1 Тимофейдэ 2

1Бурханда һүгэдэн, үнэн зүбѳѳр ѳѳһэдыгѳѳ абажа, аажам тэнюун, амгалан тайбан ажамидархын тула бүхы хүн зоной, бүхы хаануудай, бүхы зонхилжо захиржа байгаа хүнүүдэй түлѳѳ таанар Бурханда зальбарагты, гуйлта баригты, мүргэгты, баясхалан хүргэгты гэжэ нэн түрүүн таанадые гуйнаб. 3Хүн бүхэн абарагдажа, үнэн зүбые мэдэрэг гэжэ хүсэһэн манай Абарагша Бурханда эдэ бүхэн һайшаагдаха, таатай байха. 5Ушарынь юуб гэхэдэ, Бурхан ори ганса юм. Тиихэдэ Бурханай болон хүнүүдэй хоорондо гансал зууршалагша бии. Тэрэнь бүхы хүн түрэлтэниие абарха гэжэ ѳѳрыгѳѳ үргэл болгоһон Христос Иисус гэдэг хүн юм. Бурхан ѳѳрынгѳѳ тогтооһон сагта тэрээниие харуулаа. 7Тиимэһээ һүзэг ба хайра дурын үгэ айладхахаар һургагша ба элшэнээр табигдан, би бусад арадуудта эльгээгдэһэн байгааб. Би худал юумэ хэлэнэгүйб, би үнэниие хэлэнэб. 8Бурханда ѳѳрыгѳѳ зорюулһан хүн бүхэнэй ямаршье газарта уур сухалгүйгѳѳр, хэрүүлгүйгѳѳр гараа ѳѳдэнь һарбайгаад, зальбаржа байхыень хүсэнэб. 9Эхэнэрнүүдшье хубсаһа хунартаа бодолтойгоор хандажа, даруухан, зохидоор хубсалжа байг. Үһэеэ гоёохо, алтан зүүдхэлээр гү, али эрдэни субадаар гү, али үнэтэй хубсаһаар ѳѳһэдыгѳѳ шэмэглэхэеэ оролдонгүй, 10харин шажан Бурханда зорюулһан эхэнэрнүүдтэл зохихо үлзытэй һайхан үйлэ хэрэгүүдээр ѳѳһэдыгѳѳ шэмэглэжэ байхыень хүсэжэ байнаб. 11Эхэнэр хүн абяагүй, номгоноор юумэндэ һуража байха ёһотой. 12Эхэнэрэй үбгэеэ һургахыень гү, али тэрээндээ захирхыень би хорижо байнаб. Эхэнэр хүн дуугүй байха ёһотой. 13Юундэб гэхэдэ, түрүүн Адам бүтээгдэжэ, һүүлдэнь Ева бүтээгдэһэн байгаа. 14Тиихэдээ могой Адамые мэхэлээгүй, харин эхэнэрыень лэ мэхэлһэн байгаа, тиигэжэл эхэнэрынь Бурханай хуулиие эбдээ юм. 15Гэхэтэй сасуу эхэнэр хүн Бурханда һүзэглэжэ, бусад зондо дуратай, арюун нангин ажамидаралтай байбал, үхибүү түрэжэ абарагдаха юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\