2 Фессалоникиинхидтэ 3

1Аха дүүнэрни, түгэсхэлдэнь иимэ юумэн хэлэхэ байнаб: Дээдын Эзэнэй һургаал таанадай дунда яажа таража байнаб, тон тиигэжэл саашадаа таража, алдаршажа байхын тула таанад бидэнэй түлѳѳ зальбаржа байгты. 2Бидэниие нүгэлтэ, хуурмаг хүнүүдһээ зайсуулжа байхыень баһа Бурханда зальбаржа байгты. Хүн бүхэн Бурханай Үгэдэ үнэн сэхэ байдаггүй ха юм. 3Гэхэдэ Дээдын Эзэн этигэл найдабаритай юм. Тиимэһээ тэрэ таанадые батажуулжа, шолмосһоо аршалжа байха. 4Таанад бидэнэй захирһан юумые хэхэт, саашадаашье хэжэ байхат гэһэн хатуу этигэл Дээдын Эзэн бидэндэ үгэжэ байна. 5Бурханай хайра дурые мэдэрүүлжэ, Христосой ерэхые хүлеэхэ тэсэбэри Дээдын Эзэн таанадта үршѳѳг лэ. 6Аха дүүнэрни, бидэнэй үгэһэн захяа заабариие сахидаггүй, журамгүй һүзэглэгшэдһѳѳ зайсажа байгты гэжэ Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэ алдараар таанадтаа захиран ханданабди. 7Бидэнэйл хэһэн юумые һажаажа хэхэ ёһотойгоо таанад ѳѳһэдѳѳшье һайн ойлгоно ха юмта. Таанадтай хамта байхадаа бидэ журам сахидаг бэлэйбди. 8Бидэ хэнээшье туһаламжые түлѳѳһэгүй абадаггүйбди. Таанадай хэндэшье ашаан болохогүй гэжэ бидэ үдэр һүнигүй ажалладаг бэлэйбди. 9Туһаламжа эрихэ эрхэгүй байһандаа бидэ тиигээ бэшэбди, харин таанадта һажаажа байха жэшээ харуулхын тула тиигэжэ ажаллажа байгаабди. 10Бидэ таанадаар суг байхадаа, «Ажаллаха дурагүй хүн эдихэ ёһогүй» гэжэ хэлэдэг бэлэйбди. 11Таанадай дунда журам сахидаггүй, юушье хэдэггүй, гансал ондоо хүнүүдэй хэрэгтэ оролсожо байдаг хүнүүд бии гэжэ дуулаһан хадаа эдэ бүхэниие хэлэнэбди. 12Тэдэ зониие дарууханаар амидаржа, ѳѳһэдѳѳ ажаллажа, ѳѳһэдыгѳѳ тэжээжэ байхыень Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэ алдараар бидэ уряалжа, идхажа байнабди. 13Аха дүүнэрни, таанад ходол һайн юумэ хэжэ ябагты. 14Энэ бэшэг соогоо захиһан үгэнүүдыемнай дуулаха дурагүй хүнүүд байжа магадгүй. Тиигэбэл таанад тэдэ хүнүүдэй эшэжэ улайхын тула тэдэниие ажаглажа байгаад, тэдэнээр харилсангүй байгаарайт. 15Тиихэдээ тэдэндэ дайсадта адли бү хандаарайт, харин аха дүүнэрээ һургажа байһандал ухаан заажа байгаарайт. 16Амгалан тайбанай эхин болохо Дээдын Эзэн ѳѳрѳѳ таанадта хододоо бүхы юумэндэ амгалан тайбаниие үршѳѳжэ байг лэ. Дээдын Эзэн та бүхэнтэй оршожо байг лэ. 17Ѳѳрын гараар би энээниие бэшэнэб: Павел таанадые амаршална. Иимэ арга бүхы хандалгануудаймни бэлгэ тэмдэг болодог юм. Иигэжэл би бэшэдэг хүм. 18Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\