1 Фессалоникиинхидтэ 5

1Аха дүүнэрни, эдэ бүхэнэй ушарха саг, болзор тухай таанадта бэшэһэнэй хэрэггүй. 2Дээдын Эзэн ерэхэдээ һүниндѳѳ орожо ерэһэн хулгайшандал хүлеэгээгүй байхада ерэхэ юм гэжэ таанад ѳѳһэдѳѳ яһала һайн мэдэжэ байнат. 3Хүнүүдэй «амгалан тайбан, аюулгүй байнабди» гэжэ байхада тэдэниие гэнтэ һүйдхэхэ. Тэрэ һүйдхэл болбол түрэхѳѳ байһан эхэнэрэй үбдэдэг мэтэ гэнтэ эхилхэ, тиимэһээ хүнүүд тэрээнһээ зайлажа шадахагүй. 4Харин таанад, аха дүүнэрни, харанхы бүрэнхы соо байна бэшэ ха юмта. Тиимэһээ тэрэ Үдэр болбол хулгайшан мэтэ хүлеэгээгүй байхадатнай ерэхэ ёһогүй. 5Таанад булта гэрэл туяа бэдэрһэн, үдэрэй харьяалай хүнүүд гээшэт. Бидэ болбол һүниин, харанхы бүрэнхыгэй хүнүүд бэшэбди. 6Тиимэһээ бидэ бэшэ зондо адли унтаха ёһогүйбди. Бидэ һэргэлэн, эрүүл байха ёһотойбди. 7Юундэб гэхэдэ, һүниндѳѳл хүнүүд унтадаг, һүниндѳѳл хүнүүд һогтотороо уудаг юм. 8Гэхэдээ бидэ үдэрэй харьяалай хүнүүд хадаа эрүүл байха ёһотойбди. Бидэ һүзэг ба дуран хоёроо хуяг мэтэ үмдэжэ, абарагдаха найдалгаа дуулга мэтэ үмдѳѳд байха ёһотойбди. 9Бурхан хэһээхын тула бэшэ, харин Дээдын Эзэн Иисус Христосоор дамжан абархын тула бидэниие шэлэжэ абаа юм. 10Иисус бидэнэй орондо үхѳѳ, тиимэһээ тэрэнэй ерэхэдэ бидэ амидышье һаа, наһа бараһаншье һаа, тэрээнтэй хамта амидарха ёһотойбди. 11Тиимэһээ таанад бэе бэеэ урмашуулдаг, бэе бэедээ туһалдаг заншалаа үргэлжэлүүлжэл байгты. 12Аха дүүнэрни, таанадай дунда ажаллажа, Бурханда һайшаагдаха ажамидаралда таанадые хүтэлжэ, һургажа байһан хүнүүдые хүндэлжэ байгты гэжэ бидэ гуйнабди. 13Хэжэ байһан ажалайнь түлѳѳ тэдэнээ хүндэлжэ, тэдээндээ дуратай байгты. Ѳѳһэд хоорондоо амгалан тайбан байгты. 14Аха дүүнэрни, залхуу хүнүүдтэ ухаан заагты, зориггүй хүнүүдые урмашуулжа байгты, һулахан хүнүүдтэ дэмжэлгэ үзүүлэгты, хүн бүхэндэ ехэ тэсэбэритэй хандажа байгты гэжэ бидэ баһа гуйха байнабди. 15Таанадта муу юумэ хэхэдэнь харюудань муу юумэ бү хэгты, харин бэе бэедээ, хүн бүхэндэ ходо һайн юумэ хэхые оролдогты. 16Ходо баяртай байгты. 17Ходо зальбаржа ябагты. 18Ямаршье нүхэсэлдэ бүхы юумэнэй түлѳѳ бүгэдэндэ баясхалан хүргэжэ байгты. Иисус Христосой харуулһан ёһоор тиимэ юумэ хэжэ байхыетнай Бурхан таанадһаа хүсэжэ байна. 19Нангин Һүлдынгѳѳ гэрэлыень бү унтараагты. 20Уридшалан хэлэгдэһэн юумэнүүдые бү доромжологты. 21Бүхы юумые шалгажа үзѳѳд, һайнииень баримталжа ябагты. 22Элдэб гэмтэ ябадалнуудые хэнгүй байхые хэшээгты. 23Бидэндэ амгалан тайбаниие үршѳѳжэ байһан Бурхан таанадые бүримүһэн арюун нангин болгог, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэтэр танай һанал бодол, һүнэһэ һүлдэ, махабад бэе бүрин бүтэнѳѳрѳѳ ямаршье дутуу дутагдалгүй хадагалагдажа байг. 24Таанадые дуудаһан Бурхан найдабаритай юм хадаа тэрэ бүхэниие бэелүүлхэ. 25Аха дүүнэрни, бидэнэй түлѳѳ баһа зальбаржа байгты. 26Бүхы һүзэглэгшэдые арюунаар таалан амаршалагты. 27Бүхы һүзэглэгшэдтэ энэ бэшэгые уншажа үгэгты гэжэ би Дээдын Эзэнэй нэрэ түрѳѳр гуйнаб. 28Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байхань болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\