1 Тимофейдэ 3

1Һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй хүтэлэгшэ болохые һанаһан хүн дэмбэрэлтэ һайхан хэрэг һанаашалаа гэдэгынь үнэн гээшэ. 2Гэхэтэй сасуу һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй хүтэлэгшэ болбол ямаршье гэмгүй, гансал һамгатай, ухаансар, бэеэ баридаг, ехэ томоотой, аяншадые угтажа абадаг, хүнүүдые һургаха абьяастай, 3архиншан бэшэ, дошхон зангүй, номгон даруу зантай, эб найрамдалда дуратай, алта мүнгэ тоодоггүй, 4гэр бүлэдѳѳ һанаагаа табидаг хүн байха ёһотой, тэрэнэй үхибүүдынь үгыень дууладаг, хүндэлдэг байха ёһотой. 5Гэр бүлэдѳѳ һанаагаа табидаггүй хүн яажа Бурханай һүзэглэгшэдэй бүлгэмые анхаржа шадахаб. 6Тэрэ хүн Дээдын Эзэндэ һаял һүзэглэһэн зоной дундаһаа табигдаха ёһогүй, тиигээ һаа тэрэ хамараа дээшэнь үргѳѳд, һүүлдэнь шолмостой хамта буруушаагдажа магадгүй. 7Тиихэдээ муугаар хэлүүлхэгүйн тула, шолмосой һабарта орохогүйн тула тэрэ хүн һүзэглэгшэдэйнгѳѳ бүлгэмһѳѳ гадна хүн зондо хүндэтэй байха ёһотой. 8Һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй туһалагшад баһал һайхан зантай, билдагуушалдаггүй хүнүүд байха ёһотой. Тэдэ архи дарһанда болон алта мүнгэндэ шунахай бэшэ, 9һүзэг этигэлэйнгээ элирүүлһэн үнэн зүбые һэшхэлтэйгээр баримталха ёһотой. 10Тиимэ хүнүүдые түрүүн туршаад, тэдэнэй шалгалтаяа бариһан хойнонь алба хэхэ эрхэ тэдэндэ олгожо болохо юм. 11Тэдэнэй һамгадыньшье һайхан зантай, хоб-жэб зѳѳдэггүй, архинша бэшэ, ямаршье юумэндэ этигэл найдабаритай байха ёһотой. 12Һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй туһалагша гансал һамгатай байха, үхибүүдтээ, гэр бүлэдѳѳ һанаагаа табижа байха ёһотой. 13Ажалаа һайн хэжэ байһан туһалагшад нэрэ түрэтэй болохо, Христос Иисуста найдаһан һүзэг тухайгаа зоригтойгоор хэлэхэ аргатай байха. 14Энэ бэшэгээ бэшэжэ һуухадаа, шамда һаядаа ошохоб, шамтай уулзахаб гэжэ найданаб. 15Хэрбээ минии һаатабал, үнэн зүбэй тулга ба түшэг болохо амиды Бурханай һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ, али Бурханай гэртэ яажа бидэ ѳѳһэдыгѳѳ абажа ябаха ёһотойбибди гэжэ энэ бэшэг сооһоо мэдэжэ байхаш. 16Һүзэг этигэлэймнай элирүүлһэн үнэн зүбынь үнэхѳѳрѳѳ агууехэ юм: Хүнэй дүрсэ дүрсэлэн Бурхан ерээ, Тэрэнэй үнэн зүб байһыень Нангин Һүлдэ харуулаа, Тэрэ ѳѳрыгѳѳ Эльгээмэлнүүдтэ харуулаа. Арадуудай дунда тэрээн тухай номноо, бүхы газар дэлхэйн зон тэрээндэ этигээ, Тиигээд тэрэ тэнгэридэ дэгдэһэн байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\