1 Тимофейдэ 4

1Һүүлшын үдэрнүүдтэ зарим хүнүүд этигэл һүзэгѳѳ алдаха, ада шүдхэрнүүдэй альбанда орохо, шолмосой һургаалые анхарха юм гээд Нангин Һүлдэ элеэр хэлэнэ. 2Тэрэ хуурмаг һургаал халуун түмэртэ хайруулжа һэшхэлээ алдаһан билдагууша худалшадай оролдолгоор тараха юм. 3Тэдэ зон гэрлэхые, зарим юумэ эдихые хорихо. Зүгѳѳр Бурхан тэрэ эдеэ хоолые баясхалан хүргэһэн зальбаралай һүүлдэ һүзэглэгшэдтэ, үнэн зүбые мэдэрһэн хүнүүдтэ эдихыень бүтээгѳѳ юм. 4Бурханай бүтээһэн бүхы юумэн һайн, тиимэһээ ямаршье юумэнһээ арсангүй, харин баясхалангай зальбарал хүргэн абаха ёһотойбди. 5Ушарынь гэхэдэ, Бурханай үгѳѳр, зальбаралаар тэдэ юумэнүүд арюудхагдана. 6Иимэ заабаринуудые һүзэглэгшэдтэ үгэжэ байбал, ѳѳрыгѳѳ зорюулһан үнэн зүб һургаалаар ба һүзэг этигэлэй үгэнүүдээр һанал бодолоо дүүргэжэ, ши Христос Иисусай һайн албатан болохош. 7Бурханиие буруушааһан үльгэр зугаануудһаа холодожо, Бурханай мэдэлдэ байжа һура. 8Бэеын һорилго нэгэ талаһаа туһатай, гэхэдэ Бурханай мэдэлдэ байхань аргагүй ехэ туһатай юм. Юундэб гэбэл, Бурханай мэдэлдэ байһан хүн энэшье амидаралдаа, ерээдүйдэшье, Бурханай найдуулһан мүнхын амидаралда хүртэхэ. 9Минии хэлэһэн үнэн зүб юм, тэрээндэ этигэжэ болохо. 10Амиды Бурханда найдажа байһан хадаа бидэ тэмсэжэ, хүндэ ажал хэжэ байнабди. Ушарынь юуб гэхэдэ, амиды Бурхан бүхы хүн зоной, илангаяа һүзэглэгшэдэй Абарагша юм. 11Эдэ бүхэниие хүнүүдтэ захи, эдэ бүхэндэ хүнүүдые һурга. 12Залуухан байнаш гээд шамда хайхарамжагүйгѳѳр бү хандаг. Ши хэлэһэн үгѳѳрѳѳ, амидаралаараа, хайра дураараа, һүзэгѳѳрѳѳ, арюун сэбэрээрээ һүзэглэгшэдтэ жэшээ харуулжа байгаарай. 13Шамда ошоторни, ши хүнүүдтэ Нангин Бэшэг уншажа, номножо, тайлбарилжа байгаарай. 14Бүлгэмэй хүтэлэгшэдэй уридшалан хэлээд дээрэшни гараа табихадань, шамда абьяас бэлиг үгтэһэн байгаа. Тэрэ абьяас бэлигээ хэрэглэжэ байгаарай. 15Хүн бүхэндэ амжалтануудайшни элеэр харагдажа байхынь тула ши эдэ үүргэнүүдээ дүүргэжэ бай, ѳѳрыгѳѳ бүрин тэдэндэ зорюула. 16Ажабайдалдаа, һургажа байһан юумэндээ анхаралаа хандуула. Тиигэжэ байбал ши ѳѳрыгѳѳшье, ѳѳрынгѳѳ шагнагшадыешье абархаш.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\