2 Коринфынхидтэ 6

1Бурханай буян хэшэгые дэмы бү абагты гэжэ бидэ Бурхантай хамта ажаллажа байһан ушарһаа таанадые гуйнабди. 2«Саг болзорой болоходо, Би шамайе дуулаа хүм, Шамайе абарха үдэрэй ерэхэдэ, Би шамда туһалаа хүм», – гэжэ Бурхан хэлээ. Эгээл тэрэ саг болзор болобо, шамайе абарха тэрэ үдэр ерэбэ. 3Ямаршье зондо бэрхэшээлнүүдые ушаруулхаяа бидэ оролдоногүйбди, тиимэһээ хэжэ байһан ажалдамнай алдуу дутагдал олохо шалтаг бидэ хэндэшье үгэнэгүйбди. 4Ямаршье юумэ хэхэдээ бидэ тохёолдоһон бэрхэшээл зоболонгуудые, дутагдал дундануудые, хүшэр байдалые даруу номгоноор дабажа гаран, ѳѳһэдыгѳѳ Бурханай үнэн зарасанар гэжэ харуулнабди. 5Бидэ сохюулһан, түрмэдэ һууһан, һүрэг зондо дайруулһан байгаабди. Бидэ аргагүй ехээр ажалладаг, амаралта нойргүй, эдеэ хоолгүй ябадаг һэмди. 6Бидэ арюун сэбэр, мэдэлгэтэй, тэсэбэритэй, үршѳѳл буянтай байдагбди. Нангин Һүлдэ маанадтай оршодог, тиин хайра дуран үнэн зүрхэнһѳѳмнай гарадаг. 7Бидэ үнэн зүбые хэлэдэгбди, Бурханай һүр хүсэн манаар дамжан ажалладаг юм. Үнэн сэдьхэлнай – манай добтолхошье, бэеэ хамгаалхашье хуяг дуулга мүн. 8Бидэ нэрэ хүндэтэйшье, нэрэ хүндэгүйшье ябаабди, магтаалдашье, хараалдашье хүртэжэ байгаабди. Үнэн зүбые хэлэжэ байһаншье һаа, бидэ худалшад мэхэшэдшье гэжэ тоологдодог байгаабди. 9Хүнүүдтэ танигдахагүй шэнги аад лэ, хүн бүхэндэ мэдээжэбди. Үхэжэ байһан шэнги үзэгдэһэн аад лэ, мүнѳѳшье болотор амиды байнабди. Хэһээлгэжэ байһаншье һаа, үхэлэй саазада хүртѳѳгүй байнабди. 10Зобожо байһаншье һаа, бидэ ходо баяртай байдагбди; үгытэй ядуушье һаа, олон хүнүүдые баян болгодогбди; ямаршье юумэгүй байһан шэнги аад, үнэндѳѳ бидэ бүхы юумэнэй эзэдынь гээшэбди. 11Коринфынхид, бидэ таанадта сэхыень хэлэнэбди, зүрхэ сэдьхэлнай нээлтэтэй байна. 12Манай зүрхэ сэдьхэл таанадта хаалтатай бэшэ, харин танай зүрхэ сэдьхэл маанадта хаалтатай байна. 13Маанадай таанадта хандажа байһандал адляар таанад маанадта хандагты, зүрхэ сэдьхэлээ маанадта нээгты гэжэ үхибүүдтээ хэлэһэндэл адляар таанадта хэлэнэб. 14Дээдын Эзэндэ һүзэглэдэггүй зониие бү һажаагты. Зүб юумэн буруу юумэнтэй хамта байжа шадаха аал? Яажа гэрэл туяа шэб харанхытай хамта оршожо шадахаб? 15Яажа Христос Шолмостой эбтэй эетэй байжа шадахаб? Яажа һүзэгтэй зон һүзэггүй зонтой эблэржэ шадахаб? 16Яажа Бурхан Һүмэ онгонуудта хамаатай байхаб? Бидэл амиды Бурханай Һүмэ гээшэбди. Бурхан ѳѳрѳѳ иигэжэ хэлээ юм: «Ѳѳрынгѳѳ хүнүүдэй дунда би гэр бодхоохоб, Тиигээд тэдэнэйнгээ дунда оршожо байхаб, Тэдэнэйнгээ Бурханиинь байхаб, Харин тэдэнэр минии арад болохо». 17«Тиимэһээ тэдэ һүзэггүй зоной оршолониие орхижо, Тэдэ зонһоо холодогты. Сэбэр бэшэ юумэндэ бү хүрэгты, Тиигэбэл би таанадые һайшаахаб. 18Би танай Эсэгэтнай болохоб, Таанад минии хүбүүд басагад болохот гэжэ Бүрин хүсэтэй Дээдын Эзэн хэлэнэ».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\