2 Пётрой 1

1Манай Бурхан ба Абарагша болохо Иисус Христосой үршѳѳһэн үнэн сэдьхэлэй ашаар маанадтал адли этигэл һүзэгтэй болоһон хүнүүд, таанадта Иисус Христосой зараса болон элшэн Симон Пётр бэшэнэ. 2Манай Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисусые мэдэрһэнэйтнай ашаар Бурханай үршѳѳл хайра, амгалан тайбан та бүхэнтэй элбэг дэлбэг байхань болтогой! 3Бурханай эрхэ мэдэлээр ажамидаржа байхымнай тула тэрэниие мэдэрһэнэймнай ашаар Иисусһаа эхитэй Бурханай хүсэн бүхы хэрэгтэй юумые маанадта үгѳѳ. Бурхан алдараараа болон буян хэшэгээрээ хубаалсахын тула бидэниие дуудаа, 4тэдэнэйнгээ ашаар бидэндэ агууехэ, ехэ үнэтэй найдуулга үгѳѳ. Энэ дэлхэйн хүсэлэнгүүдтэй холбоотой үхэлые дабажа, Бурханай ажамидаралаар ажаһуухынтнай тула энэ найдуулга үгтѳѳ юм. 5Тиимэһээл таанад һайн һайхан хэрэгүүдээрээ һүзэг этигэлээ бэхижүүлхые бүхы хүсэ шадалаараа оролдогты, һайн һайхан хэрэгүүдһээ гадна эрдэм ухаантай байхые, эрдэм ухаантай байхаһаа гадна бэеэ бариха аргатай, бэеэ барихаһаа гадна тэсэбэритэй байхые, тэсэбэритэй байхаһаа гадна Бурханда ѳѳрыгѳѳ зорюулан ажамидархые, Бурханда ѳѳрыгѳѳ зорюулан ажамидархаһаа гадна аха дүүнэрэй найрамдалтай, аха дүүнэрэй найрамдалһаа гадна хайра дуратай байхые бүхы хүсэ шадалаараа оролдожо байгты. 8Иимэ һайн һайхан шанарнуудаа бэхижүүлжэ байбалтнай, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые мэдэрхэдэ тэдэтнай таанадые үрэ дүнгүй, аша туһагүй байлгахагүйл. 9Харин иимэ шанарнуудгүй хүнүүд холо харадаггүй һохорнууд юм: урданайгаа нүгэлнүүдһээ аршалагдаһанаа мартажархидаг юм. 10Тиимэһээл, аха дүүнэр, Бурханда дуудуулһанаа, шэлэгдэжэ абтаһанаа баталхые һайса оролдогты. Тиигэжэ байбал таанад зүб замһаа хадуурхагүйт. 11Тиигэбэлтнай манай Дээдын Эзэн, Абарагша Иисус Христосой мүнхын хаан орондо орохо бүрин эрхэ таанадта үгтэхэл. 12Эдэ бүгэдые мэдээд, таанадта үгтэһэн үнэн зүбые хатуу баримталжа байгаашье һаатнай, би эдэниие таанадта дахин дахин һануулжа байхаб. 13Амиды ябаха хаһадаа эдэ бүгэдые таанадта ходо һануулжа байхань зүб гэжэ бодоноб. 14Ушарынь юуб гэбэл, мүнхынгѳѳ гэртэ мордохо сагни ойртоо гэжэ би мэдэнэб, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосшье тиигэжэ намда хэлээ. 15Үхэһэншье хойномни хэдыдэшье эдэ бүгэдые һанажа байхынтнай тула би бүхы хүсэ шадалаа үгэхэб. 16Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой заларан ерэхэ тухай хэлэхэдээ бидэ хэн нэгэнэй зохёоһон үльгэрнүүдые дабтаагүйбди. Бидэ ѳѳһэдѳѳ тэрэнэй һүр жабхалангые үзэһэн гэршэнэр байгаабди. 17«Энэ минии дуратай Хүбүүн, би тэрэниие һайшаанаб» гэжэ Бурханай Агууехэ Алдарай дуугай һонортонь хүрэхэтэйнь зэргэ Бурхан Эсэгэһээ нэрэ түрэдэ, алдар солодо хүртэхэдэнь бидэ байгаа һэмди. 18Тэрээнтэй хамта нангин хада дээрэ байхадаа, тэнгэриһээ бууһан энэ Бурханай дууе бидэ ѳѳһэдѳѳ дуулаа һэмди. 19Тиимэһээ таанад лүндэншэдэй айладхаһан юумэнүүдтэ бүришье ехээр этигэжэ байгты. Үдэр мандаад, үглѳѳнэй толон зүрхэ сэдьхэлдэтнай бадарха үе саг болотор харанхы газарта аһажа байһан зуладал адли лүндэншэдэй үгэнүүдтэ анхаралаа хандуулбал, таанад зүб юумэ хэхэт. 20Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэһэн лүндэншэдэй үгэнүүдые хүн ѳѳрѳѳ тайлбарилжа шадахагүй гэжэ таанад нэн түрүүн һанажа байгты. 21Юундэб гэхэдэ, нэгэшье лүндэншэ ѳѳрынгѳѳ дура хүсэлѳѳр уридшалан хэлээгүй, харин Нангин Һүлдѳѳр хүтэлүүлэгдэн Бурханай үгэ айладхадаг байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\