1 Пётрой 5

1Мүнѳѳ би танай һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй хүтэлэгшэдтэ ханданаб. Би ѳѳрѳѳ бүлгэмэй хүтэлэгшэб, Христосой зобохыень хараа һэнби, һаядаа элирхэйлэгдэхэ тэрэнэй алдарые хубаалсахаб. 2Таанадта даалгагдаһан Бурханай һүрэгые адуулжа байгты. Баалалтаар хэжэ байһан мэтэ бэшэ, харин сэдьхэлээрээ энэ хэрэгые бүтээжэ байгты. Олзо олохо зорилготойгоор бэшэ, харин оролдосотойгоор алба хэжэ байгты. 3Таанадта даалгагдаһан хүнүүдые захирха гэжэ бү оролдогты, харин тэдэндээ һайн жэшээ харуулжа байгты. 4Тиигэбэл, таанад эгээн ехэ Адуулагшын ерэхэдэ, һүнэшэгүй алдарай шагналда хүртэхэт. 5Залуушуул, таанад баһал бүлгэмэй хүтэлэгшэдэй үгэ дуулажа байгты. Таанад булта бэе бэедээ номгон даруугаар хандажа байгты. «Бурхан омог зантай зониие буруушаадаг, харин даруу номгон зондо үршѳѳлтэйгѳѳр хандадаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 6Тиимэһээ һүр хүсэтэй Бурханай урда даруухан байгты, тиигэбэлтнай сагай ерэхэдэ, Бурхан таанадые дээшэнь үргэхэл. 7Бүхы бэрхэшээлнүүдээ Бурханда даалгагты, тэрэ хойноһоотнай хаража байхал. 8Һэргэлэн байгты, бү унтагты. Танай дайсан болохо шолмос эдихэ зууха хүниие бэдэржэ байһан арсалан мэтэ хүрхиржэ ябана. 9Хатуу этигэл һүзэгтэй зогсогты, шолмосто бү абтагты; бүхы дэлхэйгээр аха дүүнэртнай тиимэл зоболонгуудые дабажа байна гэжэ мэдэжэ байгты. 10Зүгѳѳр танай зоболонгууд һаядаа дууһаха. Иисус Христостой нэгэдүүлэн, мүнхэ алдараараа хубаалсахын тула таанадые дуудаһан, элдэб үршѳѳлнүүдэй эхин болохо Бурхан таанадые заһаха, бэхижүүлхэ, хүсэ шадалтай болгохо, батадхаха. 11Тэрэ хэтын хэтэдэ захиржа байг лэ. Болтогой! 12Христосой шударгы һүзэглэгшэ Силуанай туһаламжаар би таанадта энэ богонихон бэшэг бэшээб. Таанадые урмашуулха ба Бурханай буян хэшэгые таанадта дамжуулха зорилготойгоор бэшээб. Энэ буян хэшэгые хатуу баримталжа байгты. 13Таанадтал адли шэлэгдэжэ абтаһан Вавилондохи эгэшэтнай, Марк хүбүүмни таанадта мэндые хүргэнэ. 14Аха дүүнэрэй дура элирхэйлэн бэе бэеэ таалан амаршалагты. Христостой нэгэн хамта та бүхэн энхэ тайбан байхатнай болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\