1 Фессалоникиинхидтэ 4

1Аха дүүнэрни, Бурханда һайшаагдадаг ажамидарал ямар байдаг бэ гэжэ таанад бидэнһээ һураа бэлэйт. Мүнѳѳшье таанад тиимэ ажамидаралтай байнат. Тиин саашадаашье тиигэжэл ажамидарагты гэжэ бидэ мүнѳѳ Дээдын Эзэн Иисусай нэрээр таанадые гуйха, аргадаха байнабди. 2Дээдын Эзэн Иисусай эрхэ мэдэлээр бидэнэй таанадта үгэһэн захяа заабаринуудые ѳѳһэдѳѳ мэдэжэ байна ха юмта. 3Бурхан таанадые забхай бэшэ, харин гэгээн хүнүүд байхыетнай хүсэнэ. 4Хүн бүхэнтнай бэеэ арюун нангин ба сэбэрээр абажа ябаха ёһотой. 5Бурханиие мэдэхэгүй бусад арадуудта адли зальхай забхай хүсэлэнгүүдтэ бү абтагты. 6Тиимэһээ таанадай хэншье Христосто һүзэглэгшэ ондоо хүндэ муу юумэ хэхэ, мэхэлэн барашхаа ёһогүй. Тиимэ юумэ хэһэн зониие Дээдын Эзэн хэһээхэ гэжэ бидэ уридшье хэлээ һэмди, мүнѳѳшье хатуугаар һэргылнэбди. 7Бурхан бидэниие забхайралдахыемнай бэшэ, харин арюун гэгээнээр амидархыемнай уряалаа юм. 8Тиимэһээ энэ һургаал буруушааһан хүн болбол хүниие буруушаана бэшэ, харин таанадта Нангин Һүлдэеэ үршѳѳжэ байгаа Бурханиие буруушаана. 9Бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ бэшэхэ хэрэггүй байха. Бэе бэедээ дуратай байхые Бурхан таанадта заажа үгѳѳ ха юм. 10Таанад Македонидо ажаһуугаа бүхы һүзэглэгшэдтэ дуратайт. Аха дүүнэрнай, бүришье ехээр бэе бэедээ дуратай байгты гэжэ таанадые гуйнабди. 11Бидэнэй түрүүн хэлэһэн ёһоор таанад даруухан ажамидарха, ѳѳрынгѳѳ ажал хэхэ, ѳѳһэдѳѳ бэеэ тэжээхэ зорилго табигты. 12Тиигэжэл таанад һүзэггүй хүнүүдтэ хүндэтэй, ямаршье дутагдалгүй, эрхим түгэс хүнүүд байхат. 13Аха дүүнэрни, этигэл найдабаригүй байһан хүнүүдтэй адли гашуудахагүйнтнай тула наһа бараһан хүнүүд тухай үнэнииень мэдэжэ байхыетнай бидэ хүсэнэбди. 14Иисус үхѳѳд амидыраа гэжэ бидэ этигэнэбди. Тиимэһээ тэрээндэ һүзэглэжэ байгаад, наһа бараһан хүнүүдые Бурхан Иисустай хамта хүтэлжэ ерэхэ гэжэ бидэ этигэнэбди. 15Мүнѳѳ бидэ таанадта Дээдын Эзэнэй һургаал номнонобди: Дээдын Эзэнэй ерэхэдэ амиды байгаа бидэ үхэһэн хүнүүдһээ түрүүн тэрээнтэй уулзахагүйбди. 16Айладхаһан абяанай гарахада, Бурханай ахалагша Эльгээмэлэй дуу дуулдахада, Бурханай бүреэгэй дуугархада, Дээдын Эзэн ѳѳрѳѳ тэнгэриһээ доошоо бууха юм. Эдэ бүхэнэй болохын урда тээ Христосто һүзэглэжэ байгаад үхэһэн хүнүүд амидырха. 17Тиигээд амиды байһан бидэнэр тэдэ үхэһэн хүнүүдтэй хамта Дээдын Эзэниие угтахаяа агаарта үүлэн дээрэ гарахабди. Тиигээд Дээдын Эзэнтэй ходол хамта байхабди. 18Иигэжэл, эдэ үгэнүүдээр бэе бэеэ урмашуулжа байгты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\