2 Фессалоникиинхидтэ 2

1Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхэ болон бидэнэй тэрээнтэй хамта байха суглаан тухай хэлэбэл, аха дүүнэрни, 2Дээдын Эзэнэй үдэр ерээ гэхэдэ таанад бэлээр ухаан бодолоороо мэгдэжэ, һанаагаа бү зобооройт гэжэ гуйнаб. Тэрэ үдэр ерээ гэжэ бидэниие уридшалан хэлээ, али номноо, али үгы һаа бэшэг соогоо бэшээ гэжэ таанад бодожо магадгүйт. 3Таанадые хэншье, ямаршье аргаар бү мэхэлэг. Бурханда эсэргүүсэһэн һүүлшын үймѳѳнэй болотор, һүйдхэл асардаг харата хүнэй элиртэр тэрэ Үдэр ерэхэгүй. 4Бурханда, нангин гэжэ нэрлэгдэдэг бүхы юумэндэ тэрэ хүн эсэргүүсэхэ, тэдэ бүхэнэй дээгүүр ѳѳрыгѳѳ табиха. Тиихэдээ тэрэ бүри Бурхан Һүмэдэ һуугаад, ѳѳрыгѳѳ Бурханби гэжэ баталан хэлэхэ. 5Таанадтай хамта байхадаа би эдэ бүхэн тухай хѳѳрэжэ байгаа һэм, һанана гүт? 6Харата хүнэй ерэхэдэнь ямар юумэн һаалта болоноб гэжэ таанад ѳѳһэдѳѳ мэдэнэт. Тэрэ томилогдоһон сагтаал ерэхэ. 7Бурханай дайсан нюусаар ажаллажа байна ха юм, гэхэдээ тэрэниие халхалжа байһан хүсэн түрүүн буураха ёһотой. 8Тиигээд Бурханай дайсан элирхэ, харин Дээдын Эзэн Иисус ерэхэдээ, тэрэниие аманайнгаа амисхалаар алаха, ѳѳрынгѳѳ һаргама ялагар байдалаар тэрэниие һүнѳѳхэ. 9Бурханай дайсан шолмосой хүсэ барижа ерэхэ, тиигээд элдэб янзын хуурмаг гайхамшагта үзэгдэлнүүдые, дүлгэ тэмдэгүүдые үзүүлжэ, 10үхэлдэ хүртэхэ хүнүүдтэ элдэб янзын мэхэ гохо хэрэглэхэ. Ѳѳһэдыгѳѳ абаран, үнэн зүб юумэндэ этигээгүй, дурлаагүй зон үхэхэ. 11Тэрэнэйнь түлѳѳ Бурхан тэдэ зониие эндүүрүүлхэ аргатай хүсэ эльгээхэ, тиигээд тэдэ зон хуурмаг юумэндэ этигэжэ байха. 12Һүүлдэнь үнэн зүб юумэндэ этигээгүй, харин нүгэлтэ юумэ үйлэдэхэ дуратай байһан хүн бүхэн буруушаагдаха. 13Дээдын Эзэндэ инаг хайрата байһан аха дүүнэрни, бидэ таанадай түлѳѳ үргэлжэ Бурханда баясхалан хүргэжэ байха ёһотойбди. Таанадай Нангин Һүлдын хүсѳѳр Бурханай хүнүүд боложо, үнэн зүб юумэндэ этигэһэн һүзэгѳѳрѳѳ абарагдахынтнай тула Бурхан таанадые эхинһээ нааша шэлэжэ абаа. 14Бидэнэй таанадта номноһон Һайн Мэдээсэлэй ашаар абарагдахынтнай тула Бурхан таанадые дуудаа юм. Дээдын Эзэн Иисус Христосой алдарые хубаалсахаар тэрэ таанадые дуудаа. 15Тиимэһээ, аха дүүнэрни, бидэнэй номноһон ба бэшэһэн һургаалнуудые баримталжа, бата бэхи байгты. 16Маанадта дуратай, хайра үршѳѳлѳѳрѳѳ маанадые хэтын хэтэдэ урмашуулдаг, бата найдабари үршѳѳдэг Эсэгэ Бурхамнай болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христос ѳѳрѳѳ 17һанааетнай заһажа, һайн һайхан үйлэнүүдые ходо хэжэ, хэлэжэ байхаартнай таанадые батажуулаг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\