2 Тимофейдэ 1

1Инаг хайрата Тимофей хүбүүмни, шамда би Павел бэшэнэб. Би Бурханай эрхэ мэдэлээр элшэнгээр һунгагдаад, маанадта Иисус Христостой нэгэдэхэдэмнай найдуулагдаһан амидарал тухай номнохоёо эльгээгдэһэн байгааб. Бурхан Эсэгэ болон манай Дээдын Эзэн Иисус Христос шамда һайн һайханиие, үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ. 3Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ мүргэдэг Бурханда би үнэн зүрхэнһѳѳ алба хэжэ, үдэр һүнигүй тэрээндээ зальбархадаа үргэлжэ шамайе дурдан, баяр хүргэжэ байдагби. 4Дуһааһан нулимсануудыешни һанаад, шамтай уулзаха гэжэ ехээр лэ хүсэнэб. Тиигэбэл, би баяраар дүүрэхэ һэнби. 5Үнэн зүрхэнһѳѳ Бурханда һүзэглэдэг байһыешни би һананаб. Лоида хүгшэн эжышни, Евника эхэшни үнэн зүрхэнһѳѳ һүзэглэдэг бэлэй. Шишье баһал тиимэ һүзэгтэйш гэжэ би этигэнэб. 6Тиимэһээ гараа дээрэшни табихадамни шамда Бурханһаа үгтэһэн абьяас бэлиг зосоошни бадаржал байг лэ. 7Бурханай үршѳѳһэн Нангин Һүлдэ бидэниие аймхай болгодог бэшэ, харин хүсэ шадалаар, хайра дураар дүүргэдэг, бэеэ барижа ябаха шадал үгэдэг юм. 8Тиимэһээ манай Дээдын Эзэн Иисус Христос тухай гэршэлхэеэ бү айгаарай, Христосой түлѳѳ түрмэдэ һуужа байһан намһаа бү эшэжэ, улайжа байгаарай. Харин Бурханай үгэһэн хүсэ шадалаар Һайн Мэдээсэлэй түлѳѳ зоболон дабажа байгаарай. 9Бурхан хэһэн хэрэгүүдэймнай түлѳѳ бидэниие абараа бэшэ, харин ѳѳрынгѳѳ һайн хүсэлѳѳр ба үршѳѳл хайраар бидэниие абаржа, гэгээн арад болгохоёо дуудаа юм. Бурхан сагай урадхалай эхи абахаһаа урда бидэндэ Иисус Христосой ашаар ѳѳрынгѳѳ үршѳѳлые хайрлаа юм. 10Харин мүнѳѳ манай Абарагша Иисус Христосой ерэхэдэнь, тэрэ үршѳѳлынь эли болоо. Христос Иисус үхэлые туйлажа, Һайн Мэдээсэлэй ашаар бүхы хүнүүдтэ мүнхын амидарал үршѳѳгѳѳ. 11Һайн Мэдээсэл номнохымни тула Бурхан намайе элшэн ба һургагша болгон табяа. 12Тиимэһээ би иигэжэ тулижа зобожо байнаб, зүгѳѳр би эшэжэ улайнагүйб. Ушарынь юуб гэхэдэ, хэндэ һүзэглэжэ байһанаа би мэдэнэб, намда даалгаһан юумэеэ тэрэ Үдэр болотор Иисус Христос хадагалжа шадаха гэһэн этигэлтэйб. 13Минии шамда хѳѳрэһэн үнэн зүб һургаалые хатуугаар баримталжа ябаарай. Тэрэ һургаал шамда жэшээ боложо байг. Иисус Христостой нэгэдэхэдээ олоһон һүзэг, хайра дураяа бадараажа ябаарай. 14Шамда даалгагдаһан үлзытэй һайхан зүйлнүүдые сэдьхэлдэмнай оршоһон Нангин Һүлдын хүсэ шадалаар хадагалжа байгаарай. 15Аси можын бүхы зон, тэдэнэй тоодо Фигелл ба Ермоген хоёр намайе орхижо ошоо гэжэ ши мэдэнэш. 16Гэхэтэй сасуу оло дахин һанааемни заһажа байһанайнь түлѳѳ Дээдын Эзэн Онисифорой гэр бүлэдэ үршѳѳл хайраа харуулһай даа. Түрмэдэ һуужа байна гээд тэрэ намһаа эшэжэ зобожо байгаагүй, 17харин Рим хото ерээд, намайе ехэл удаан бэдэржэ олоһон байгаа. 18Дээдын Эзэн ерэхэ Үдэртѳѳ тэрээндэ үршѳѳл хайраа хайрлаһай даа! Эфес хотодошье байхадаа, тэрэнэй намда ехэл туһа хүргэжэ байһыень ши һайнаар мэдэнэш.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\