2 Коринфынхидтэ 4

1Бурханай үршѳѳл хайраар бидэ иимэ ажал хэнэбди, тиихэдээ урмаа хухарнагүйбди. 2Бидэ нюужа байхаар эшхэбтэр хэрэгүүдые хэхэеэ болёобди, хүниие мэхэлхэ хуурахаяа гү, али Бурханай үгэ хазагайруулхаяа оролдоногүйбди. Үнэн зүб тухай айладхажа байһыемнай Бурхан гэршэлхэ. Тиимэһээ маанадта этигэжэ найдажа болохо юм. 3Хэрбээ манай номножо байһан Һайн Мэдээсэл далда байгаа һаа, тэрэ гансал хосоржо байһан зондо далда байха. 4Һүзэглэдэггүй зоной ухаан бодолыень энэ дэлхэйе захиржа байһан нүгэлтэ бурхан харанхы мунхагаар хушаа, тиимэһээ тэдэ балар һохор зон Бурханай дүрэнь болохо Христосой алдар тухай һайн мэдээсэлһээ сасарһан гэрэл туяае хараха аргагүй байгаа. 5Бидэ ѳѳһэдыгѳѳ номноно бэшэбди, харин Иисус Христосые Дээдын Эзэн байна гэжэ, бидэ Иисусай аша туһада танай зарасанар байнабди гэжэ номнонобди. 6«Гэрэл туяагай харанхыһаа гэрэлтэхэнь болтогой», – гэжэ Бурхан хэлээ. Мүнѳѳ тэрэл Бурхан манай зүрхэ сэдьхэлдэ гэрэлтэжэ, Христосто оршожо байһан Бурханай алдарай мэдээгээр бидэниие гэгээрүүлээ юм. 7Бидэ энэ баялиг хадагалһан шабар домбонуудта адли хүмди. Тиимэһээ бодото һүр хүсэн маанадһаа бэшэ, харин Бурханһаа эхи абадаг. 8Бидэ оло дахин хашуулан зобонобди, гэхэтэй сасуу дарагдаагүй байнабди. Юу хэхэеэ мэдэхэеэшье болёод байхадаа бидэнэр урмаа хухардаггүйбди. 9Олон дайсадтайшье байгаа һаа, бидэ нүхэдгүй үлэдэггүйбди. Даруулһаншье байгаа һаа, бидэ үхэжэ хосордоггүйбди. 10Иисусай амидаралай маанад соо элирхэйлэгдэхын тула бидэ тэрэнэй түлѳѳ үдэр бүхэн үхэлтэй ушардагбди. Иисусай амидарал манай богони гэнэн амидаралда харагдажа байхын тула бидэ амиды зон тэрэнэй түлѳѳ үхэлтэй ходо ушардагбди. 12Энэнь үхэл маанад соо, харин амидарал таанад соо ажаллана гэһэн удхатай юм. 13«Би һүзэглэһэн ушарһаа хэлээб», – гэжэ Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байдаг. Бидэ тэрэл һүзэгэй һүлдэтэй байжа һүзэглэһэндѳѳ хэлэнэбди. 14Дээдын Эзэн Иисусые амидыруулһан Бурхан Иисустай хамта бидэниие амидыруулха, тиигээд та бидэниие ѳѳрынгѳѳ урда асаржа байлгаха гэжэ бидэ мэдэнэбди. 15Эдэ бүхэн таанадай аша туһада хэгдэһэн байна. Тиигэжэл бүри олон зоной Бурханиие магтажа, алдарыень дуудаһан ушарһаань Бурханай үршѳѳл хайра элбэгжэжэл байха. 16Иимэһээл бидэ хэзээшье урмаа хухардаггүйбди. Махабад бэеымнай һүнэжэ байбашье һаа, бидэ досоогоо үдэрһѳѳ үдэртэ шэнэлэн бэхижэнэбди. 17Тиимэ ойро зуурын бэрхэшээл зоболонгууд маанадта угаа ехэ мүнхын алдар асардаг. 18Харагдадаг юумэнүүд саг лэ зуура оршодог, харин харагдадаггүй юумэнүүд хэтын хэтэдэ оршодог. Тиимэһээл бидэ харагдадаг юумэнүүдтэ хандуулха бэшэ, харин харагдадаггүй юумэнүүдтэ анхаралаа хандуулнабди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\