1 Тимофейдэ 5

1Наһатай хүнүүдтэ хатуу үгэ бү хэлэ, харин эсэгэдээл адляар хандажа бай. Шамһаа залуу хүбүүдтэ ѳѳрынгѳѳ дүүнэртэл адли ханда, 2эгэшэ хүндэ эжыдээл адляар ханда, ѳѳрһѳѳн дүү басагадта дүү басагандаал адли сэхэ сэбэрээр хандажа байгаарай. 3Үнэхѳѳр гансаардажа байһан бэлбэһэн эхэнэрнүүдтэ хүндэлһэнѳѳ мэдүүлжэ байгаарай. 4Хэрбээ бэлбэһэн эхэнэр үхибүүдтэй, үгы һаа аша зээнэртэй байбал, тэдэнь шажанай ёһоор анха түрүүн гэр бүлэдѳѳ дүүргэхэ ёһотой уялгануудаа дүүргэг. Тиигэжэ тэдэнэр аба эжынгээ, хүгшэн аба эжынгээ ашыень харюулха. Энэнь Бурханда һайшаагдаха. 5Хойноһоонь хараха хүнгүй, үнэндѳѳ бэлбэһэн эхэнэр хүн гансал Бурханда найдажа, үдэр һүнигүй тэрэниие гуйжа, тэрээндэ зальбаржа байдаг. 6Харин хүсэлэнгүүдээ хангажа байдаг бэлбэһэн эхэнэр амилжа байһаншье мүртѳѳ үхэһэнтэй адли юм. 7Бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй бусад зондо зэмэлүүлхэгүйн тула үгэһэн захяануудыемни тэдээндэ һануулжа байгаарай. 8Ѳѳрынгѳѳ аба эжыдэ, илангаяа гэр бүлэдѳѳ һанаагаа табидаггүй хүн этигэл һүзэгһѳѳ арсаба, тиимэ хүн һүзэглэдэггүй хүнһѳѳ доро гээшэ. 9Бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй тоодо жаран наһа хүрѳѳгүй бэлбэһэн эхэнэрнүүдые бү оруула. Жара наһа гараһан үнэхѳѳрѳѳ бэлбэһэн эхэнэр нэгэл дахин хадамда гараһан, 10һайн һайхан үйлэ хэрэгүүдээрээ суурхаһан байха ёһотой: үхибүүдээ һайн хүмүүжүүлһэн, аяншадые гэртээ амаруулжа байһан, бусад һүзэглэгшэдэй урда ѳѳрынгѳѳ уялгануудые дүүргэжэ, зобожо байһан зондо туһалжа, ѳѳрыгѳѳ үлзытэй һайхан хэрэгүүдтэ зорюулжа байха ёһотой. 11Залуу бэлбэһэн эхэнэрнүүдые энэ тоодоо бү оруулаарай. Тэдэ хүсэлэнгүүдээ даган, хадамда гарахые хүсэхэдѳѳ, анхан үгэһэн үгэһѳѳн арсаад, Христосһоо холододог. 13Тиигэхэтэйгээ сасуу тэдэнэр айлаар зайжа, юумэ хэнгүй байжа һурадаг. Тэдэнэр гансашье юумэ хэдэггүй бэшэ, үшѳѳ үргэеэ бэлюудэдэг, хүнэй хэрэгтэ оролсодог, хэлэжэ болохогүй юумэнүүдые шашадаг юм. 14Тиимэһээ залуу бэлбэһэн эхэнэрнүүд хадамда гараад, үхибүүдые түрѳѳд, гэрээ хараад, манай дайсадта бидэниие муулаха шалтагаан олгонгүй байхыень би хүсэжэ байнаб. 15Юундэб гэхэдэ, зарим бэлбэһэн эхэнэрнүүд буруу замда ороод, сатанае дахана. 16Хэрбээ Христосто һүзэглэгшэ эхэнэрнүүд гэртээ бэлбэһэн эхэнэрнүүдтэй байбал, тэдэниие һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй ашаан болгонгүй, ѳѳһэдѳѳ тэдээндээ анхаралаа хандуулха ёһотой. Һүзэглэгшэдэй бүлгэм ори гансаараа үлэһэн бэлбэһэн эхэнэрнүүдтэл анхаралаа хандуулха ёһотой. 17Һайн хэрэг бүтээжэ байгаа хүтэлэгшэд, аргагүй оролдосотойгоор номножо, һургажа байһан хүнүүд дабхар шагнал абаха эрхэтэй юм. 18«Таряа хадажа байһан сарай амыень бү хаа», «Хүдэлмэришэн шагналаа абаха эрхэтэй» гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 19Хүтэлэгшые зэмэлһэн үгэнүүдые хоёр гурбан гэршэнэрэй баталха аргатайл байбал шагна. 20Бусад зоной айжа байхын тула нүгэл хэгшэдые олоной дунда шүүмжэлэн элирүүлэ. 21Ямаршье юумэ хэхэдээ хүнүүдые илгангүй, нюур харангүй эдэл үгэһэн заабаринуудыемни сахижа байхыешни Бурханай, Христос Иисусай ба шэлэгдэһэн Эльгээмэлнүүдэй урда би шамайе гуйжа найжа байнаб. 22Дээдын Эзэндэ ѳѳһэдыгѳѳ зорюулан алба хэхэ һанаатай хүнүүдые гараараа адислахаяа бү яара. Хүнүүдэй нүгэлдэ бү оролсо, ѳѳрыгѳѳ арюун сэбэрээр абажа яба. 23Ганса уһа бү уу. Үбдэжэ байһан хотоёо, үргэлжэ хүдэлдэг үлбэр үбшэнгүүдээ хүнгэлхын тула бага зэргэ дарһа уужа бай. 24Зарим хүнүүдэй нүгэлнүүдынь эли харагдажа, гэмнэлгэдэ сэхэ хүтэлдэг юм. Харин нүгѳѳ зариманай нүгэлнүүдынь һүүлдэ элиржэ гарадаг. 25Тон тэрээндэл адли һайн хэрэгүүдэй зариманиинь мүнѳѳ эли байна, зүгѳѳр эли бэшэ байһаниинь һүүлдэ элирэн гараха.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\