2 Коринфынхидтэ 13

1Мүнѳѳ гурбадахияа таанадтай уулзахаар ошожо байнаб. «Ямаршье зэмэлэлгэ хоёр гурбан гэршэнэрэй баталжа шадаха байбал үнэн болодог», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй байдаг. 2Дахин ерэхэдээ би урдань нүгэл шэбэл үйлэдэһэн зониие, бусадшье зониие үршѳѳхэ хүлисэхэгүйб. Хоёрдохиёо таанадта ошоходоо би тиигэжэ һэргылээ һэнби. Мүнѳѳшье таанадай дунда үгы байхадаа дахин дабтажа хэлэнэб. 3Намаар дамжуулан Христос хэлэнэ гү гэһэн баталалга таанад бэдэрнэт. Тиихэдэ таанадтай харилсахадаа Христос ахир һула бэшэ юм, зүгѳѳр тэрэ таанадай дунда хүсэ шадалаа харуулжа байгаа юм. 4Хэрээһэн дээрэ хадуулан саазалуулхадаа тэрэ ахир һула байбашье, Бурханай хүсэ шадалаар амиды ябаа. Тэрээнтэй нэгэдэхэдээ бидэ ахир һуланууд байнабди, тиин тэрээнтэй хамта Бурханай хүсэ шадалаар амиды ябахыемнай таанад харахат. 5Һүзэг этигэлтэй ажамидаржа байна гүт гэжэ ѳѳһэдыгѳѳ шалгагты, ѳѳһэдыгѳѳ туршагты. Иисус Христос таанадай досоо байна гэжэ таанад ойлгоногүй аалта? Ойлгоогүй һаа, таанад шалгалтаа үгѳѳгүй гээшэт. 6Харин маанадай шалгалта үгэһэн тухай таанад мэдэхэт гэһэн найдалтай байнаб. 7Буруу юумэ бү үйлэдэһэйт гэжэ бидэ Бурханда зальбарнабди. Шалгалтаяа баряабди гэжэ харуулхын тула зальбарнагүйбди, харин маанадай шалгалтаяа үгѳѳгүйшье һаа, таанадай үнэн зүб юумэ бүтээжэ ябахын тула тиигэжэ зальбарнабди. 8Бидэ үнэн зүбэй урдаһаа юушье хэжэ шадахагүйбди, харин бүхы юумые үнэн зүбэйл түлѳѳ хэнэбди. 9Маанадай ахир һула байхада, харин таанадай хүсэтэй байхада бидэ баярладагбди. Тиигээд баһал таанадай заһархын түлѳѳ бидэ зальбаржа байдагбди. 10Таанадта ошоходоо хатуу шэрүүнээр хандахагүйн тула таанадтай байхагүйдѳѳ би эдэ бүхэниие бэшэнэб. Һүүлэй һүүлдэ Дээдын Эзэнэй намда үгэһэн эрхэ засаг таанадые бутарган унагаахын тула бэшэ, харин һэргээн бодхоохын тула үгтѳѳ юм. 11Мүнѳѳ, аха дүүнэрни, баяртай! Заһарха гэжэ оролдожо, хэлэһэн юумэнүүдыемни анхаржа, хоорондоо эбтэй эетэй, энхэ тайбан байгыт даа. Хайра дуран ба энхэ тайбан үршѳѳдэг Бурхан таанадтай оршожо байһай! 12Бэе бэеэ арюунаар таалажа мэндэшэлээрэйт. Бурханай хүнүүд булта таанадта амар мэндые дамжуулна. 13Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайра, Бурханай хайра дуран та бүхэнтэй оршохонь болтогой, Нангин Һүлдэ та бүхэниие нэгэдхэжэ байхань болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\