2 Тимофейдэ 3

1Һүүлшын Үдэрнүүдтэ ехэл хүшэр байха гэжэ мэдэжэ байгаарай. 2Хүнүүд бэеэ дээгүүр абанхай, алта мүнгэндэ шунанхай, омог бардам зантай, хорон үгэтэй, эхэ эсэгынгээ үгые дууладаггүй, хүнэй аша туһые харюулдаггүй, Бурханда шүтэдэггүй, хоорондоо эбгүй, 3эбсэшэгүй ябадалтай, хүниие хардадаг, бэеэ баридаггүй, дошхон хэрзэгы зантай, һайн юумэндэ дурагүй, 4урбадаг, убайгүй ябадалтай, маадагар зантай, Бурханда шүтэнхаар, нааршаахань дээрэ гэжэ тоолодог, 5Бурханда һүзэглэһэн хэбэр үзүүлээд, үнэн дээрээ сэдьхэлдээ ямаршье һүзэггүй хүнүүд байха. Тиимэ хүнүүдһээ зайсажа байгаарай. 6Тэдэнэй зариманиинь айлаар ябажа, элдэб янзын ташаяан хүсэлэнгүүдтэ хүтэлүүлэн, нүгэл абаһан, һуража байдагшье һаа, 7үнэн зүбые мэдэрдэггүй тэнэг эхэнэрнүүдэй толгойень эрьюулдэг юм. 8Янэс Ямбрэс хоёрой Моисейдэ эсэргүүсэдэг байһандал тон адляар тэдэ зон зүб бодомжолхоёо болёод, һүзэгѳѳ алдаад, үнэн зүбэй урдаһаа эсэргүүсэбэ гээшэ. 9Тиимэһээ тэдэ зон холо ошохогүй, хүн бүхэн тэдэнэй тэнэг байһые мэдэрхэ. Тиимэл юумэн Ианний Имбравий хоёртой болоо һэн. 10Зүгѳѳр ши минии һургаалые баримталбаш, намдал адли ажамидарнаш, намдал адли зорилготой, һүзэгтэй, хайра дуратай байнаш, намдал адли шиираг тэсэбэритэй байнаш. 11Антиох, Икони, Листра хотонуудта хашуулан мүрдүүлдэг, зободог байһандамнил адли ши баһа хашуулан мүрдүүлнэш, зоболон эдлэнэш. Тэдэ зоболонгуудые би дабажа гараа хүнби, Дээдын Эзэн тэдэнһээ намайе аршалаа юм. 12Иисус Христостой нэгэдэн, Бурханда һүзэглэн амидарха һанаатай хүн бүхэндэ тиимэ зоболонгууд тудаха. 13Харин хара һанаатай, мэхэшэ зон бусад зониие эндүүрүүлхэ, ѳѳһэдѳѳшье эндүүрэн бүри муу муухай юумэ үйлэдэжэл байха. 14Харин ши һуража абаһан үнэн зүб юумэндэ хатуу этигэжэ, тэрэнээ бэелүүлжэ байгаарай. Шамайе хэнэй һургажа байһые ши мэдэнэш, 15шинии үхибүүн байха сагһаа мэдэдэг Нангин Бэшэг шамайе һургажа, сэсэн ухаатай болгоно. Тиин тэрэ ухаан Иисус Христосто этигэһэн һүзэгэйшни ашаар шамайе абарна. 16Нангин Бэшэгэй номуудынь бултадаа Бурханай урмашуулгаар бэшэгдэһэн, тиимэһээ тэдэ булта үнэн зүб юумэндэ һургадаг, алдуунуудые шүүмжэлэн элирүүлдэг, заһадаг, үнэн сэдьхэлтэйгээр ажамидархые заабарилдаг юм. 17Тиимэһээ Бурханда алба хэжэ байһан хүн ямаршье буянтай һайхан хэрэгүүдые хэхэ бэлэдхэл гаража, тиимэ хэрэгүүдые бүтээхэ аргатай байхань болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\