2 Тимофейдэ 4

1Иисус Христос хаан ороноо захирхаяа ерэхэдээ үхэһэн ба амиды хүнүүдые бултыень шүүхэ. Тиимэһээ Бурханай, Христосой урда 2Бурханай үгэ номногты гэжэ захинаб. Хүнүүдэй дуулаха дуратай, дурагүйшье байбалнь, сухарингүй номнохо ёһотойш. Буруу хэһэн юумэнүүдыень заажа, нүгэлнүүдыень шүүмжэлэн элирүүлэ. Гэхэтэй сасуу тэрэ хүнүүдые урмашуулжа, тэсэбэритэйгээр һурга. 3Ушарынь юуб гэхэдэ, хүнүүд зүйтэй һургаал дуулахаяа болёод, шагнаха дуратай юумыень хэлэдэг багшанарые ѳѳрынгѳѳ дураар шэлэдэг саг ерэхэ. 4Тэдэнэр үнэн зүб юумэ шагнахаяа болижо, хооһон үльгэр зугаа шагнадаг болохо. 5Харин ши ямаршье ушарта бэеэ барижа, зоболонгуудые дабажа, Һайн Мэдээсэл дэлгэрүүлхэ ажалаа бүтээжэ, Бурханай зарасын дүүргэхэ ёһотой уялга гүйсэдхэжэ байгаарай. 6Ами наһатайгаа хахасаха сагни ерээ, амимни үргэлэй архидал адляар сасагдахань. 7Бүхын барилдаанда би һайн барилдааб, урадхални адагтаа хүрѳѳ, этигэл һүзэгѳѳ алдаагүйб. 8Тиимэһээ үнэн сэхэ Заргаша, Дээдын Эзэн тэрэ үдэр намда үгэхэ шагналаа мүнѳѳ бэлдээд байна. Тэрэ шагнал гансал намда үгэхэ бэшэ, харин тэрэнэй заларан ерэхые хүлеэжэ байһан бүхы зондо үгэхэ юм. 9Намда түргэхэн хүрэжэ ерэхые бодоорой. 10Димас энэ оршолон дэлхэйдэ татагдажа, намайе орхёод, Фессалоники хото руу ябаа. Крискент Галадай можо, Тит Далмадын можо ошобод. 11Гансал Лука намтай хамта байна. Ши Маркые дахуулжа ерээрэй, тэрэ ажалдамни туһатай байха. 12Тихикые би Эфес ябуулааб. 13Ши ерэхэдээ, Карпында орхиһон субыемни, хуйламал бэшэгүүдыемни, илангаяа арһан хуйламал бэшэгүүдыемни абажа ерээрэй. 14Түмэр дархан Александр намда ехэл муу юумэ хээ һэн. Дээдын Эзэн хэһэн зэргээрнь тэрээндэ ашыень харюулаг лэ. 15Шишье тэрээнһээ болгоомжолжо байгаарай, тэрэ манай үгын урдаһаа ехэл эсэргүүсээ юм. 16Түрүүшынхиеэ ѳѳрыгѳѳ хамгаалхадамни булта намайе орхижо ошоо бэлэй. Тэдэ зониие Дээдын Эзэн бү зэмэлэг лэ. 17Тэрэ үедэ Дээдын Эзэн намтай байжа, намайе зоригжуулһан байгаа. Тиимэһээ би Бурханай үгэ бусад арадуудай бултанайнь дуулахаар гүйсэд номнохо шадалтай байгааб. Бурхан намайе үхэлэй һабарһаа аршалаа. 18Дээдын Эзэн намайе муу юумэнһээ аршалан, тэнгэриингээ хаан орондо гэм зэмэгүйгѳѳр оруулха. Тэрэ хэтын хэтэдэ алдар солотой байхань болтогой. 19Прискилла, Акила болон Онисифорой гэр бүлэдэ мэндые дамжуулаарай. 20Эраст Коринф хотодо үлэбэ. Трофимые үбшэн байһан хадань би Милет хотодо орхёоб. 21Үбэл болотор ерэхэ гэжэ оролдоорой. Еввул, Пуд, Лин, Клавдий болон бэшэшье һүзэглэгшэд булта шамда мэндые дамжуулна. 22Дээдын Эзэн шамтай байхань болтогой. Бурханай үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байг лэ. Болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\