1 Фессалоникиинхидтэ 3

1Һүүлэй һүүлдэ бидэ тэсэхэ аргагүй болообди. Тиимэһээ Христос тухай Һайн Мэдээсэл номнон бидэнтэй Бурханда алба хэжэ байһан Тимофей дүүгээ таанадта эльгээгээд, ѳѳһэдѳѳ Афины хотодо үлэхэ гэжэ шиидээ һэмди. Хэнэйтнайшье хашалга мүрдэлгэнүүдһээ айн сухарихагүйн тула таанадые бата бэхи болгохо, һүзэгыетнай урмашуулха зорилготойгоор бидэ Тимофейе ябуулаа һэмди. Тиимэ хашалга мүрдэлгэнүүдые Бурханай бидэндэ заяаһые таанад ѳѳһэдѳѳшье мэдэнэт. 4Түрүүн таанадтай хамта байхадаа хашуулан мүрдүүлхэбди гэжэ бидэ уридшалан хэлээ һэмди. Тон тиимэл юумэн ушараа. 5Саашадаа тэсэхэ аргагүй байһандаа, һүзэг тухайтнай мэдэжэ ерэхээрнь Тимофейе эльгээгээ һэмди. Шолмос таанадые хорхойтуулаашье һаань, бүхы манай ажал дэмы үнгэрѳѳгүйл байха гэжэ этигэлтэй байнабди. 6Мүнѳѳ Тимофей бусажа ерээ, танай һүзэг ба дуран тухай һайн мэдээсэл асараа. Таанад бидэниие ходо һайнаар дурданат, таанадые харахаяа ехээр хүсэдэгтэмнайл адляар таанадшье бидэниие харахаяа ехэл хүсэнэт гэжэ тэрэ хѳѳрѳѳ. 7Аха дүүнэрни, зоболонтой, дутагдалтай ажамидаржа байхадамнай таанад бидэниие этигэл һүзэгѳѳрѳѳ урмашуулбат. 8Дээдын Эзэнтэй нэгэдэһэн амидаралаа бата бэхеэр сахижа байхадатнай бидэ мүнѳѳ бодотоор амидарбабди. 9Таанадай бидэндэ асарһан бүхы баярай түлѳѳ бидэ яажа Бурханда гүйсэд баясхалан хүргэхэ гээшэбибди? 10Таанадтай уулзаха, этигэл һүзэгтэтнай дутажа байһан юумые үгэхэ хүсэлтэйгѳѳр бидэ үдэр һүнигүй Бурханиие үнэн зүрхэнһѳѳ гуйнабди. 11Таанадта ошохо харгыемнай Эсэгэ Бурхан ѳѳрѳѳ, манай Дээдын Эзэн Иисус бэлдэжэ үгэг лэ. 12Таанадта аргагүй ехэ дуратай байдагтамнайл адляар бэе бэедээ болон бусад зондо дуратай байхыетнай Дээдын Эзэн таанадта үршѳѳг лэ. 13Тиигэбэл Дээдын Эзэн Иисусай ѳѳрынгѳѳ хүнүүдтэй хүрэжэ ерэхэдэнь, Эсэгэ Бурханай урда нүгэлгүй, арюун сэбэр байхынтнай тула Дээдын Эзэн таанадые бэхижүүлхэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\