1 Тимофейдэ 6

1Бурханай нэрэ алдарые, манай һургаалые хүнүүдэй муулахагүйн тула дарлалтада байһан барлагууд эзэдээ алишье талаһаань хүндэлжэ байха ёһотой. 2Христосто һүзэглэдэг эзэнэй харьяалда байһан барлаг эзэнтэйгээ аха дүүнэр байһан ушарһаа эзэнээ хүндэлхэ ёһотой. Тэрээнһээ гадна, һүзэгтэй, Бурханай хайра дурада хүртэһэн хүндэ алба хэжэ байһан хадаа бүришье оролдосотойгоор ажаллаха ёһотой юм. Ши тиигэжэл хүнүүдые һургажа, идхажа байгаарай. 3Ондоо юумэндэ һургажа байһан, Дээдын Эзэн Иисус Христосой үнэн үгые болон манай шажанай һургаалые баримталангүй байһан хүн 4юушье мэдэхэгүй омог зантай хүн гээшэ. Тиимэ хүн арсалдаа гаргажа, үгэ буляалдажа һурашанхай юм. Тэдэнь атаа жүтѳѳн, хэрүүл ама, хорон үгэ ба хуурмаг һэжэг түрүүлдэг. 5Тиимэ хүнүүд үнэн зүбһѳѳ холодоһон, балартаһан ухаантай хүнүүдээр дэмы заргалдажа байдаг. Тэдэнэр зѳѳри баялигтайл болохын тула Бурханда шүтэдэг гэжэ бододог юм. 6Бурханда һүгэдэхэ, бии юумээрээ сэдьхэл дүүрэн байха маанадай асари ехэ баялиг гээшэ. 7Газар дэлхэйдэ бидэ юушье асараагүйбди, тиин эндэһээ юушье абажа ябаха аргагүй ха юмди. 8Тиимэһээ эдеэ хоол, хубсаһа хунар байбал, бидэндэ хүрэхэ бэшэ гү? 9Харин баяжахаяа һанаһан хүнүүд хорхойтолгодо абтажа, тэдэниие гай зоболондо ба үхэлдэ хүргэдэг олон тэнэг ба хорото хүсэлэнгүүдэй һабарта ородог гээшэ. 10Хамаг муу муухай юумэн алта мүнгэндэ шунаһанһаа болодог. Алта мүнгэндэ шунаад зарим хүнүүд этигэлээ алдаа, ѳѳһэдыгѳѳ тон ехээр зобоогоо, туляагаа юм. 11Харин ши, Бурханай хүн, эдэ бүхэнһѳѳ болгоомжоло. Ши Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй бай, Бурханай эрхэ хүсэлые гүйсэдхэ, тэрээндэ һүзэглэжэ, хайра дура сэдьхэлдээ бадараа, тэсэбэритэй, номгон даруу зантай бай. 12Христосто һүзэглэн, ажамидаралдаа илалта туйлажа бай. Мүнхын амидаралай дээдын шагналда хүртэхэеэ зори. «Христос болбол Дээдын Эзэн гээшэ» гэжэ гэршэнэрэй урда хэлэхэдэшни Бурхан шамайе мүнхын амидаралда дуудаа. 13Бүхы юумэндэ ами хайрлажа байһан Бурханай урда, Понтий Пиладта һүзэгѳѳ баталжа хэлэһэн Христос Иисусай урда Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхэ үдэр хүрэтэр гэмнүүлхэгүйн тула заабариие үнэн сэхээр сахижа байхыешни би шамда захинаб. 15Ори ганса Захирагша, хаануудай Хаан, эзэдэй Дээдын Эзэн болохо үршѳѳлтэ Бурхан хэрэгтэй сагта Христосой ерэхые харуулха. 16Бурхан гансаараал мүнхэ юм, тэрэ хэнээшье хүрэхэгүй гэрэл туяада байдаг. Нэгэшье хүн тэрэниие хаража үзѳѳгүй, хаража шадахашьегүй. Тэрээндэ нэрэ хүндэ ба мүнхын һүр хүсэ байг лэ. Болтогой! 17Баян хүнүүдэй зѳѳри зѳѳшѳѳрѳѳ бүдүүрхэхэгүйень, иимэ мэтын найдабаригүй баялигта найдахагүйень захира, зүгѳѳр аяшаажа байха юумэ элбэг дэлбэгээр маанадта үршѳѳжэ байдаг амиды Бурханда найдажа байхыень заабаришалжа бай. 18Дэмбэрэлтэ һайхан юумэ хэжэ, үлзы һайхан хэрэгүүдээрээ баяжажа, бардам гартай, бусад хүнүүдтэй юумээрээ хубаалсахада бэлэн байхыень заабаришалжа бай. 19Тиигэжэл ерэдүйдэ мүнхын амидаралай бата һуури болохо баялигые тэдэ ѳѳһэдтѳѳ суглуулха юм. 20Тимофей, шамда даалгаһан юумые сахижа бай. Хэрэггүй хооһон үгэнүүдһээ, «эрдэм ухаан» гэжэ зарим хүнүүдэй худалаар нэрлэһэн, Бурханиие буруушааһан арсалдаанһаа зайсажа бай. 21Зарим хүнүүд тиимэ «эрдэм ухаантайбди» гээд, һүзэгѳѳ алдаһан байгаа. Бурханай үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\