2 Коринфынхидтэ 5

1Манай махабад бэе газар дэлхэй дээрэ байхадаа маанадай ажамидардаг майханда адли юм. Хэрбээ эдэ майхануудаймнай унабал, Бурхан маанадта бултандамнай хүнэй гараар бодхоогдоогүй, тэнгэридэ хэтын хэтэдэ оршожо байха гэр үгэхэ гэжэ бидэ мэдэнэбди. 2Тэрэ тэнгэриингээ гэртэ ажамидарха дуратай байһан дээрэһээ бидэ энэ дэлхэйдэ байха сагтаа ёолонобди. 3Бидэ тэрэ гэрээ хубсаһандал адляар ѳѳр дээрээ нэмэрээд, нюсэгэн байхагүйе хүсэнэбди. 4Энэ дэлхэйн майханда ажамидарха сагтаа бидэ дарлалтада ороод байһантай адли ёолонобди. Ѳѳһэдынгѳѳ бэе орхихо дуратай байһандаа бэшэ, харин тэнгэриин амидаралда хүртэхэ дуратай байһандаа тиигэжэ ёолонобди. Тиигэжэ үхэлые амидарал залгиха юм. 5Бурхан бидэниие эгээл тэрэ хубилалгада бэлдээд, хэхэ юумэеэ баталан маанадта ѳѳрынгѳѳ Һүлдые үгѳѳ. 6Тиимэһээ бидэ ходо урма зоригтой байдагбди. Бэе соогоо байха сагтаал бидэ Дээдын Эзэнһээ холо байһанаа мэдэнэбди. 7Бидэ хаража байһан юумэндэ бэшэ, харин һүзэг этигэлдэ найдан ажамидарна ха юмди. 8Бидэ зоригтой байнабди, эдэ бэенүүдээ орхёод, Дээдын Эзэнтэй гэртэнь байха дуратай байнабди. 9Тиимэһээ эндэхи гэртээ байха сагтаашье, Дээдын Эзэнэй гэртэ байха үедѳѳшье бидэ бүхы хүсэ шадалаараа тэрээндэ һайшаагдаха гэжэ оролдодогбди. 10Газар дэлхэй дээрэ ябахадаа муу, һайн юумэ хэһэнэйнгээ түлѳѳ шүүлгэхын тула бидэ булта Христосой зарга шүүбэридэ орохо ёһотойбди. 11Дээдын Эзэнһээ айн һүрдэхэнь ямар удхатайб гэжэ мэдэжэ байгаад, бидэ бусад зониие тэрээндэ хандахаар идхаха гэжэ оролдонобди. Бурхан бидэниие бүрин мэдэхэ, тиин таанадшье бидэниие ямархан хүнүүд байһыемнай һайн мэдэнэт гэһэн найдалтай байнаб. 12Дахин ѳѳһэдыгѳѳ таанадта танилсуулха гэжэ бидэ бодоногүйбди. Харин маанадаар омогорхохо шалтаг таанадта үгэнэбди. Тиимэһээ таанад хүнүүдэй зосоохи байдалаар бэшэ, харин газаахи түхэл шэнжээр омогорходог хүнүүдтэ харюу үгэжэ шададаг байхат. 13Хэрбээ ѳѳрһѳѳн гарабал, Бурханай аша туһада бидэ тиидэгбди. Хэрбээ һаруул бодолтой байбал, таанадай аша туһада тиимэ байдагбди. 14Маанадые Христосой хайра дуран захирна, тиин хүн бүхэнэй түлѳѳ нэгэ хүнэй үхэбэл, тэрэ үхэлыень хүн бүхэн хубаалсана гэжэ бидэ мэдэнэбди. 15Бүхы хүнүүдэй түлѳѳ тэрэ үхѳѳ. Тиимэһээ амиды байһан хүнүүд ѳѳһэдынгѳѳ түлѳѳ ажамидарха бэшэ, харин тэдэнэй түлѳѳ үхѳѳд амидырһан Христосойл түлѳѳ ажамидарха ёһотой. 16Тиимэһээ бидэ энэ сагһаа эхилээд хэнииешье энэ дэлхэйн заргаар бү шиидхэе. Нэгэтэ бидэ Христосые энэ дэлхэйн заргаар шиидхэһэн байгаабди, мүнѳѳ тиигэхэеэ болёобди. 17Христостой нэгэдэһэн хүн бүхэн шэнэ хүнүүд гээшэ: урданай юумэнүүд һүнэгдѳѳд, бүхы юумэн шэнэдхэгдэбэ. 18Эдэ бүхы юумэнүүдые Бурхан бүтээгээ. Тэрэ маанадтай эбээ нэгэдхүүлхын тула Христосые эльгээгээ, тиин эб нэгэдхүүлхэ тухай номнохые маанадта даалгаа. 19Бурхан Христос соо оршожо, энэ дэлхэйн зонтой эбээ нэгэдхээ, нүгэлнүүдыень хүлисѳѳ. Тиигээд эб нэгэдхэхэ тухай мэдээсэлээ маанадта даалгаа. 20Бидэ Христосой нэрээр эльгээгдэһэн байгаабди, тиин Бурхан бидэнэрээр дамжан таанадта гуйн хандана. Бурхантай эбээ нэгэдхэгты гэжэ бидэ Христосой нэрээр таанадые гуйнабди. 21Бурхан маанадай түлѳѳ ямаршье нүгэлгүй байһан Христосто манай нүгэлнүүдые ашаа. Тиигэжэ бидэ Христостой нэгэдэн, Бурханда зохистой болообди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\