2 Коринфынхидтэ 9

1Иерусалимда ажаһуудаг Бурханай хүнүүдтэ туһалха дэмжэхэ тухай таанадта дахин һануулха хэрэггүй байха. 2Таанадай туһалха дуратай байһан тухай би мэдэнэб, тиин Македониин хүн зоной урда би таанадаар бахархаа хүм. «Ахайяын һүзэглэгшэд үнгэрһэн жэлһээ хойшо туһаламжа үзүүлхэдэ бэлэн байна», – гэжэ би хэлээ хүнби. Тиигэжэ танай зүдхэмжэ тэдэнэй олонииень үргэл хэхэдэ баһал зүдхүүлһэн байгаа. 3Тиигэжэл таанадые магтаһан үгэнүүдни хооһон үгэнүүд байшахагүйн тула би һүзэглэгшэ дүүнэрээ таанадта ябуулаа хүм. Харин минии хэлээшээр таанад туһаламжынгаа мүнгэ бэлдээд байгаарайгты. 4Зүгѳѳр Македониин зоной таанадта ошоходо, тэрэтнай бэлэн байха ёһотой. Үгы һаа, бидэшье, үшѳѳ ехээр таанадшье эшэхэ улайха болохолта. 5Тиимэһээ эдэ һүзэглэгшэ дүүнэрэй намһаа урда ошоод, таанадай амалһан үргэлые эртэнһээ бэлдээд байбал зүб гэжэ би бодооб. Тиигэбэл үргэл туһаламжатнай минии ерэхэдэ бэлэн болоод, таанадай мүнгѳѳ харамнангүй, һайн дураараа элбэг дэлбэгээр үргэһыетнай харуулхал. 6Багаар тариһан хүн бага ургаса абаха, ехээр тариһан хүн ехэ ургаса абаха гэжэ таанадта һануулжа хэлэнэб. 7Хүн бүхэнтнай дурагүйгѳѳр гү, али баалалтаар юумэ бү үргэг, харин һанаандаа шиидэһэн зэргээр лэ үгэг. Бурхан баяртайгаар үгэжэ байһан хүндэ дуратай байдаг ха юм. 8Бурхан таанадта хэрэгтэй юумэнһээ үлүүшье үгэжэ шадаха, тиимэһээ таанад хододоо ѳѳһэдтэтнай хүрэхэ, үшѳѳ элдэб янзын буянтай хэрэгүүдые бүтээхэдэ хүрэхэ юумэтэй байхат. 9«Тэрэ үгытэй дуталдаһан зондо элбэг дэлбэгээр үгѳѳ юм, Тэрэнэй бардам гар хэтын хэтэдэ оршожо байгаа юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо Бурхан тухай бэшээтэй байдаг. 10Тариха таряа, эдихэ хилээмэ үгэдэг Бурхан таанадта хэрэгтэй таряа, мүн бардам гарһаатнай баян ургаса үгэхэ. 11Тиигээд таанадай ямаршье юумэ үгэхэдэ бардам гартай байхынтнай тула тэрэ таанадые бүхы юумээр баяжуулжа байха, тиимэһээ маанадай бадар хубаахада олон зон Бурханда баяр баясхалан хүргэжэ байха. 12Юундэб гэхэдэ, энэ буянтай албатнай гансал Иерусалимда ажаһуудаг Бурханай хүнүүдэй дутагдалнуудые хангадаг бэшэ, харин олоной дунда Бурханда баяр баясхалан хүргэхэ дурыень халяадаг юм. 13Таанадай Христос тухай мэдээсэлые баримталжа байһые, тэрэнээ баталан ѳѳһэдтэйнь болон бусад зонтой бардам хубаалсажа байһые хараһандаа тэдэ Бурханиие алдаршуулна. 14Тиимэһээ таанадаар дамжан Бурханай бүтээһэн үршѳѳл хайрын түлѳѳ тэдэ зон таанадта ехэ һайнаар хандажа, хойноһоотнай зальбаржа байдаг юм. 15Үнэлшэгүй бэлэгэйнь түлѳѳ Бурханда баяр баясхалан хүргэел!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\