2 Тимофейдэ 2

1Хүбүүмни, Иисус Христосой хайрлаһан үршѳѳл хайраарнь бэхижэжэ бай. 2Олон гэршэнэрэй хажууда хүнүүдые һургаха шадабаритай, этигэлтэй зондо намһаа дуулажа абаһан һургаалаа дамжуулаарай. 3Иисус Христосой үнэн сэхэ сэрэгшэдэл адляар зоболонгуудые дабажа байгаарай. 4Алба хэжэ байһан сэрэгшэ ахалагшадаа һайшаагдахын тула юрын ажамидаралтай холбоотой хэрэгүүдтэ оролсодоггүй юм. 5Урилдаанда хабаадажа байһан тамиршан дүримүүдые баримталаагүй һаа, шагналда хүртэдэггүй юм. 6Хүндэ ажал хэжэ байһан таряашан гараһан ургасаһаа түрүүн ѳѳрѳѳ амсаха ёһотой. 7Хэлэһэн юумэнүүд тухаймни бодомжолжо байгаарай. Дээдын Эзэн шамда эдэ бүгэдые ойлгохо ухаан үршѳѳхэ. 8Минии номноһон Һайн Мэдээсэлэй ёһоор үхѳѳд амидырһан Давидай үри һадаһан болохо Иисус Христосые һанажа байгаарай. 9Тэрэл Һайн Мэдээсэлэй түлѳѳ би зобожо, үшѳѳ тиихэдэ дээрмэшэндэл мэтэ гэнжээр хүлеэтэй байнаб. Зүгѳѳр Бурханай үгые гэнжээр хүлижэ болохогүй юм. 10Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдэй Иисус Христосой ашаар абарагдан, мүнхын алдарта хүртэхын тула би эдэ зоболонгуудые дабажа байнаб. 11Иигэжэ хэлэһэн үнэн зүб юм: «Хэрбээ бидэ тэрээнтэй хамта үхэһэн байбал, Тэрээнтэйл хамта амидархабди. 12Хэрбээ бидэ зоболонгуудые дабажа байбал, Тэрээнтэйл хамта зонхилхобди. Хэрбээ бидэ тэрээнһээ арсабал, Тэрэ баһал бидэнһээ арсаха. 13Амалһан юумэеэ дүүргэдэггүй байхадамнай, Тэрэ айладхаһан лэ юумэеэ ходо дүүргэдэг, Ушарынь тайлбарилжа хэлэбэл, Тэрэ ѳѳрыгѳѳ хубилгаха аргагүй юм». 14Хэлэһэн эдэ бүгэдыемни шагнагшадтаа һануулжа байгаарай. Үгэнүүд тухай арсалдахаяа болигты гэжэ Дээдын Эзэниие гэршэ болгон захиржа байгаарай. Тиимэ арсалдаан шагнагшадта ямаршье туһагүй, тэдэнэй һүзэг этигэл алдуулдаг юм. 15Һайн албатан байнаш гэһэн Бурханай магтаалда хүртэхын тула һайнаар ажаллажа байгаарай. Хэжэ байһан ажалһаа эшэжэ зобохогүйн тула Бурханай үгые үнэн зүбѳѳр һургажа байгаарай. 16Хүнүүдые Бурханһаа холодуулдаг, Бурханиие буруушааһан тэнэг шашалдаанһаа зайсажа байгаарай. 17Тиимэ шашалдаан болбол махабад бэеэр таража байһан эдеэртэй яра шархада адли юм. Именей Филит хоёр тиимэ дэмы юумэндэ һургажа байна. 18Тэдэ үнэн зүб замһаа хадуурба, бидэ һүзэглэгшэд амидыраабди гэжэ хэлэн зарим һүзэглэгшэдэй этигэл һүзэгые алдуулна. 19Тиигэбэшье Бурханай татаһан бата һуури хүдэлѳѳгүй юм. «Дээдын Эзэн ѳѳрынгѳѳ хүнүүдые мэдэхэ», «Дээдын Эзэнэй харьяалда орооб гэжэ хэлэһэн хүн нүгэлтэ хэрэгүүдые хэхэеэ болихо ёһотой» гэһэн үгэнүүдтэй тамга тэрэ татагдаһан һууриндань табигданхай байна. 20Томо гэртэ элдэб янзын амһартанууд байдаг: зариманиинь мүнгѳѳр гү, али алтаар хэгдэнхэй, нүгѳѳ зариманиинь модоор гү, али шабараар бүтээгдэнхэй; нэгэ заримыень тусхай ушарнуудта хэрэглэдэг, нүгѳѳ заримыень үдэр бүхэн хэрэглэдэг юм. 21Хүнүүдшье баһал тиимэ. Зарим хүнүүд нүгэл хэхэеэ болижо, арюун сэбэр болоод, тусхай хүнүүд болодог. Тэдэнэй ажамидарал Бүтээгшэдэ таатай арюун гэгээн байдаг, тэдэ ямаршье һайн һайхан хэрэгүүдые хэхэдэ бэлэн байдаг. 22Залуугай ташаяанһаа зугадажа, Дээдын Эзэндэ үнэн зүрхэнһѳѳ зальбаржа байһан зоноор хамта үнэн зүбые баримталжа, һүзэглэжэ, хайра дуратай, амгалан тайбан байгаарай. 23Тэнэг, мунхаг хэрүүлһээ зайсажа байгаарай. Тэрээнһээл шэрүүн арсалдаан гарадаг гэжэ ши мэдэнэ ха юмши. 24Дээдын Эзэнэй зараса, ши хэрүүл гаргангүй, харин уринаар хүн бүхэндэ хандажа, тэсэбэритэй һайн һургагша байха ёһотойш. 25Шамда эсэргүүсэһэн хүнүүдые Бурхан нүгэл үйлэдэхыень болюулжа, ѳѳртѳѳ хандуулха, үнэн зүбые мэдэрхэ боломжо үгэхэ магадалтай юм хадань ши тэдэ зониие ехэл дарууханаар заһажа байгаарай. 26Тиигэжэ тэдэнэр шолмосой эрхэ мэдэлдэ байһанаа мэдэржэ, һабарһаань мултаран тэрьедэхэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\