3 Иоаннай 1

1Һүзэглэгшэ бүлгэмэй ахалагшаһаа – инаг дуратай Гайда! Би шамда үнэн сэдьхэлһээ дуратайб. 2Минии инаг хайрата дүү, шинии сэдьхэл һанаанай сэбэр һайхан байдагтал адляар, шинии ажабайдал баһал һайн байһай. Шинии бэе хододоо элүүр мэндэ байһай. Эдэ бүгэдын түлѳѳ Бурханда мүргэнэб. 3Бодото зүб хэрэгтэ ши үнэн сэхэ зандаа байнаш гэжэ дуулахадаа, би ехэ баярлааб. Энэ һониниие намда ерэһэн аха дүүнэр дуулгаа. 4Минии үхибүүд бодото зүб хэрэгтэ үнэн сэхэ зандаа гэжэ дуулахадаа, энээнһээ бүри ехэ баяр баясхалан намда байдаггүй юм. 5Инаг хайрата дүүмни, аха дүүнэрэйнгээ түлѳѳ, харгы замда ябагшадай түлѳѳ шинии бүтээдэг али бүхы ажал хэрэгшни шинии үнэн сэхэ байдагые батална. 6Шинии дуратай байһые аха дүүнэршни һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй урда хэлээ. Бурханай зохидшоомо харгы замаа тэдэ аяншадайнгаа үргэлжэлүүлхэдэ туһалыш даа. 7Тэдэ хүнүүд Христосой алдар нэрын лэ түлѳѳ харгы замда ябаа, бусад арадуудһаа тэдэ туһаламжа абангүй гараа бшуу. 8Үнэн бодото ябадалай түлѳѳ хамта ажаллахынь тула тиимэ хүнүүдые һайшаан дэмжэхэ ёһотойбди. 9Һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ тобшо тэды бэшэг бэшээб, теэд ноёрхохо дуратай Диотреф маниие тооногүй. 10Хэрбэеэ ерэхэ аргатай болоо һаа, тэрэнэй хэдэг бузар муухай үйлэ хэрэгые, бидэн тухай тэрэнэй тараадаг шал худал хардалгануудые би тэрээндэ һануулхаб. Тиин Диотреф энээгээр һанаагаа ханаагүй: аха дүүнэрыемнай ѳѳрѳѳ тэрэ угтажа абанагүй, бэшэнүүдэйшье угтажа абаха гэхэдэнь һаалта хэнэ. Хэтэрхэдээ, аха дүүнэрыемнай һүзэгтэнэй бүлгэмһѳѳ үлдэжэ гаргана. 11Инаг хайрата дүүмни, муу юумэ хэгшэдые бү дахаарай, һайн юумэ хэгшэдые дахаад ябаарай. Һайн юумэ хэгшэд Бурханай хүнүүд гээшэ. Харин муу юумэ хэгшэд Бурханиие хараа үзѳѳгүй юм. 12Деметри тухай бултадаа имагтал һайн юумэ хэлэнэ. Үнэн зүб ушар энээниие мүн лэ гэршэлнэ. Бидэшье баһа тиигэжэл хэлэнэбди, бидэнэй хэлэһэн гэршэ үгэнүүд үнэн зүб байдаг гэжэ ши мэдэнэш. 13Шамда бэшэхэ гэһэн юумэн намда олон бии, теэд бэхэ, гуурһа хэрэглэжэ бэшэхэ дурагүй байнаб. 14Һаядаа шамтай нюур нюураараа уулзахабди гэжэ найданаб, тиихэдээ хѳѳрэлдэхэбди. 15Энхэ амгалан байгаарай. Нүхэдшни шамда амар мэндые хүргэнэ. Шишье хажуудахи нүхэдѳѳ нэрэ нэрээрнь дурдажа, мэндые хүргѳѳрэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\