2 Коринфынхидтэ 8

1Аха дүүнэрнай, Бурханай үршѳѳл хайра Македониин һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ ямар юумэ бүтээһые таанадта дуулганабди. 2Тэдэнэр бэрхэшээл зоболонгуудаар ехэтэ туршуулһаншье һаа, аргагүй ехэ баяртай байдаг. Тэдэнэр үгытэй ядуу байһаншье һаа, үгэхэдѳѳ аргагүй баян бардам байгаа. 3Тэдэнэр шадаха зэргээрээ, бүри шадахаһаа үлүү ехээр үгѳѳ гэжэ би гэршэлнэб. Ѳѳһэдынгѳѳ һайн дураар тиигээ юм. 4Иерусалимай һүзэглэгшэдтэ туһалха һанаатайгаар тэдэнэр маанадые аргагүй ехээр гуйһан байна. 5Тэдэнһээ хүлеэжэ найдажа байһанһаамнай үлүү юумэ тэдэнэр хэһэн юм. Тэдэнэр ѳѳһэдыгѳѳ түрүүн Дээдын Эзэндэ үргэбэ, һүүлдэнь Бурханай эрхэ хүсэлѳѳр маанадташье үргэбэ. 6Тиимэһээ бидэ танайда хэжэ эхилһэн буянта ажалые түрүүн түгэсыш даа гэжэ Титые гуйбабди. 7Таанад һүзэг этигэлээрээ, үгэ хүүрээрээ, мэдэлгээрээ, оролдосоороо, маанадта хандуулһан хайра дураараа аргагүй баян бардам хүнүүд гээшэт. Тиимэһээ энэшье үлзы һайн ажалаа хэнһээшье үлүү һайнаар дүүргэхыетнай хүсэнэбди. 8Би таанадые захирнагүйб, гэхэтэй сасуу бусад зоной аргагүй ехээр туһалха дуратай байһые харуулан, хайра дурантнай гүнзэгы аа гү гэжэ туршанаб. 9Таанад манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайрые мэдэнэ ха юмта. Тэрэ баян байһан аад, танай аша туһада үгытэй ядуу болоо. Ѳѳрынгѳѳ үгытэй ядуу байдалаар тэрэ таанадые баяжуулаа. 10Таанадта һаналаа хэлэхэ һанаатайб. Үнгэрһэн жэл эхилһэн юумэеэ мүнѳѳ дүүргэбэлтнай таанадта һайн лэ байха һэн. Таанад гансал хэхэдээ бэшэ, харин хэхэ гэжэ шиидэхэдээшье эхи табигшад һэнта. 11Харин мүнѳѳ ажалаа гүйсэдхэгты. Шадаха зэргээрээ туһаламжа хүргэбэл, таанад үгэхэл гэжэ байһанаа үгэбэт гэжэ баталхат. 12Туһалхые аргагүй хүсэжэ байбал, таанад ѳѳһэдтѳѳ байхагүй юумэнһээ бэшэ, харин байһан юумэнһээ үгэхэт гэжэ Бурхан хүлеэнэ ха юм. 13Би танай ажамидарал хүшэр хүндэ болгон, бусад зоной ажамидарал хүнгэлхэ гэжэ оролдоногүйб, харин нэгэ жэгдэ байлгахын тула тиигэнэб. 14Мүнѳѳ сагта таанадта элбэг дэлбэг байһан юумэн дуталдажа байһан зониие дэмжэхэ, харюудань тэдэ зон үлүү юумэтэй болоходоо дуталдахадатнай таанадтай хубаалсаха. Тиигэжэ булта нэгэ жэгдэ байха юм. 15«Ехэ юумэ суглуулһан хүн үлүү юумэгүй байгаа, харин үсѳѳн юумэ суглуулһан хүн дутагдалгүй байгаа», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг ха юм. 16Бидэндэл адляар таанад тухай бодожо байха боломжо Тидтэ олгоһон Бурханда баяр баясхалан хүргэнэб. 17Тэрэ гансал манай гуйлтаар таанадта ошоо бэшэ, харин таанад тухай аргагүй бодожо байһан ушарһаа ѳѳрынгѳѳ һайн дураар таанадта ошохо гэжэ шиидээ юм. 18Тэрээнтэй хамта бидэ Һайн Мэдээсэл номноһонойнгоо түлѳѳ бүхы һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ магтаалда хүртэжэ байһан һүзэглэгшэ дүүгээ ябуулжа байнабди. 19Тэрээнһээ гадна һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүд тэрэ хүниие замаймнай нүхэр боложо, буянта хэрэгээ бүтээхэдэмнай маанадта туһалхаар һунган табяа юм. Энэ ажалаа бидэ Дээдын Эзэнэй алдарай тулада ба Иерусалимда ажамидардаг тэрэнэй хүнүүдтэ аргагүй ехээр туһалха дуратай байһанаа баталан дүүргэнэбди. 20Маанадта даалгаһан элбэг баян үргэлэй түлѳѳ хэншье маанадые шүүмжэлхэгүйн тула бидэ тэрэниие эльгээжэ байгаа хүмди. 21Ушарынь хэлэхэдэ, бидэ гансал Бурханай урда бэшэ, харин хүн зоной урда үнэн зүб юумэ хэхэ гэжэ оролдонобди. 22Үнѳѳхи хоёр дүүнэрһээ гадна бидэ оло дахин туршуулһан, таанадта аргагүй этигэжэ байһан дээрэһээ тон ехээр туһалха дуратай байһан үшѳѳ нэгэ дүүгээ ябуулнабди. 23Тит тухай хэлэбэл, тэрэ минии нүхэр, намтай хамта таанадта туһалдаг юм. Тэрээнтэй ябаһан нүгѳѳ һүзэглэгшэ дүүнэр тухай хэлэбэл, тэдэнэр һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдэй түлѳѳлэгшэд, Христосые алдаршуулагшад гээшэ. 24Тиимэһээ һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдэй мэдэжэ байхаарнь тэдэндэ ѳѳһэдынгѳѳ хайра дурые харуулагты, манай бахархал байһанаа баталагты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\