1 Пётрой 4

1Христос махабад бэеэрээ зоболон эдлээ, тиимэһээ таанадшье тиигэжэ зобоходо бэлэн байха ёһотойт, юундэб гэхэдэ, зобожо байһан хүн нүгэл хэхэеэ болидог. Христосой түлѳѳ зобохые хүсэхэдѳѳ, таанад нүгэл хэхэеэ болиһоноо баталнат. 2Энэ сагһаа эхилээд, газар дэлхэй дээрэ үнгэргэхэ үдэрнүүдтээ хүнэй хүсэлэнгүүдые дахаха бэшэ, харин Бурханай дура хүсэлѳѳр ажамидарха ёһотойт. 3Урдань таанад бусад арадуудай хэхэ дуратай юумэнүүдые хэжэ, нилээн саг үнгэргѳѳт. Зохихогүй юумэнүүдые үйлэдэжэ, зальхайржа, архидажа, һогтуу хүнүүдээр ниилэжэ, найрлажа, онгонуудта жэрхэдэһэтэйгээр мүргэжэ байгаат. 4Мүнѳѳ тэдэнээр ниилэн зальхайрха, забхайрхаяа болиходотнай тэдэтнай ехээр гайхалдана, тиимэһээл таанадые доромжолно. 5Гэхэтэй хамта амиды ба үхэһэн хүнүүдые һаядаа шүүхэ Бурханай урда тэдэнэр үйлэдэһэн бүхы юумэнүүдэйнгээ түлѳѳ харюусаха. 6Тиимэһээл Христос Һайн Мэдээсэлые үхэһэн хүнүүдтэ баһа номноо гээшэ. Тэдэнэр махабад бэеэрээ хүн бүхэндэл адли зарга шүүбэридэ үгтэхэ, харин һүлдѳѳрѳѳ тэдэнэр Бурхандал адляар амидарха боломжотой юм. 7Бүхы юумэнэй эсэс ойртожо байна. Тиимэһээ һүбэлгэн байгты, бэеэ баригты, тиигэбэл зальбарха аргатай байхат. 8Юумэнэй түрүүндэ үнэн зүрхэнһѳѳ бэе бэедээ дуратай байгты, юундэб гэхэдэ, дуран олон нүгэлнүүдые хүлисэн арилгадаг юм. 9Бэе бэеэ гэртээ айлшалуулхадаа, элдэбээр бү гэмэрэгты. 10Хүн бүхэнтнай Бурханһаа абьяастай юм, тиин тэрэ олон янзын абьяаснуудаа ухаатайгаар, бэе бэедээ аша туһатайгаар хэрэглэжэ байгыт даа. 11Номножо байһан хүн Бурханай Мэдээсэлые номножо байг лэ; алба хэжэ байһан хүн Бурханай үршѳѳһэн хүсэ шадалаар ѳѳрыгѳѳ бэхижүүлжэ байг лэ. Бүхы юумэнүүд Иисус Христосоор дамжан Бурханиие алдаршуулжа байг лэ! Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой, хүсэ шадалтай байхань болтогой! Зобоходоо баясажа байгты. 12Хүндэтэ аха дүүнэрни, зоболонто туршалгануудай тохёолдобол, бү гайхаарайт, гайхалтай юумэн гэжэ бү бодооройт. 13Зүгѳѳр, Христосой зоболонгуудые хубаалсажа байһандаа баясажа байгаарайт, тэрэнэй һүр жабхалантайгаар ерэхэ Үдэрнь таанад баясахат, хүхихэт. 14Христосой нэрэ алдарай түлѳѳ таанадые хүнүүдэй доромжолболнь, таанад жаргалтайт. Ушарынь хэлэбэл, алдар солын Һүлдэ, Бурханай Һүлдэ таанад соо оршоно гээшэ. 15Алууршан, хулгайшан, хүнэй хэрэгүүдтэ оролсодог, хуули эбдэһэн хүн байһанһаа боложо хэнтнайшье зоболон эдлэхэгүйнь болтогой. 16Гэхэтэй сасуу христос шажанай түлѳѳ зоболон эдлэбэл, бү эшэгты, тиимэ хубитай байһандаа Бурханиие алдаршуулжа байгты. 17Зарга шүүбэриин эхилхэ саг дүтэлѳѳд байна. Тиихэдэ Бурханай хүнүүд хамагай түрүүн зарга шүүбэридэ орохо. Хэрбээ заргаяа бидэнһээ эхилбэл, Бурханда һүзэглэхэеэ арсаһан хүнүүд ямар хойшолонтой байхань гээшэб? 18«Һайн хүнүүдэй абарагдахада хүшэр байхадань, Һүзэггүй, нүгэлтэй зон яахань гээшэб?» – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 19Тиимэһээ Бурханай дура хүсэлѳѳр зоболон эдлэжэ байһан хүнүүд үнэн сэхэ Бүтээгшэдэ ѳѳһэдыгѳѳ бүрин бүтэн даалгаг лэ, һайн һайхан хэрэгүүдые бүтээжэ байг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\