2 Коринфынхидтэ 11

1Тэнэг зан гаргахадамни тэсэбэритэй байһайт гэжэ хүсэнэб. Хэрэг дээрээ тиимэл байдаг ха юмта даа. 2Би Бурхандал адляар таанадта һанаагаа табинаб. Таанадые хүнэй гар хүрѳѳгүй, арюун басагандал мэтэ гансал хүндэ, Христосто хадамда үгэхэ гэжэ үгѳѳ үгэһэн байнаб. 3Могой мэхэ гохо гарган Евые яажа мэхэлээ һэм, тон тиигэжэл таанад мэхэлүүлээд, Христосто үнэн сэхэ, арюун сэбэр һанал бодолнуудтнай хубилшахагүй аа гү гэжэ би айнаб. 4Хэрбээ хэн нэгэнэй таанадта маанадай номноһонһоо ондоо Иисусые номнобол, али маанадһаа тогтоожо абаһанһаа илгаатай ондоо һүлдые, һайн мэдээсэлые үгэбэл, таанад тэдэнииень амархан абахаар байна ха юмта. 5Тэдэ «агууехэ элшэнэр» гэгдэдэг зонһоо би юугээрээшье дутанагүйб гэжэ бодоноб. 6Би уран гоё хэлэтэй бэшэб, гэхэтэй сасуу эрдэм мэдэлгэтэйб. Таанад ѳѳһэдѳѳшье энээниие элдэб ушарнуудһаа тухайлһан мэдэһэн байнат. 7Таанадые дээшэнь үргэхын тула ѳѳрыгѳѳ доошонь даража байхадаа, Бурханай Һайн Мэдээсэлые түлѳѳһэгүйгѳѳр таанадта номноходоо, би буруу юумэ хээ аалби? 8Ондоо һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдые дээрмэдэн, тэдэнһээ түлѳѳһэ абажа байгаад, би таанадта алба хэжэ байгааб. 9Таанадтай байхадаа мүнгѳѳр дуталдажашье байха сагтаа таанадта ашаан болодоггүй һэм. Македониһоо ерэһэн һүзэглэгшэд намда хэрэгтэй юумэнүүдые асаржа үгѳѳ һэн. Урдань таанадта ашаан болохогүй гэжэ оролдодогтоол адляар ерээдүйдэшье оролдожо байхаб. 10Энэ бахархалыемни Ахайяын нэгэшье хүн буляажа шадахагүй гэжэ зосоомни оршодог Христосой үнэн зүбѳѳр баталан хэлэнэб. 11Таанадта дурагүй байһандаа иимэ юумэ хэлэнэ аалби? Таанадта аргагүй ехээр дуратай байһыемни Бурхан мэдэхэ юм. 12Тэдэ бусад «элшэнэрэй» маанадтайл адли юумэ хэнэбди гэжэ бахархаха боломжогүй байхын тула мүнѳѳ хэжэ байһан юумэеэл хэжэ байхаб. 13Тэдэ худалша ажалшад, хуурмаг элшэнэр Христосой бодото элшэнэр байһан хэбэр үзүүлдэг. 14Эндэ гайхалтай юумэн үгы: сатана ѳѳрѳѳшье гэрэл туяагай эльгээмэлэй дүрэ дүрсэлэн мэхэлдэг ха юм. 15Тиимэһээ тэрэнэй зарасанарай үнэн зүбэй зарасанарай дүрэ дүрсэлэн, тэдээндэл адляар харагдахада ямаршье гайхамаар юумэн үгы. Эсэстээ тэдэнэр хэһэн юумэнүүдэйнгээл үрэ дүнгые абаха. 16Хэншье намайе тэнэг байна гэжэ бү бодог гээд дахин дабтажа хэлэнэб. Харин тиигэжэ бодоо юм һаа, тэнэгтэхэ, бага зэргэ ѳѳрѳѳрѳѳ һайрхаха боломжо үгыт даа. 17Тиигэжэ һайрхахадаа би Дээдын Эзэнэй һанаһанаар һайрхаагүй байһамни мэдээжэ, харин үнэхѳѳрѳѳ тэнэг байһандал хэлэнэб. 18Олон хүнүүд уг гарбалаараа һайрхадаг, тиин бишье тиигэжэл һайрхахамни. 19Таанад ѳѳһэдѳѳ ехэл сэсэн ухаантай, тиин тэнэг үбэштэй зондо ехэл тэсэбэритэй байдаг ха юмта! 20Таанадые богоолшолходо гү, али ашаглахада гү, али мэхэлхэдэ гү, али дээрэһээтнай харахада гү, али нюурыетнай альгадахада гү, таанад үнэндѳѳ тэсэбэритэй байдагта. 21Тиигэжэ ѳѳһэдыгѳѳ абажа ябадаг зѳѳлэн һуланууд байгаабди гэжэ эшэжэ байгаад хэлэнэб! Хэрбээ бусадай ѳѳһэдѳѳрѳѳ һайрхахаяа зүрхэлбэл, бишье зүрхэлнэб. Тиихэдээ минии тэнэг байһамни мэдээжэ. 22Тэдэнэр еврейнүүдбди гэнэ гү? Тиин бишье тиимэб. Тэдэнэр израильшууд гү? Тиин бишье тиимэб. Тэдэнэр Абраһамай үри һадаһад гү? Тиин бишье тиимэб. 23Тэдэнэр Христосой зарасанар гү? Тиихэдэ би тэдэнһээ үлүү һайн зарасань гээшэб. Тиигэжэ үбэштэйрһэндэл хэлэһэмни мэдээжэ. Би тэдэ зонһоо үлүү ехээр ажаллажа, бүри оло дахин түрмэдэ орооб, тоогүй оло дахин ташуурдуулан хэһээлгээд, үхэлэй хажууда байгаа һэнби. 24Иудейнүүд намайе табан удаа гушан юһэ дахин ташуурдаһан байгаа. 25Гурба дахин намайе модоор сохёо, нэгэтэ һайса шулуудаа юм. Гурба дахин би кораблиин хүмэрилгэдэ орооб, нэгэтэ би нэгэ үдэрэй, нэгэ һүниин туршада далайн уһан соо байгааб. 26Оло дахин аяншалхадаа би аюул оһолдо орожо байгааб: мүрэнүүдые гаталхадаа, дээрмэшэдтэй дайралдахадаа, ѳѳрын яһатан зонтой байхадаа, бусад яһатанаар ябахадаа, хотодо ябахадаа, сүл губида ябахадаа, далайгаар тамархадаа, хуурмаг һүзэгтэнтэй уулзахадаа аюул оһолдо орожо байгааб. 27Би ажаллажа, тулин зүдэржэ, нойро зүүдэгүйшье ябааб, үлэн хооһон, эдихэ хоолгүй, ууха ундагүйшье байгааб, хүйтэн нойтондо, нюсэгэн салдаганшье ябааб. 28Бусад юумэнүүдые тоолонгүй хэлэбэл, би бүхы һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ һанаагаа табиха үдэр бүриин үүргэтэй хүм. 29Хэн нэгэнэй һулархада, бишье һуларһан шэнги байдагби. Хэн нэгэнэй хорхойтолгодо абтан нүгэл үйлэдэхэдэ, бишье тэрэнэй түлѳѳ сухалдадагби. 30Хэрбээ бахархаха ёһотой байбал, минии һула байһыемни харуулһан юумэнүүдээр бахархаха байнаб. 31Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисусай Эсэгэ хэтын хэтэдэ үреэл магтаалда хүртэжэ байһай: хэзээшье худалаар хэлэдэггүй байһыемни тэрэ мэдэхэ. 32Дамаск хотодо байхадамни Арет хаанай захирагшань намайе барихын тула хотын хаалгые һахижа байгаа һэн. 33Харин ханада хэгдэһэн нүхѳѳр намайе түрсүүг соо һуулгаад доошонь буулгаа юм. Тиигэжэ би зугадаһанби.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\