1 Пётрой 3

1Эхэнэрнүүд, таанад баһал нүхэдэйнгээ мэдэлдэ байгты; хэрбээ тэдэнэрэй дунда Бурханай Үгэдэ этигэдэггүй хэн нэгэн байгаа һаа, эхэнэрэйнгээ арюун сэбэр, һүзэгтэй ажамидаралые хараад, этигэхэл. Тиихэдэ таанадта юумэ хэлэжэ байхын хэрэг үгы. 3Гоё һайхан болохын тула таанад ѳѳһэдыгѳѳ гадна талаһаа шэмэглэжэ, үһэеэ гоёожо гү, али алтан зүүдхэлнүүдые зүүжэ гү, али зѳѳлэн хубсаһа үмдэжэ бү байгты. 4Харин Бурханда аргагүй һайшаагдадаг сэдьхэлэй даруу ба зѳѳлэн занһаа гараһан үнэн бодото мүнхын гоёолтоор ѳѳһэдыгѳѳ шэмэглэгты. 5Урдань Бурханда найдадаг эхэнэрнүүд ѳѳһэдыгѳѳ тиигэжэл шэмэглэдэг, нүхэдэйнгээ үгэ дууладаг байһан юм. 6Сарра тиигэжэл Абраһамай үгэ дууладаг, тэрэнээ эзэмни гэжэ нэрлэдэг һэн. Һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ, ямаршье юумэнһээ айдаггүй байбал, таанадшье баһал Саррын басагад гээшэт. 7Эрэшүүл, таанадшье һамгадаа хүндэлжэ, ойлгожо байгты, тэдэтнай таанадта ороходоо һула хүнүүд ха юм. Тиихэдэ тэдэтнай таанадтайл адлихан Бурханай ажамидаралай шагналда хүртэхэ. Бурханай үгын ёһоор эхэнэрнүүдтээ хандажа байбалтнай, ямаршье юумэн зальбархадатнай һаалта болохогүй. 8Түгэсхэлдэнь хэлэхэдэ, таанад булта нэгэ һанал бодолтой байгты, адляар юумэндэ хандажа байгты, бэе бэедээ аха дүүнэдтэл адли дуратай байгты, бэе бэеэ хайрлажа, даруухан ажамидарагты. 9Таанадта муу юумэ хэхэдэнь, харюудань муу юумэ бү хэгты; таанадые хараахадань, урдаһаань бү хараагты. Харин буян хэшэгтээ хүртѳѳхын тула Бурхан таанадые уряалан дуудаа гэжэ мэдэн, һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ, һайн үгѳѳр үреэлжэ байгты. 10«Ажамидаралда дуратай, һайн һайхан үдэрнүүдые үзэхэ дуратай хүн нүгэлтэ юумэ бү хэлэг, худалаар дуугархаяа болиг. 11Тэрэ хүн нүгэл үйлэдэхэеэ болёод, һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ байг, энхэ тайбан байдалые найруулжа байг, энхэ тайбан байдалые тогтоожо байг. 12Дээдын Эзэн үнэн сэдьхэлтэниие хаража байдаг, тэдэнэй зальбаралнуудые дуулажа байдаг, харин муу юумэ хэгшэдые тэрэ буруушаадаг юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 13Һайн юумэ хэхэ дуратай байбалтнай, хэн таанадта һаалта болохоб? 14Зүб юумэ хэжэ байһанайнгаа түлѳѳ зоболон эдлэжэ байбалтнай, Бурхан ашыетнай харюулхал! Хэнһээшье бү айгты, һанаагаа бү зобогты. 15Харин зүрхэ сэдьхэлдээ Дээдын Эзэн Христосые аргагүй хүндэлжэ ябагты. Ямаршье хүнэй ажамидаралайтнай найдал тухай һурабалнь, хэзээшье харюу үгэхэдэ бэлэн байгты. 16Тиихэдээ дарууханаар, хүндэлһэнѳѳ харуулан харюусаарайт. Һэшхэлтнай арюун сэбэр байг, тиигэбэл Христосто һүзэглэдэг танай үлзытэй ажамидаралые хардадаг хүнүүд ѳѳһэдынгѳѳ хэлэһэн үгэнүүдһээ эшэхэл. 17Бурханай хүсэлѳѳр нүгэл хэжэ байһанайнгаа түлѳѳ бэшэ, харин һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ байһанайнгаа түлѳѳ зобожо байһань дээрэ юм. 18Бидэниие Бурханда хандуулхын тула Христос манай нүгэл шэбэлэй түлѳѳ нэгэтэ зоболон эдлэһэн байна. Тэрэ үнэн сэдьхэлтэн хара һанаатай зоной түлѳѳ бэеэ һүнѳѳлгэжэ, һүлдѳѳрѳѳ амидырһан юм. 19Тиигээд һүлдѳѳрѳѳ хаалтада байһан һүлдэнүүдтэ ошожо номноо юм. 20Нойн томо корабль барижа дүүргэхые Бурханай ехэ тэсэбэритэйгээр хүлеэжэ байха үе сагта тэдэ һүлдэнүүд мэдэлдэнь байхаяа арсаа бэлэй. Нойн бариһан корабльда үсѳѳн хүн, хамтадаа найман хүн уһанһаа абарагдаһан юм. 21Тиигэжэ уһанһаа абарагдаһаниинь мүнѳѳ бидэниие абаржа байдаг уһан арюудхалай бэлгэ тэмдэг болоо. Уһан арюудхалга бэеын муухайе арилгана бэшэ, харин Иисус Христосой амидыралгын ашаар һайн һайхан сэдьхэл үршѳѳхыень Бурханһаа гуйна. 22Христос тэнгэридэ дэгдээд, бүхы Эльгээмэлнүүдые, тэнгэриин бүхы захиргаан, хүсэнүүдые эрхилэн, Бурханай баруун таладань оршоно.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\