2 Коринфынхидтэ 10

1Таанадтай байхадаа даруу номгон, таанадһаа холо болоходоо таанадта хатуу шэрүүн гүүлэгдэдэг би Павел таанадые Христостой адли даруу номгон, энхэргэн зѳѳлэн зангаар гуйнаб. 2Таанадта ошоходоо хатуу шэрүүн үгэнүүдые хэрэглэхэгүй байхыемни хэшээгээрэйгты. Зүгѳѳр маанад тухай ѳѳдэгүй һула зон гэдэг нобшонуудта би заабол хатуу шэрүүн үгэеэ хэлэхэб. 3Бидэ энэ дэлхэйдэ ажамидаржа байбашье, тулалдаанда хэрэглэдэг буу зэбсэгүүдые хубиингаа ашагта хэрэглэдэггүйбди. Бидэ тэдэ зэбсэгүүдэй хүсэ Бурханай аша туһада хэрэглэнэбди: хэрэмнүүдые һандаргадагбди, ама хэрүүл зогсоодогбди, 5Бурханиие мэдэрхэдэ һаалта болоһон элдэб янзын бэрхэшээлнүүдые усадхадагбди, Христосой мэдэлдэ оруулхаар бүхы һанал бодолнуудые эзэлдэгбди. 6Тиигээд Христосой мэдэлдэ бүрин ороходотнай, тэрэнэй захяануудые зүршэһэн ябадалнуудыетнай бултыень хорин хэһээжэ байхабди. 7Таанад юумэнүүд тухай гансал гадаада талаарнь тухайлнат. Христосой мэдэлдэ байнаб гэһэн бата этигэлтэй хүн ѳѳртэйнь тон адляар Христосой мэдэлдэ бидэнэйшье байһые мэдэрхэ ёһотой. 8Таанадые һандарган хосороохын тула бэшэ, харин һэргээн бодхоохын тула Дээдын Эзэнэй маанадта үгэһэн эрхэ засаг тухай хэтэрхэй ехээр һайрхабашье, би эсэсэй эсэстэ ходо үнэн зүбые хэлэжэ байхаб. 9Тиихэдэ гансал бэшэг соогоо таанадые айлганаб гэжэ бү бодооройгты. 10«Павелай бэшэгүүд хатуу, шэрүүн байдаг, харин маанадтай байхадаа тэрэ ѳѳрѳѳ зѳѳлэн, үгэнүүдыньшье энхэргэн байдаг», – гэжэ таанадай зариман хэлэһэн байна. 11Тиигэжэ хэлэһэн хүнүүд иимэ юумэ ойлгохо ёһотой: таанадтай байхадаашье би бэшэгтээ бэшэһэн ёһоороол болохоб. 12Ѳѳһэдыгѳѳ һайрхажа танилсуулдаг зонтой бидэ ѳѳһэдыгѳѳ зэргэсүүлхэеэ гү, али сасуулхаяа зүрхэлхэгүй байнабди. Тэдэнэр ямар тэнэгүүд гээшэб! Тэдэнэр ѳѳһэдыгѳѳ ѳѳһэдынгѳѳ хэмжүүрээр хэмжэнэ, ѳѳһэдыгѳѳ ѳѳһэдынгѳѳ зарга шүүбэреэр шүүбэрилнэ. 13Зүгѳѳр бидэ Бурханай маанадта тогтооһон хэмжээе хэтэрүүлнэгүйгѳѳр ѳѳһэдыгѳѳ магтахабди. Тэрэ тогтоогдоһон хэмжээндэ танай дунда ажаллахамнай баһа оролсоно. 14Тиимэһээ Христос тухай Һайн Мэдээсэлтэй таанадта ерэхэдээ бидэ маанадай ажаллажа байха ёһотой хилые зүршѳѳгүй хүмди. 15Тиигээд бидэ Бурханай маанадта тогтооһон хилын саана ажаллажа байһан бусад зоной ажалаар һайрханагүйбди. Харин танай һүзэг этигэлэй бэхижэхэдэ таанад Бурханай тогтооһон хэмжээе хэтэрүүлэнгүй маанадые һайрхан магтахат гэжэ найданабди. 16Тиигэжэ бидэ ондоо хүнэй хэһэн ажалаар һайрхангүй, таанадһаа гадуур бусадшье оронуудаар Һайн Мэдээсэлые номнохо аргатай байхабди. 17«Һайрхаха дуратай хүн Дээдын Эзэнэй бүтээһэн ажалаар лэ һайрхаг!» – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 18Ѳѳрыгѳѳ магтаһан хүн бэшэ, харин Дээдын Эзэнэй магтаалда хүртэһэн лэ хүн үнэхѳѳрѳѳ һайшаагдаба гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\