1 Фессалоникиинхидтэ 1

1Фессалоники хотын һүзэглэгшэдэй бүлгэм, таанадые Павел, Силуан, Тимофей гурбан амаршална. Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ! 2Та бүхэнэй түлѳѳ бидэ Бурханда ходо баясхалан хүргэжэ, та бүхэниие үргэлжэ зальбаралдаа дурдажа байдагбди. 3Эсэгэ Бурханай урда тээ этигэл һүзэгѳѳ хэрэг дээрээ бэелүүлдэг байһыетнай, хайра дуран ажалыетнай бүхэжүүлдэг байһыень, Дээдын Эзэн Иисус Христосто бэхи батаар найдажа байдагыетнай бидэ үргэлжэ һанадагбди. 4Аха дүүнэрни, Бурхан таанадта дуратай, таанадые шэлэжэ абаа юм гэжэ бидэ мэдэнэ ха юмди. 5Һайн Мэдээсэлые таанадта асархадаа бидэ ганса үгэнүүдые хэрэглээ бэшэ, үшѳѳ Нангин Һүлдын хүсэ хэрэглээбди. Һайн Мэдээсэлэй үнэн зүб байһыень харуулаабди. Таанадай дунда байхадаа, танай аша туһада яажа амидаржа байһыемнай таанад мэдэнэт. 6Таанад маанадта болон Дээдын Эзэндэ һажаан ажамидаржа эхилээ һэнта. Ехэ зобожо байһаншье һаа, Бурханай үгые таанад баяртайгаар угтажа абаа һэнта. Энэ баяр таанадта Нангин Һүлдэ олгожо байна. 7Тиигэжэ таанад Македонидо ба Ахайяда амидарһан бүхы һүзэглэгшэдтэ жэшээ харуулбат. 8Таанад Македонидо ба Ахайяда ганса Бурханай үгэ тараагаа бэшэт, үшѳѳ таанадай Бурханда һүзэглэдэг тухай мэдээсэл хаа хаанагүй тараа. Тиимэһээ дахин дурдаһанай хэрэггүй байна. 9Маанадай таанадта ошоходо, таанадай яажа бидэниие угтажа абаһан тухай, онгонуудаа орхижо, Бурханда хандаһан тухайтнай булта хѳѳрэлдэжэ байна. Үнэн зүб ба амиды Бурханда алба хэхэ һанаатайгаар, маанад дээрэ ерээдүйдэ бууха ёһотой Бурханай уур сухалһаа аршалжа байһан, үхѳѳд амидырһан Христосой тэнгэриһээ буужа ерэхые хүлеэхэ һанаатайгаар таанад Бурханда хандаһан байгаат.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\