгты. Бурханһаа айн һүрдэгты, хааниие хүндэлжэ ябагты. 18Зарасанар, эзэдээ хүндэлжэ, үгыень дуулажа байгты. Гансал һайн аашатай, зѳѳлэн зантай эзэдээ бэшэ, харин шэрүүншье зантай эзэдээ дуулажа байгты. 19Бурханай дура хүсэлые мэдэрһэн дээрэһээ гэм зэмэгүй зобожо, гай гасалан дабажа байһан хүниие Бурхан буян хэшэгтээ хүртѳѳхэ. 20Зэмэтэй байһандаа сохюулаад лэ, тэсэжэ ябабалтнай, тэрэтнай таанадта аша туһатай байха аал? Харин һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ байхадаа тэсэбэритэйгээр зоболон эдлэжэ байбалтнай, Бурхан таанадые һайшааха. 21Тиимэ тэсэбэритэй байхынтнай тула Бурхан таанадые дуудаа, тиихэдэ Христос ѳѳрыень һажаажа байхынтнай тула таанадай түлѳѳ зоболон эдлэжэ, таанадта жэшээ харуулаа. 22Тэрэ ямаршье нүгэл хээгүй, тэрэнэй худал юумэ хэлэжэ байхыень нэгэшье хүн дуулаагүй. 23Тэрэниие доромжолжо байхада, тэрэ доромжолһон харюу үгѳѳгүй, тэрэ зобожо байхадаа, зобоогшодойнгоо урдаһаа занаагүй, зүгѳѳр тэрэ ѳѳрыгѳѳ үнэн сэхэ Заргашын гарта үгѳѳ юм. 24Бидэнэй нүгэл шэбэлһээ зайсажа, үнэн зүбѳѳр амидархымнай тула Иисус ѳѳр дээрээ нүгэл шэбэлыемнай үргэлжэ абаа, модон дээрэ үргэгдѳѳ: тэрэнэй шархаар таанад аршалагдан эдэгээгдэһэн байгаат. 25Таанад тѳѳриһэн хонид мэтэ адуулагшагүй ябаат, мүнѳѳ Адуулагшадаа, харууһалагшадаа таанад бусажа ерээт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\