1 Фессалоникиинхидтэ 2

1Аха дүүнэрни, бидэнэй таанадта ерэһэн хэрэг дэмы үнгэрѳѳгүй гэжэ таанад ѳѳһэдѳѳ мэдэнэт. 2Филиппы хотодо байхадамнай ямар муугаар бидэндэ хандажа, бидэниие баһажа доромжолһыень таанад мэдэнэт. Манда эсэргүүсэһэн зоной олон байһаншье һаань, Һайн Мэдээсэлые номнохо зориг бидэндэ Бурхан үгѳѳ юм. 3Манай таанадта номножо байгаа һургаалда алдуушье үгы, булхайтай ушар шалтагааншьегүй, бидэ хэнииешье мэхэлхэ гэжэ оролдоногүйбди. 4Бурхан бидэниие туршаад, Һайн Мэдээсэл номнохыемнай даалгаа. Тиимэһээ номноходоо бидэ хүнүүдтэ һайшаагдаха гэжэ оролдодоггүйбди, харин бидэнэй һанал бодолые туршажа байдаг Бурханда һайшаагдаха гэжэ оролдодогбди. 5Бидэ һаймһарһан үгэнүүдые хэлэхэеэ таанадта ерээгүйбди, хомхолзоһон сэдьхэлээ нюужа уран үгэнүүдые хэлэжэ байгаагүйбди гэжэ таанад яһала һайн мэдэжэ байнат. Бурхан манай гэршэ юм! 6Бидэ хэнэйшье, таанадайшье, бэшэшье зоной магтаалда хүртэхые оролдоногүйбди. 7Бидэ Христосой элшэд юм хадаа таанадһаа мүнгэнэй туһаламжа абаха аргатай байгаабди. Зүгѳѳр бидэ үхибүүдтээ һаналаа табижа байдаг эхэнэр шэнги таанадтай энхэргэн байгаабди. 8Таанадта дуратай байһан хадаа бидэ Бурханай Һайн Мэдээсэлээр хубаалсахаһаа гадна ами наһаараа хубаалсахада бэлэн байгаабди. Бидэ таанадта ехэл дуратай байгаабди. 9Аха дүүнэрни, яажа ажаллажа, эсэжэ сусажа байһан тухаймнай таанад һанана байхат. Таанадые ямаршье юумээр зобоохогүй гэжэ бидэ таанадта Бурханай Һайн Мэдээсэлые үдэр һүнигүй номножо байгаа һэмди. 10Та һүзэглэгшэдтэ бидэ арюун һайханаар, үнэн сэхээр, хандадаг байгаабди. Бидэниие зэмэлхээр юумэн үгы. Таанад ѳѳһэдѳѳшье, Бурханшье тэрэниие гэршэлхэ. 11Эхэ эсэгэ хоёрой үхибүүдтээ хандадагтал адляар бидэ та бүхэндэ хандажа байгаабди. 12Хаан түрѳѳрѳѳ ба алдар солоороо хубаалсаха гэжэ таанадые дуудаһан Бурханда һайшаагдаха амидаралаар амидархыетнай бидэ гуйжа, идхажа, аргадажа байгаабди. 13Бурханда үргэлжэ баясхалан хүргэжэ байха ондоошье шалтагаан бидэндэ бии юм. Таанадта Бурханай үгэ асархадамнай, таанад тэрэниие хүнүүдэй үгэдэл бэшэ, харин Бурханай үгэдэл шагнажа, угтажа абаа һэнта. Тэрэ үнэхѳѳрѳѳ Бурханай үгэ байгаа, та һүзэглэгшэдэй дунда ажаллажа байгаа. 14Аха дүүнэрни, Иисус Христостой нэгэдэһэн Иудейн һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэй ямар юумэн ушараа һэм, тон тиимэ юумэн таанадтайшье ушараа. Дээдын Эзэн Иисус Христосые, лүндэншэдые алаһан, бидэниие хашажа мүрдэжэ байһан Иудейн зонһоо боложо, тэдэ зоной зобоһондол адли таанад баһа ѳѳһэдынгѳѳ хотынхидтэ хашуулан мүрдүүлэн зобоот. Тэдэ Иудейн зон Бурханда ехэл жэрхэдэһэтэй байна. Хүн бүхэндэ үһѳѳрхэжэ байна. 16Бусад арадуудай абарагдахын тулада Бурханай үгэ номноходомнай тэдэ баһал һаалта хэнэ. Тиигэжэ Иудейн зон хэһэн нүгэлнүүдэйнгѳѳ һүүлшын нүгэлые хэбэ. Одоол мүнѳѳ Бурхан тэдэниие хэһээхэнь даа. 17Аха дүүнэрни, таанадтай саг зуура хахасаад байхадаа таанадаа ехэл үгылѳѳбди, таанадтай дахин уулзахаяа ехээр оролдообди. Үшѳѳ бидэ һанал бодолоороо ходо таанадтай байгаабди. 18Бидэ таанадта ошохо һанаатай байгаабди. Би ѳѳрѳѳ таанадта ошохоёо хэдэ дахин зүдхѳѳб, зүгѳѳр сатана бидэндэ һаалта хэжэ байгаа. 19Һүүлэй һүүлдэ таанад лэ манай найдабари, манай баяр, манай Дээдын Эзэн Иисусай ерэхэдэ илаһандаа бахархаха шалтагаамнай болоно гээшэт. 20Таанад үнэхѳѳрѳѳ манай бахархал, манай баяр болонот.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\