2 Коринфынхидтэ 2

1Тиимэһээ таанадта гашуудал асархагүйн тула би дахин таанадта ошохогүйб гэжэ шиидээб. 2Хэрбээ минии таанадые дахин гомдохооболни, намайе баярлуулха хүн танай дунда дахин олдохогүйл. 3Дахин таанадта ошоод, намайе баярлуулха ёһотой хүнүүдһээ гашуудаха дурагүй байһандаал би түрүүн бэшэһэн байгааб. Минии баяртай байхада таанадшье булта баяртай байдагта гэһэн хатуу этигэлтэй байна ха юмбиб. 4Таанадые гашуудуулха голхоруулхын тула бэшэ, харин хэды ехээр таанадта дуратай байһанаа мэдүүлхын тула би ехэл һанаа зобон, ехэл нулимсаа гоожуулан таанадта бэшэһэн байгааб. 5Хэрбээ хэн нэгэн намайе гомдохообол, тэрэ хүн намһаа үлүү ехээр таанадые бултыетнай гомдохоогоо гэжэ хэлэбэл хэтэрүүлхэгүйб. 6Тиимэ хүниие хэһэн аргаарнь лэ олонхинойтнай хэһээбэл болохо. 7Зүгѳѳр тэрэ нүхэрѳѳ аргагүй ехээр уйдажа, сэдьхэлээрээ унахагүйнь тула хүлисѳѳд, һанааень заһабалтнай таанадта дээрэ байха. 8Үнэн дээрээ тэрээндээ дуратай байһанаа мэдүүлхыетнай таанадһаа гуйнаб. 9Туршалгануудые хэр дабахатнай гээшэб, хэлэһэн юумэнүүдыемни ходо дүүргэхэтнай гү гэжэ харахын лэ тула би бэшээ хүнби. 10Хэрбээ хэһэн муу юумэнэйнь түлѳѳ хүниие хүлисэбэлтнай, бишье тэрэниие хүлисэнэб. Христосой урда таанадай аша туһада хүлисэхэ ёһотой бүхы юумые би хүлисэнэб. 11Тиигэбэл сатана маанадые хууража мэхэлжэ шадахагүй. Бидэ булта тэрэнэй һанал бодолыень һайн мэдэнэ ха юмди. 12Христос тухай һайн мэдээсэл номнохоёо Троада хото ерэхэдэмни, Дээдын Эзэн бүхы хэрэгүүдтэмни урагшатай байгаа. 13Гэхэтэй сасуу, тэндэ Тит дүүгээ оложо ядахадаа, би ехээр һанаа зобожо байгааб. Тиимэһээ тэндэхи зондо баярлаһанаа мэдүүлээд, Македони ошоһон байгааб. 14Христостой хамтарһан маанадые илалтада хүргэжэ байдаг Бурханда баяр баясхалан хүргэнэб. Бурхан баһал Христос тухай мэдээе хангалтай үнэртэл адляар хаа хаанагүй маанадаар дамжуулан тараадаг юм. 15Ушарынь юуб гэхэдэ, бидэ абарагдажа болон хосоржо байһан зоной дунда Бурханай һанаашалһанаар Христосой хангалынь болонобди. 16Хосорһон зондо тэрэ хангал бузар үнэртэй байжа, үхэлдэ хүргэдэг, харин абарагдаһан зондо тэрэ хангал һайхан үнэртэй байдаг, амидарал үршѳѳдэг юм. Тиимэһээ хэн иимэ үүргэ гүйсэдхэхѳѳр бэлэн бэ? 17Бидэ Бурханай мэдээсэл номнон ѳѳһэдтѳѳ ашаг олодог хүнүүдтэл адли бэшэбди. Бидэ үнэн шударгаар ажалдагбди. Юундэб гэбэл, Бурхан бидэниие эльгээгээ, Бурхан манай гэршэ, тиин бидэ Христосой зарасанарбди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\