2 Пётрой 3

1Хайрата аха дүүнэрни, таанадта хоёрдохиёо бэшэнэб. Түрүүн бэшэһэн юумэнүүдээ һануулан, зосоотнай арюун һанал бодолнуудые түрүүлхэ гэжэ оролдобоб. 2Гэгээн лүндэншэдэй хэлэһэн үгэнүүдые, элшэнэрэйтнай таанадта дамжуулһан Дээдын Эзэнэй ба Абарагшын захяа заабариие һануулха хүсэлтэй байгааб. 3Нэн түрүүн таанад һүүлшын үдэрнүүдтэ хүсэлэнгүүдэйнгээ мэдэлдэ байдаг хүнүүд ерэхэ гэжэ мэдэжэ байха ёһотойт. Тэдэнэр таанадые наада барин, 4«Ерэхэб гэжэ үгѳѳ таанадта үгѳѳ бэшэ һэн гү? Тиигээд хаанаб тэрэтнай? Үбгэ эсэгэнэрнайшье наһа бараа, теэд бүхы юумэн юртэмсэ дэлхэйн бүтээгдэһэнһээ хойшо тэрэл хэбээрээ байна бэшэ аал?» – гэжэ хэлэхэ. 5Эртэ урда сагта Бурханай ѳѳрынгѳѳ үгѳѳр огторгой бүтээһэниие, уһые хумяад ба уһа тойруулаад хуурай газар бии болгоһониие, тэрэ уһанһаа боложо тэрэ үеын газар дэлхэй уһан галабта абтаад һүнѳѳгдэһэниие тэдэнэр зорюута анхарангүй байна. 7Харин мүнѳѳ оршожо байһан огторгой дэлхэй хоёр галда һүнѳѳлгэхын тула тэрэл Бурханай үгѳѳр хадагалагдажа байгаа юм. Тэдэнэр Бурханиие буруушааһан хүнүүдэй шүүбэрилүүлжэ хосорхо Зарга шүүбэриин үдэрэй ерэтэр хадагалагдажа байха. 8Хайрата аха дүүнэрни, Дээдын Эзэндэ нэгэ үдэр мянган жэлнүүдтэ адли, тиин мянган жэлнүүд нэгэ үдэртэл адли юм. Энээниие бү мартаарайгты. 9Дээдын Эзэн найдуулһан юумэеэ бэелүүлхэеэ яаранагүй гэжэ зарим хүнүүд һанадаг. Үнэндѳѳ болбол тэрэ маанадай нэгэшье хүнэй хосоронгүй, нүгэлѳѳ мэдэрэн гэмшэхыемнай тэсэбэритэйгээр хүлеэжэ байгаа юм. 10Гэхэтэй сасуу Дээдын Эзэнэй Үдэр хулгайшандал адли һанамсаргүй байхада ерэхэ. Тэрэ Үдэр огторгой шангаар дуугаран үгы болохо, огторгойдо байһан нара, һара, одо мүшэд шатажа һүнэхэ, газар дэлхэй болон дээрэнь оршоһон бүхы юумэнүүд галда шатан усадхагдаха. 11Эдэ бүхы юумэнүүдэй иимэ аргаар һүнэжэ байхада таанад ямархан хүнүүд байха ёһотойбта? Таанад гэгээн амидаралтай, ѳѳһэдыгѳѳ Бурханда зорюулһан байха ёһотойт, 12огторгойн шатажа һүнэхэ, огторгойдо байһан нара, һара, одо мүшэдэй галда хайлаха Бурханай тэрэ Үдэрые хүлеэжэ, тэрэ үдэрые ойртуулхын тула бүхы шадалаараа оролдохо ёһотойт. 13Тиихэдэ бидэ Бурханай найдуулһан ёһоор ажамидарха шэнэ огторгой ба шэнэ газар дэлхэй хүлеэжэ байнабди. 14Тиимэһээ, хайрата аха дүүнэрни, тэрэ Үдэрые хүлеэжэ байхадаа, Бурханай урда ямаршье бузаргүй, арюун сэбэр байхые, Бурхантай энхэ тайбан оршожо байхые оролдыт даа. 15Бидэндэ абарагдаха боломжо үгэн, манай Дээдын Эзэн аргагүй удаан тэсэжэ байна гэжэ бодогты. Тон тиигэжэл хайрата Павел аха Бурханай хайрлаһан ухаанай хүсѳѳр таанадта бэшээ бэлэй. 16Павел хандалга бүхэндѳѳ энээн тухай хэлэнэ. Тэрэнэй хандалганууд соо ойлгоходо хүшэр юумэнүүд баһа бии, тэрэнииень үндэһэ һууригүй, харанхы мунхаг хүнүүд Нангин Бэшэгэй ондоошье номуудтал адли буруугаар, хазагайруулан тайлбарилдаг юм. Тиигэжэ тэдэ зон ѳѳһэдтѳѳ үхэл бэдэрнэ гээшэ. 17Хайрата аха дүүнэрни, таанад энээн тухай мэдэн болгоомжотой байгты, эдэ Бурханиие буруушааһан хүнүүдтэл адли үндэһэ һууригүй зон бү бологты. 18Зүгѳѳр, манай Дээдын Эзэн ба Абарагша Иисус Христосые саашадаашье мэдэржэ, үршѳѳл хайрадань хүртэжэ байгты. Тэрэ мүнѳѳшье, хэтын хэтэдэшье алдар солотой байһай! Болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\