2 Коринфынхидтэ 1

1Коринф хотын һүзэглэгшэдэй бүлгэм, Ахайяын нютагта байһан Бурханай бүхы хүнүүд, таанадые Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос Иисусай элшэн болохоор дуудуулагдаһан Павел болон һүзэглэгшэ Тимофей мэндэшэлнэ. 2Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта үршѳѳл хайра, амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ! 3Үршѳѳл буян хайрладаг Эсэгэ, элдэб янзын ушарта һанаа заһадаг Бурхан, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой Эсэгэ Бурхан үреэл магтаалда хүртэжэ байг лэ. 4Элдэб янзын бэрхэшээлнүүдэй тудабал, тэрэ манай һанаа заһадаг, тиимэһээ ондоо зоной элдэб янзын бэрхэшээлнүүдтэ ороходонь, Бурханай маанадай һанаа заһадагтал адляар бидэшье тэдэ зоной һанаа заһаха аргатай байдагбди. 5Христосой олон зоболонгуудые хубаалсаха тума бидэ Христосой ашаар Бурханай туһаламжада бүри ехээр хүртэнэбди. 6Зоболон эдлэжэ байхадаа бидэ таанадай аша туһада, таанадыел абархын тула зобоно гээшэбди, Бурхан маанадай һанаа амаруулһандал адляар таанадай һанаа амаруулна, тиихэдээ маанадай эдлэжэ байһан зоболонгуудые тэсэжэ гарахынтнай тула таанадай һанаа амаруулна гээшэ. 7Тиимэһээ бидэ таанадта бата найданабди, зоболонгуудыемнай хубаалсахадаа, таанад маанадтал адли һанаагаа амарнат гэжэ мэдэнэ ха юмди. 8Аха дүүнэр, Асиин можодо бидэнтэй ушарһан бэрхэшээл зоболонгууд тухай таанадта һануулха һанаатайбди. Тиихэдэ бидэ һанаагаараа аргагүй ехээр унажа, доройтожо, амиды үлэхэбди гэжэ найдахаяашье болёод байгаабди. 9Үхѳѳбди гэжэ бидэ һанажа байгаабди. Тэрэ ушарһаа бидэ ѳѳһэдтѳѳ найдангүй, харин үхэһэн хүнүүдые амидыруулдаг Бурхандал ганса найдаха хэрэгтэй гэжэ ойлгообди. 10Тиимэһээл тэрэ бидэниие тиимэ аюул үхэлһѳѳ абараа, абаржашье байха. Тэрээндэл ганса найданабди, тиимэһээл тэрэ бидэниие дахин абархал, 11бидэнэй тулада танай үргэжэ байһан зальбаралнууд бидэндэ туһалнал. Тиимэһээ маанадта аша туһатай байһанайнь түлѳѳ олон зон Бурханда баяр баясхалан хүргэхэл. 12Энэ дэлхэйдэ байхадаа, илангаяа таанадтай харилсахадаа, бидэ Бурханһаа үгтэһэн үнэн сэхэ, арюун сэбэр ажамидаралтай байгаабди, һэшхэл бодолнайшье тэрэниие гэршэлнэ, тиимэһээл бидэ ехэл бахархадагбди. Бидэ хүнэй сэсэн ухаагаар бэшэ, харин Бурханай үршѳѳлѳѳр тиимэ ажамидаралтай байгаабди. 13Таанадай уншаха, ойлгохо аргатай юумэнүүдыел бидэ бэшэнэбди. Мүнѳѳ бидэниие бага зэргээр ойлгожо байгаашье һаатнай, хожомынь гүйсэд ойлгодог болохот гэһэн найдалтай байнаб, тиин Дээдын Эзэн Иисусай ерэхэ Үдэр таанад маанадаар бахархахат, харин бидэ таанадаар бахархахабди. 15Эдэ бүхы юумэнүүдтэ хатуу этигэлтэй байһан хадаа таанадай хоёрдохиёо буян хэшэгтэ хүртэхын тула би түрүүн таанадта ошохые түсэблэжэ байгааб. 16Таанадта дайраад Македони ошохо, тиигээд тэндэһээ бусаха замдаа дахин таанадтай уулзаха һанаатай байгааб. Тиигэхэдэмни таанад саашаа Иудей руу ябаха замдамни намайе бэлдэжэ үгэхэт гэжэ найдажа байгааб. 17Энэ түсэбүүдни һэбхи ябадал болоо гээшэ гү? Нэгэ хэлэхэдээ «тиимэ», нүгѳѳ хэлэхэдээ «үгы» гэжэ хэлэдэг найдабаригүй хүн гээшэ гүб? 18Бурханай бата найдабаритай байдагтал адляар минии «тиимэ» гэһэмни «үгы» бэшэ, харин тиимэ байдаг юм. 19Ушарынь юуб гэхэдэ, Силуан, Тимофей бидэ гурбанай таанадта номноһон Бурханай Хүбүүн Иисус Христос «тиимэ» гэхэдээ «үгы» гэһэн удхатайгаар хэлэдэггүй байгаа. Тэрэ ѳѳрѳѳ Бурханай «тиимэ» гээшэ. 20Тэрэ Бурханай бүхы найдуулгануудайнь «тиимэ» гээшэ. Тиимэһээл Христосоор дамжуулан бидэ «Болтогой» гэжэ Бурханай алдарта айладхаа бэлэйбди. 21Бурхан ѳѳрѳѳ Христосые та бидэнэй бата һуури болгожо табяа, илгажа абаа, 22бидэн дээрэ тамгаа дараа, бидэндэ үгэхэ бүхы юумэнүүдэйнгээ бэлгэ тэмдэг болгон Нангин Һүлдые хайрлаа. 23Би Бурханиие гэршэ болгожо дууданаб, тэрэ минии һанал бодолые мэдэхэ. Таанадые хайрлаһандаа би таанадта Коринф ошохогүй гэжэ шиидээ һэнби. 24Юундэ шүтэжэ байхыетнай таанадта зааха гэжэ бидэ оролдоогүйбди, таанадай хатуу этигэл һүзэгтэй байһые бидэ мэдэнэ ха юмди. Таанадай жаргалтай байхын лэ түлѳѳ бидэ таанадаар хамта хүдэлнэ гээшэбди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\