2 Коринфынхидтэ 7

1Нүхэдни, Бурхан эдэ найдуулгануудаа маанадта үгѳѳ юм. Тиимэһээ бэеыемнай, һүнэһэ һүлдыемнай бузарладаг юумэнүүдһээ ѳѳһэдыгѳѳ сэбэрлэел, Бурханда һүгэдэн, гүйсэд арюун нангин байял. 2Маанадта дуратай байһанаа харуулыт даа. Бидэ хэнииешье мэхэлээгүйбди, хэнииешье дээрмэдэн хооһолоогүйбди, хэн дээрэшье баяжаха гэжэ оролдоогүйбди. 3Таанадые зэмэлхэ һанаатайгаар энээниие хэлэнэ бэшэб. Амидышье, үхэһэншье байбалнай илгаагүй таанад хододоо манай зүрхэ сэдьхэл соо байнат гэжэ түрүүн би хэлээ һэнби. 4Би таанадта аргагүй ехээр найдажа байнаб, таанадаар аргагүй ехээр омогорхожо байнаб. Бүхы бэрхэшээл зоболонгуудтаа би ехэл урма зоригтой, аргагүй баяр жаргалтай байнаб. 5Юундэб гэхэдэ, Македонишье ерээд бидэ амархые мэдээгүй һэмди. Тэндэ маанадтай элдэб янзын бэрхэшээлнүүд ушараа, бидэ дайсадтайгаа тулалдажа, досоогоо айн һүрдэһэн юумэд байгаабди. 6Харин сэдьхэлээрээ унаһан зониие урмашуулдаг Бурхан маанадта Титые эльгээжэ урмашуулаа. 7Бидэ гансал тэрэнэй ерэхэдэ баярлаа бэшэбди, харин таанадай тэрэниие урмашуулһан тухай дуулаад аргагүй баярлаа хүмди. Таанадай намайе аргагүй ехээр харахые хүсэжэ байһан тухай, уйдажа шаналжа байһан тухай, намайе ехээр анхаржа бодожо байһан тухай Тит маанадта хѳѳрѳѳ юм. Тиимэһээ би бүришье ехээр баярлаһан жаргаһан байгааб. 8Минии бэшэгэй таанадые уйдуулһаншье байбал, би халагланагүйб. Түрүүн халаглаһан байгааб, тиигээд тэрэ бэшэгни таанадые ойро зуурал уйдуулаа гэжэ харабаб. 9Мүнѳѳ би таанадые уйдуулһандаа баярлана бэшэб, харин тэрэ уйдхарай таанадые Бурханда хандуулһанда баярланаб. Тэрэ уйдхарыетнай Бурхан ашаглаа, тиин бидэ таанадта ямаршье гэм хүргѳѳгүйбди. 10Бурханай ашаглаһан уйдхар зүрхэ сэдьхэлые хубилган абаралгада хүтэлдэг, тиин энээн тухай халаглахын хэрэггүй. Харин юрын уйдхар үхэл асардаг юм. 11Бурхан танай уйдхартай юу хээб, харыт: таанад ехэл оролдосотой болоот, гэм зэмэгүй байһанаа тон нарин нягтаар хамгаалдаг болоот, ямар уур сухалтай байбат, ямараар гайхажа ханабат, ямар хэшээл оролдосотой болобот, буруутаһан зониие хэһээхэдэ бэлэн болобот! Энэ хэрэгтэ алишье талаһаа алдуу дутагдал гаргангүй ѳѳһэдыгѳѳ харуулбат. 12Тиимэһээ би тэрэ бэшэгээ бэшэһэншье байбал, доромжолһон хүнэй гү, али доромжолуулһан хүнэй тулада бэшээгүй хүнби, харин маанадта хэды анхарал хандуулжа байһыетнай Бурханай урда таанадта тайлбарилхын тула бэшээ хүнби. 13Эдэ бүхы ябадалаар бидэ ехэл урмашаабди. Энэ урмандамнай нэмэжэ Тит ѳѳрынгѳѳ баяраар бидэниие үшѳѳ ехээр баярлуулаа. Таанад булта Титэй һанал бодолые заһаа юм байнат. 14Би тэрэнэй урда таанадаар бахархааб, тиин таанадшье намайе эшээжэ улайлгаагүйт. Бидэ таанадта ходо үнэн зүбые хэлэжэ байдагбди, тон тиигэжэл мүнѳѳ Титэй урда таанадаар бахархаһан ябадални үнэн зүб юм. 15Захяа заабаринуудыень дүүргэхэдэ бултанайтнай бэлэн байдагые, хүндэлэн тэрэниие угтажа абадагые һанан, тэрэ таанадта бүрил һайн болоно. 16Таанадта бүрин найдажа болохо байһандаа би ехэл баяр жаргалтай байнаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\