1 Тимофейдэ 1

1Этигэл һүзэгѳѳрѳѳ үнэн сэхэ хүбүүмни болоһон Тимофей, шамайе би Павел амаршалнаб. Би манай Абарагша Бурханай ба манай этигэл найдал болоһон Дээдын Эзэн Христос Иисусай захиралтаар Христос Иисусай элшэн болоһон байгаа хүнби. Бурхан Эсэгэ болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христос шамда һайн һайханиие, үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ. 3Македони ошоходоо би шамайе Эфес хотодо үлэхыешни гуйгаа һэнби. Зарим хүнүүд тэндэ хуурмаг юумэндэ һургажа байна, ши тэдэниие зогсоохо ёһотойш. 4Арсалдаан лэ гаргадаг үльгэрнүүдээ, дууһашагүй угай бэшэгүүдээ хѳѳрэхэеэ болигты гэжэ тэдээндэ захираарай. Һүзэгынь Бурханай түсэбтэй таарахагүй байһаниинь мэдээжэ. 5Һүзэглэгшэдэй бэе бэедээ дуратай байхые урмашуулхань тэрэ захиралтын зорилго болоно. Тиимэ хайра дуран үнэн зүрхэнһѳѳ, арюун сэбэр һанаанһаа, бодото һүзэг этигэлһээ эхи абадаг. 6Зарим хүнүүд сэхэ замһаа буруу замда ороод, дэмы юумэ шашаад байна. 7Тэдэнэр Бурханай хуулиин һургагшад байха һанаатай аад, ѳѳһэдынгѳѳ хэлэһэншье юумэ, баталһаншье юумэеэ ойлгоногүй. 8Хуули хэрэглэхэ ёһотой аргаар лэ хэрэглэбэл, тэрэ һайн үрэ дүнтэй байдаг юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 9Хуули гээшэмнай үнэн сэдьхэлтэндэ зорюулагдаһан бэшэ, харин хуули эбдэдэг, Бурханай мэдэлдэ оросогүй зондо, Бурханда шүтэдэггүй, нүгэл хэгшэ зондо, Бурханииешье, нангин юумэнүүдыешье тоодоггүй зондо, эсэгэ эхэеэ алаһан хүнүүдтэ, алууршадта, 10зальхай ба ташаяан ябадалтай зондо, хүнүүдые хулуудаг, худал юумэ хэлэдэг, хуурмаг гэршэлгэ үгэдэг зондо, үнэн зүб һургаалда зохихогүй элдэб юумэ хэдэг зондо зорюулагдаһан байгаа юм гэжэ һанажа байха хэрэгтэй. 11Һайн Мэдээсэлэй үнэн зүб һургаалые намда алдарта ба үршѳѳлтэ Бурхан айладхажа байхыемни даалгаһан байна. 12Намда ажаллаха хүсэ шадал үгэһэн Дээдын Эзэн Христос Иисуста би баясхалан хүргэжэ байнаб. Намайе найдабаритай гэжэ тоолоод, ѳѳртэнь алба хэхыемни табиһандань баясхалан хүргэнэб. 13Урдань би тэрэниие доромжолжо, хашан мүрдэжэ, гомдохоожо байгааб. Гэхэдээ һүзэг этигэлгүй байхадаа би тиимэ юумэ хээб. Юу хэжэ байһанаа ойлгоногүй байһандамни, Бурхан намайе хүлисѳѳ. 14Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар намда буян хэшэгээ хайрлаа. Тиигэжэ би Дээдын Эзэндэ һүзэглэдэг, тэрээндэ ба тэрэнэй хүнүүдтэ дуратай болоо хүм. 15Иисус Христос нүгэлтэдые абарха гэжэ газар дэлхэйдэ ерээ гэдэгынь үнэн зүб юм, тиигэжэ хэлэһэндэ этигэжэ боломоор юм. Би болбол тэдэ нүгэлтэдэй эгээн мууниинь байгааб. 16Бурхан намайе үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳгѳѳ. Ушарынь юуб гэбэл, нүгэлтэдэй мууниинь байһан намда Христос Иисус ехэл тэсэбэритэй байгаа. Хүн зон тэрээндэ һүзэглэжэ, һүүлдэнь мүнхын амидаралда хүртэхынь тулада Христос тиимэ тэсэбэри үзүүлээ юм. 17Хэтэдээ амиды, нюдэндэ харагдадаггүй мүнхын Хаан, ори ганса Бурхан хэтын хэтэдэ хүндэтэй, алдар солотой байг лэ. Болтогой! 18Тимофей хүбүүмни, түрүүн шам тухай уридшалан хэлэгдэһэнэй ёһоор би шамдаа иимэ юумэ даалганаб. Һайн тэмсэхын тула тэдэ уридшалан хэлэгдэһэн үгэнүүдые зэбсэгтэ мэтэ ашаглаарай, 19тиихэдэ һүзэгѳѳ хадагалжа, һэшхэлтэй байгаарай. Зарим хүнүүд һэшхэлээрээ болонгүй һүзэгѳѳ алдаа. 20Тэдэнэй дунда Именей ба Александр байна. Бурханиие доромжолхоёо болихынь тула би тэдэниие сатанагай гарта үгэжэ хэһээгээб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\