2 Коринфынхидтэ 3

1Бидэ дахин ѳѳһэдыгѳѳ таанадтай танилсуулха болоно гээшэ гүбди? Али зарим хүнүүдтэ адляар бидэ ѳѳһэд дундаа магтан дурадхаһан бэшэгүүдые харуулжа байха ёһотой гээшэ гүбди? 2Таанад ѳѳһэдѳѳ бүхы хүнүүдтэ уншаха ойлгохоор манай зүрхэ сэдьхэлдэ бэшэгдэһэн бэшэг гээшэт. 3Христосой ѳѳрѳѳ энэ бэшэг бэшээд маанадаар дамжуулһаниинь эли байна. Энэ бэшэг бэхээр бэшэ, харин амиды Бурханай Һүлдѳѳр бэшээтэй, шулуун хабтагайнууд дээрэ бэшэ, харин хүнүүдэй зүрхэ сэдьхэлдэнь бэшээтэй юм. 4Бидэ эдэ бүхэн үнэн зүб байна гэжэ Бурханай урда Христосой ашаар бата этигэлтэй байнабди. 5Энэ ажал бүтээхэ аргатайбди гэжэ бидэ ѳѳрынгѳѳ нэрэһээ баталха эрхэгүйбди. Бурхан лэ бидэндэ тиимэ арга боломжо үгэжэ байдаг юм. 6Тэрэл Бурхан бэшээтэй Хуули дээрэ бэшэ, харин Нангин Һүлдэ дээрэ һуури татаһан Шэнэ Хэлсээнэй зарасанар байха боломжо бидэндэ олгоо. Юундэб гэхэдэ, Хуули үхэл асардаг, харин Һүлдэ амидарал үршѳѳдэг юм. 7Шулуун хабтагайнууд дээрэ үзэгүүдээр Хуули һиилэхэдэнь, тэндэнь Бурханай алдар оршоһон юм. Тиин Израилиин арадай харахын аргагүй һаргама гэрэлээр Моисейн нюурынь гэрэлтэһэн юм. Үхэл асардаг Хуули хүсэндѳѳ байхадаа иимэ ехэ алдар үзүүлдэг байбал, 8Һүлдэһѳѳ эхитэй юумэн бүришье ехэ алдартай байха бэшэ аал? 9Гэмнэлгэдэ хүргэжэ байһан юумэнэй алдартай байбал, үнэн зүбтэ хүтэлһэн ябадал бүришье ехэ алдартай байха бэшэ аал? 10Анхан алдартай байһан юумые мүнѳѳнэй тон һаргама алдартай сасуулбал, тэрэ ямаршье алдаргүй болоо гэжэ хэлэхэдэ болохо. 11Саг зуура оршодог юумэнэй алдартай байбал, хэтын хэтэдэ оршодог юумэн бүришье ехэ алдартай байха бэшэ аал? 12Иимэ эрхим һайн найдалгатай байхадаа бидэ ехэл зоригтой байнабди. 13Ойр зуурын һүр жабхалангай буурахые Израилиин арадай харахагүйн тула бидэ нюураа бүдѳѳр хааһан Моисейдэл адли бэшэбди. 14Үнэхѳѳрѳѳ тэдэ зоной ухаан бодолынь хаалтатай байгаа. Манайшье үдэрнүүд хүрэтэр Хуушан Хэлсээе уншахадань, үнѳѳхи хушалтань абтаагүй байна. Гансал Христос тэрэ хушалтые абаха аргатай. 15Мүнѳѳдэршье тэдэнэй ямаршье сагта Моисейн Хуули уншахадань, зүрхэ сэдьхэлынь үшѳѳл хаалтатай байдаг. 16Зүгѳѳр тэрэ хушалта хүнэй Дээдын Эзэндэ хандаһан лэ сагтань абтажа хаягдадаг. 17Дээдын Эзэн – Һүлдэ мүн, тиин Дээдын Эзэнэй Һүлдын оршожо байһан газарта эрхэ сүлѳѳ бии юм. 18Тиимэһээ бидэ булта хушагдаагүй нюураараа Дээдын Эзэнэй алдарые хаража байнабди. Дээдын Эзэнэй Һүлдэ Дээдын Эзэнэй алдарта бүри ойртуулан маанадые хубилгана.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\