2 Фессалоникиинхидтэ 1

1Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдэһэн Фессалоники хотын һүзэглэгшэдэй бүлгэм, таанадые Павел, Сила, Тимофей гурбан амаршална. 2Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ! 3Аха дүүнэрни, таанадай түлѳѳ бидэ үргэлжэ Бурханда баясхалан хүргэжэ байха ёһотойбди. Юундэб гэхэдэ, таанад бүри ехээр Бурханда һүзэглэжэ байнат, бүри ехээр бэе бэеэ хайрлажа байнат. 4Тиимэһээ бидэ һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдэй урда таанадаар омогорхожо байнабди. Бүхы хашалан мүрдэлгэнүүдтэ, зоболонгуудта һүзэг этигэлээ алдангүй таанадай тэсэбэритэй байһандатнай омогорхожо байнабди. 5Эдэ бүхэн Бурханай зарга шүүбэриин үнэн зүб байһыень батална. Саашадаа таанад Бурханай хаан орондо орохо эрхэтэй болохот, юундэб гэхэдэ, тэрэнэй түлѳѳ зобожо байнат. 6Бурханай урда үнэн зүб юумэ бүтэхэнь болтогой: таанадые зобоожо байһан хүнүүд зобохо, 7харин зобожо байһан таанад, мүн бидэ баясахабди. Дээдын Эзэн Иисусай һүр хүсэтэй Эльгээмэлнүүдтэйгээ тэнгэридэ аһажа байһан гал соо харагдахадань, Бурхан эдэ бүхэниие бэелүүлхэ. Бурханиие буруушааһан хүнүүдые, Һайн Мэдээсэлыень баримталдаггүй хүнүүдые Дээдын Эзэн Иисус хэһээхэ. 9Дээдын Эзэнэй ерэхэ тэрэ үдэр тэдэ зон Дээдын Эзэнһээ, тэрэнэй алдарта һүр хүсэнһѳѳ илгагдаад, хэтын хэтэдэ хэһээгдэн зобохо. 10Дээдын Эзэнэй тэрэ үдэр ерэхэдэнь, гэгээн арадынь, бүхы һүзэглэгшэдынь тэрэниие хүндэлхэ, тэрээндэ алдар соло дуудаха. Бидэнэй номноһон һургаалда этигэһэн хадаа таанадшье баһа тэрэ зоной дунда байлсахат. 11Тиимэһээл бидэ таанадай түлѳѳ ходо зальбаржа байдагбди. Зохистой ажамидархынтнай тула Бурхан таанадые дуудаа. Тиин тэрэ ажамидаралые Бурхан таанадта үршѳѳг лэ. Һайн һайхан юумэ хэжэ байха гэһэн хүсэлэнгүүдыетнай Бурхан ѳѳрынгѳѳ хүсѳѳр бэелүүлэг лэ, этигэл һүзэгтэйгѳѳр хэжэ байһан хэрэгүүдыетнай эсэстэнь хүргэг лэ. 12Манай Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайраар Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэнь таанад соо алдаршаһай, таанад тэрээн соо алдаршаһайт.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\