2 Пётрой 2

1Урдань израильшуудай дунда хуурмаг лүндэншэдэй бии болодогтол адляар таанадай дунда хуурмаг һургагшад байха. Тэдэнэр зүб замһаа хадууруулдаг хуурмаг һургаалнуудые нюусаар асарха, тэдэниие эрхэ сүлѳѳтэй болгоһон Дээдын Эзэнһээ арсаха, тиигэжэ тэдэнэр ѳѳһэдтѳѳ түргэн хосорол олохо. 2Олон хүнүүд тэдэнэрэй бузар хэрэгүүдые һажааха, тиигэжэ Үнэн бодото зам муушалха шалтаг тэдэнэр бусад зондо үгэхэ. 3Тэдэ хомхой хуурмаг һургагшад, зохёоһон үльгэрнүүдээ таанадта хѳѳрѳѳд, нилээн олзо ѳѳһэдтѳѳ олохо. Гэхэтэй сасуу хэһэн хэрэгүүдэйнь түлѳѳ хэһээлтэ үни гэһээр бэлэн хүлеэжэ байна, тэдэнэй үхэлынь удахагүй. 4Бурханай Эльгээмэлнүүдэйшье нүгэл хэхэдэ Бурхан тэдэниие хайрлаагүй юм, Зарга сүүдэй Үдэрэй ерэтэр тэдэниие тамада мүнхын харанхыда хүлеэд барижа байгаа. 5Бурхан урдын хүнүүдыешье хайрлаагүй, муу муухай ябадал гаргагшадые уһан галабаар һүйдхѳѳ юм. Тиихэдэ Бурханда үнэн зүбѳѳр хандаха тухай һургадаг Нойе, тэрээнтэй хамта үшѳѳ долоон хүнэй амиие үлээгѳѳ юм. 6Муу муухай ябадал гаргадаг зониие һэргылэн, Бурхан Содом ба Гоморро хотынхидые гэмнээд, үнэһэ болгон усадхаа. 7Зүгѳѳр тэрэ зальхай забхай хүнүүдэй дунда арай шамай тэсэжэ байһан үнэн сэдьхэлтэй Лотые абараа. 8Тэрэ үнэн сэдьхэлтэн тэдэ зоноор ажамидархадаа, нүгэлтэ үйлэ хэрэгүүдыень харахадаа, дуулахадаа, үдэр бүхэн аргагүй ехээр тулижа байгаа бэлэй. 9Үнэн сэдьхэлтэй зониие туршалгануудһаа яажа аршалхые, муу муухай ябадал гаргагшадые Зарга шүүбэриин Үдэрэй хэһээлтэ хүрэтэр яажа һахижа байхые Дээдын Эзэн мэдэхэ юм гэжэ урда хэлэгдэһэн харуулна. 10Илангаяа энэнь махабад бэеынгээ муу муухай хүсэлэнгүүдэй мэдэлдэ байдаг, Бурханай эрхэ засагые тоодоггүй хүнүүдтэ хабаатай юм. Тэдэ убайгүй, һэшхэлгүй хуурмаг һургагшанар огторгойншье хүсэнүүдые доромжолхоёо айдаггүй. 11Эдэ хуурмаг һургагшадта ороходоо нилээн хүсэтэй, һүр жабхалантай Бурханай Эльгээмэлнүүдшье тэдэ огторгойн хүсэнүүдые доромжолдоггүй, Дээдын Эзэнэй урда тэдэниие зэмэлдэггүй. 12Харин эдэ хүнүүд гансал зүнгѳѳрѳѳ мэдэдэг, баригдажа алуулхын тула түрэдэг зэрлиг амитадтал адли юм: ухаанаараа ойлгохо аргагүй юумэнүүдээ хардадаг юм, тиимэһээ тэдэ зэрлиг амитадтал адли үхэхэ. 13Тэдэнэр хүнүүдтэ хүргэһэн гэмээ эдлэнэ. Тэдэнэр үдэр дунда найрлаха, архидаха, һамгадаар орёолдохонь зохистой гэжэ тоолодог. Тиимэһээ таанадтай хамта хоол барихадаа тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ худал хуурмаг ябадалаар сэдьхэл ханажа, танай нэрэ түрые унагаадаг, бузарладаг юм. 14Тэдэнэй нюдэдынь ташаяан хүсэлэнгѳѳр дүүрэнхэй, тэдэ нүгэл хэжэ бэеэ ханахагүй. Тэдэнэр тулгагүй ахир хүнүүдыел зангадаа оруулдаг. Тэдэнэй сэдьхэлынь хомхолзожо һуршанхай. Тэдэнэр үхэхэл табилантай юм. 15Тэдэ сэхэ замһаа хадуураад, тѳѳришэбэ; буруу юумэ хэжэ, мүнгэ абаха дуратай байһан Веорой Валаам хүбүүнэй замаар ябаба. 16Гэбэшье Валаамай нүгэлынь элирүүлэн шүүмжэлэгдээ: хэлэгүй элжэгэнь хүндэл адли дуугаржа, лүндэншын тэнэг юумэ хэхэ гэжэ байхадань зогсоогоо юм. 17Тэдэ хүнүүд хатаһан булагуудта, шуурганда туугдаһан үүлэнүүдтэл адли дэмы юм: Бурхан тэдэндэ хаб харанхыда газар бэлдээд байна. 18Бардам хооһон үгэнүүдые хэлэн, тэдэнэр буруу замда ороһон хүнүүдһээ арай шамай холодоһон хүнүүдые бэеын хурисалай, зальхайралай зангада оруулдаг. 19Ѳѳһэдѳѳ үхэлэй барлагууд байһан мүртѳѳ мэхэдээ оруулһан хүнүүдтэ эрхэ сүлѳѳ амалдаг. Бидэниие ямар юумэн иланаб, бидэ тэрэ юумэнэй барлагууд болонобди. 20Манай Дээдын Эзэн, Абарагша Иисус Христосые мэдэрээд, энэ дэлхэйн бузарнуудһаа мултаржа шадаһан аад, һүүлдэнь дахин тэдэ хүсэнүүдтэ баригдажа илагдаһан хүнүүд һүүлэй һүүлдэ түрүүшынхиһээ бүри муу нүхэсэлдэ ороно гээшэ. 21Үнэн сэдьхэлтэнэй замые мэдээд, ѳѳһэдтэнь даалгагдаһан Бурханай нангин захяа заабариие сахихаяа болинхаар, тэдэ хүнүүдэй тэрэ замые юрэдѳѳ мэдэнгүй байһань холо дээрэ байгаа. 22«Нохой бѳѳлжэһэндѳѳ бусажа ошодог», «Угаагдаһан гахай һѳѳргѳѳ шабар шабхайда хэбтэхэеэ ошодог» гэһэн үнэн зүб оньһон үгэнүүдтэ тэдэ хүнүүдэй тушаа хэлэгдэнэ гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\