2 Иоаннай 1

1Һүзэглэгшэ бүлгэмэй ахалагшаһаа – Бурханай шэлэжэ олоһон Хатанда. Танда, танай үхибүүдтэ би үнэхѳѳрѳѳ дуратайб. Гансашье би бэшэ, мүн үнэн зүб юумые мэдэһэн бүхы хүнүүд таанадта дуратай. 2Юундэб гэбэл, Бурханай үнэн зүбынь бидэнтэй байна. Тэрэ үнэн зүбынь хододоо маанадтай хамта байлсаха. 3Үнэн зүбѳѳр, бэе бэедээ дуратайгаар ажаһуугша бидэндэ Эсэгэ Бурханай, тэрэнэй Хүбүүн Иисус Христосой дураниинь, үршѳѳл хайрань, энхэ тайбан байдалынь үршѳѳгдэхэ. 4Эсэгэ Бурханһаа бидэнэй зааһан заабаряар, үнэн зүбѳѳр ажаһуугшадые шинии үхибүүдэй дунда олоод, би ехэ баярлааб. 5Бэе бэедээ дуратай байял даа гэжэ одоо би шамайе, хүндэтэ Хатан, гуйнаб. Мүнѳѳ минии бэшэжэ байһан юумэн шэнэ захяа заабари бэшэ юм. Энэ заабариие бидэ анханһаа хойшо абаабди! 6Эсэгэ Бурханай захяа заабаряар бидэнэй һуугаа һаа, тэрэмнайл дуран гээшэ. Энэмнайл анханһаа хойшо таанарай дуулагша захяа заабари мүн, тиин энэ захяа заабариие сахиха ёһотойбди. 7Юундэб гэбэл, олон тоото мэхэшэд газар дэлхэй руу ошобо. Иисус Христосые хүн боложо газарта ерэһые тэдэ мэдэрнэгүй. Тиимэ хүнүүд мэхэшэд, Христосой дайсад гээшэ. 8Тиимэһээ бэеэ нарин нягтаар абажа ябагты, юунэй түлѳѳ бидэнэй ажаллаһые миин бү хосороогты, теэд ажалайнгаа түлѳѳһые хүсэд дүүрэнээр абаха гэжэ оролдогты. 9Христосой һургаалһаа холодон, тэрэ һургаалые дахадаггүй хүн Бурхангүйгѳѳр ажаһууна гээшэ. Харин Христосой һургаалые хэн баримталан сахинаб, тэрэ хүн Эсэгэ Бурхантай, тэрэнэй Хүбүүнтэй нэгэн хамта байна. 10Хэрбээ Христосой һургаалгүйгѳѳр танда хэн нэгэнэй ерээ һаа, тэрэ хүниие гэртээ бү оруулагты, тэрээнтэй бү мэндэшэлэлсэгты. 11Тэрээнтэй мэндэшэлэлсэһэн хүн тэрэнэй хорото муухай хэрэгтэ ѳѳрѳѳ хабаадалсаһан болоно. 12Таанарта бэшэхэ гэһэн юумэн намда олон бии. Теэд саарһа, бэхэ хэрэглэжэ бэшэхэ дурагүй байнаб. Би ѳѳрѳѳ ерээд, таанартай хѳѳрэлдэхэб гэжэ найданаб. Тиихэдэл бидэнэй баяр баясхалан хүсэд дүүрэн болохо. 13Мүн баһал Бурханай шэлэжэ олоһон эгэшыншни үхибүүдтэ мэндые хүргэнэм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\