2 Коринфынхидтэ 12

1Һайрхахада ямаршье ашаг туһагүй байбалшье, би һайрхаха ёһотой байнаб. Зүгѳѳр мүнѳѳ Дээдын Эзэнэй элирүүлһэн үзэгдэл ба гэршэлгэнүүд тухай хэлэхэмни. 2Арбан дүрбэн жэлэй саада тээ дээдын гурбадахи тэнгэридэ дэгдүүлэгдэһэн Христосто һүзэглэгшэ хүниие би мэдэхэб. (Үнэхѳѳрѳѳ тэрэ дэгдүүлэгдэһэн байгаа гү, али үзэгдэл хараһан байгаа гү, би мэдэнэгүйб, гансал Бурхан тэрэниие мэдэхэ). 3Түрүүн хэлэһэндээл адляар тэрэ хүн үнэхѳѳрѳѳ дэгдүүлэгдэһэн байгаа гү, али үзэгдэл хараһан байгаа гү, би мэдэнэгүйб, гансал Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 4Зүгѳѳр тэрэ диваажинда дэгдүүлэгдээд, тэндэ дуулгажа болохогүй хэзээшье хэлэгдээгүй юумэнүүдые дуулаа юм гэжэ би мэдэнэб. 5Тиимэһээ би тэрэ хүнѳѳр бахархахамни, харин ѳѳрынгѳѳ ахир һула байһанһаа бэшэ юумээр бахархахагүйб. 6Хэрбээ бахархахаяа һанабал, би мунхаг тэнэг бэшэ байха һэнби, ушарынь юуб гэбэл, би үнэн зүбые хэлэхэ һэнби. Харин би бахархахагүйб, юундэб гэбэл, минии хараһан олон үзэгдэлнүүдээр бэшэ, харин хэжэ байһан юумэнүүдээрни, хэлэжэ байһан үгэнүүдээрни хүнүүд нам тухай тухайлһай гэжэ бодоноб. Агууехэ үзэгдэлнүүдые хараһанаараа бахархажа, дээгүүр үргэгдэхэгүймни тула бэендэмни үбшэнтэй хадхуур хээтэй: сатанагай эльгээмэлдэл намайе хадхажа туляадаг юм. 8Би энээн тухай Дээдын Эзэндэ гурба дахин зальбарһан байгааб, тэрэ хадхуурые намһаа абажа хаяхыень гуйһан байгааб. 9«Минии үршѳѳл хайрал шамда яһала хангалтатай хүрэхэ, һүр хүсэн ахир һула байхада аргагүй һайнаар элирэн харагдадаг юм», – гэжэ тэрэ намда харюусаа. Тиимэһээ би Христосой хүсэ шадалаар дүүрэхын тулада ахир һула байһанаараа бахархаха ехэл дуратай байнаб. 10Христосой түлѳѳ ахир һула байхадаа, доромжолуулхадаа, юумээр дутажа ябахадаа, хашуулан мүрдүүлхэдээ, зүдэржэ зобожо ябахадаа би баяртай байдаг хүнби. Ушарынь юуб гэбэл, һулахан байхадаа би хүсэ шадалтай байдаг хүнби. 11Би ѳѳрыгѳѳ тэнэг болгооб, зүгѳѳр тиигэһэмни таанадай зэмэ юм. Таанад нам тухай һайн үгэнүүдые хэлэхэ ёһотой байгаат. Би хэншье бэшэшье һаа, тэдэ «дээдын элшэнэрһээ» юугээрээшье дутанагүйб. 12Танай дунда байхадаа би бодото элшэн байһанаа баталан үсэд сухаришагүй байгааб, олон гайхамшагта үзэгдэлнүүдые, үйлэ хэрэгүүдые бүтээгээб. 13Намда мүнгѳѳр туһалаагүйһѳѳ гадна таанад бусад һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдһээ юугээр доро байгаабта? Таанадта ашаан болоогүй тэрэ гэмыемни хүлисѳѳрэйт даа. 14Гурбадахияа таанадтай ошожо уулзахаяа би бэлэн байнаб, тиихэдээ таанадта ашаан болохогүйб. Би таанадай алта мүнгэ бэдэрнэ бэшэб, харин таанадые ѳѳһэдыетнай бэдэрнэб. Ушарынь юуб гэхэдэ, үхибүүд аба эжыдээ алта мүнгэ суглуулха бэшэ, харин аба эжынь үхибүүдтээ суглуулжа байха ёһотой юм. 15Би ѳѳрыгѳѳ, намда байһан юумэнүүдээ дууһан баяртайгаар таанадай түлѳѳ үрихэ байнаб. Минии таанадта аргагүй ехээр дуратай байхада таанад намда багаар дуратай байха аалта? 16Таанадта ашаан болоогүйб, тэрэ тон зүб, гэхэтэй сасуу мэхэ гохо гарган, хууран таанадые гартаа оруулааб гэжэ таанад хэлэхэдээ болохот. 17Таанадта ябуулһан хүнүүдэй гараар таанадһаа ашаг олзо олодог байгаа аалби? 18Таанадта Титэй ошохые гуйгаа һэнби, тэрээнтэй хамта нэгэ һүзэглэгшэ дүүгээ ябуулаа һэнби. Тит таанадһаа ашаг олзо оложо байгаа аал? Тит бидэ хоёр нэгэ һүлдѳѳр хүтэлүүлэн, нэгэ харгы замаар ябадаг бэшэ һэн аалди? 19Таанадай урда бэеэ хамгаалжа байнабди гэжэ ман тухай таанад саг үргэлжэ бодожо байнат гэжэ би мэдэнэб. Бидэ Бурханай урда Христосой маанадһаа дуулаха дуратай юумыел хэлэнэбди. Тиин, инаг хайрата аха дүүнэрни, маанадай бэшэжэ байһан юумэнүүд таанадайл аша туһада бэшэгдэнэ. 20Таанадта ошоходоо, бидэ бэе бэедээ урмаа таһархагүй гүбди гэжэ айн болгоомжолжо байнаб. Таанадай дунда хэрүүл ама, атаа жүтѳѳ, уур сухал, хэрэлдээ, хардалга, хоблолго, омогорхолго, журамгүй байдал байгаагүй аабза гэжэ айн болгоомжолжо байнаб. 21Дахинаа таанадта ошоходомни таанадай урда намайе Бурхамни эшээхэгүй аал, тиин урдань нүгэл шэбэлдэ унаад, хэһэн бузар муухай ябадалнуудаа, зальхайралга забхайралгаяа, ташаяан хурисалаа орхижо гэмшээгүй хүнүүд тухай би шаналан уйлахагүй аалби гэжэ айн болгоомжолноб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\