Хэрэгүүд 1

1Хүндэтэ Феофил! Иисусай хэрэгүүдээ бүтээжэ эхилһэн сагһаа тэнгэри ѳѳдэ дэгдэхэ саг хүрэтэрѳѳ юу хэжэ, юундэ хүнүүдые һургажа байһан тухайнь би түрүүшынгээ ном соо бэшээ һэнби. Тэнгэри ѳѳдэ дэгдэхынгээ урда тээ Иисус Нангин Һүлдын хүсѳѳр шэлэжэ абаһан элшэнэртээ захяа үгэһэн юм. 3Хэрээһэндэ хадагдажа зоболон эдлэһэнэйнгээ удаа дүшэн хоногой туршада тэрэ ѳѳрынгѳѳ амиды байһые баталан, элшэнэртээ оло дахин ерэдэг бэлэй. Элшэнэрынь тэрэниие харадаг, тиихэдэ Иисус тэдэндээ Бурханай хаан орон тухай хѳѳрэдэг байгаа. 4Нэгэтэ элшэнэрээрээ хамта байхадаа, Иисус тэдэнэртээ: – Иерусалимдаа байгты. Минии түрүүн хэлэһэнээр таанадта Эсэгымни үгэхэб гэжэ найдуулһан юумые хүлеэжэ байгты. 5Иоанн уһаар арюудхадаг байгаа, харин таанад Нангин Һүлдѳѳр мэнэ гэһээр арюудхадаг болохот, – гэжэ захяа һэн. 6Элшэнэр суглараад байхадаа, Иисуста хандан: – Дээдын Эзэн, ши тиихэдээ Израилиин хаан орониие сүлѳѳлжэ, захирха эрхыень бусаахашни гү? – гэбэ. 7– Таанарта Эсэгын эрхэ мэдэлээр тогтоогдоһон саг болзорой ерэхые мэдэхэ хэрэггүй. 8Гэбэшье Нангин Һүлдын танай дээрэ буухада, таанад хүсэтэй боложо, Иерусалимай, бүхы Иудейн болон Самариин нютагуудһаа эхилээд, газарай заха хизаар хүрэтэр минии гэршэнүүд болохот, – гэжэ тэрэнь харюусаба. 9Эдэ үгэнүүдээ хэлэһээр Иисус элшэнэрэйнгээ хаража байтар тэнгэри ѳѳдэ дэгдэжэ захалба, тииһээр үүлэндэ халхалуулба. 10Тэрэнэй дэгдэхые хаража, тэнгэри ѳѳдэ шэртэжэ байһан элшэнэрэй хажууда сагаан хубсаһатай хоёр хүн гэнтэ бии болобо. 11– Галилейнхид! Юугээ тэнгэри ѳѳдэ шэртэн зогсоо хүмта? Тэнгэри ѳѳдэ таанадһаа үргэгдэжэ абтаһан Иисус танай хараһаар байтар тэнгэридэ дэгдэһэндээл тон адляар бусажа ерэхэ, – гэжэ тэдэ хоёр хэлэбэ. 12Тиигээд тэдэ элшэнэр хотоһоо нэгэ модоной газарта оршодог Элеон хадаһаа буужа, Иерусалимдаа бусаба. 13Гэртээ ерэжэ, ѳѳһэдынгѳѳ байрладаг дээдэ дабхарай таһалгада тэдэ ошобод. Тэдэ элшэнэрэй нэрэнүүдынь Пётр, Иоанн, Яков, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матвей, Алфейн хүбүүн Яков, Симон Зелот, Яковай хүбүүн Иуда болоно. 14Тэдэнэр Иисусай эхэ Мариятай, тэрэнэй аха дүүнэртэй болон бусад эхэнэрнүүдтэй хамта сугларжа, һанал сэдьхэлээрээ нэгэдэн, ходо зальбардаг байгаа. 15Хэдэн хоногой удаа зуун хорёод һүзэглэгшэдэй суглараад байхада Пётр ѳѳдѳѳ бодожо хэлэбэ: 16– Аха дүүнэрни, аа! Иудын хуби заяан тухай Нангин Һүлдын Давидаар уридшалан хэлүүлһэн Нангин Бэшэгэй мүрнүүд үнэн дээрээ бэелхэ ёһотой байгаа. Иисусые бэдэрһэн зондо Иуда байһан газарыень заажа үгѳѳ. 17Иуда бидэнтэй хамта Бурханда алба хэхээр һунгагдаһан хадаа бидэнэй нэгэн байһан юм. 18(Тэрэ хүн ѳѳрынгѳѳ хара хэрэгээр олоһон мүнгѳѳрѳѳ газар худалдажа абаа. Тиигээд тэндээ толгойгоо сохин унажа, ехээр гэмтээ: гүзээниинь хахаржа, бүхы гэдэһэ доторынь гарашаба. 19Энээн тухай бүхы Иерусалимай хүн зон дуулажа, тэрэ газарые ѳѳрынгѳѳ хэлэн дээрэ «Акелдама» гэжэ нэрлээ һэн, тэрэнь «Шуһата газар» гэһэн удхатай үгэ байгаа.) 20Энээн тухай «Бурханай дуунуудай ном» соо: «Тэрэнэй гэр байра хооһорхонь болтогой, тэндэ хэншье байрлахагүйнь болтогой», – гэжэ бэшэгдэнхэй. Үшѳѳ ондоо газарта: «Тэрэнэй орондо ондоо хүн алба хэхэнь болтогой», – гэжэ бэшээтэй байдаг. 21Тиимэһээ Иудые ондоо хүн һэлгэхэ ёһотой. Тэрэ хүн Иоаннай уһаар арюудхахаһаа эхилээд, Иисусай тэнгэри ѳѳдэ дэгдэһэн саг хүрэтэр үргэлжэ маанадтай хамта Дээдын Эзэн Иисусые дахажа ябаһан хүнүүдэй нэгэн, тэрэнэй амидыралгын гэршэнэрэй нэгэн байха ёһотой. 23Юст гэжэ ара нэрэтэй Иосиф (тэрэниие баһа Баршабба гэжэ нэрлэдэг һэн) ба Матвий хоёрые һунгаха гэһэн дурадхал оробо. 24– Дээдын Эзэн, аа! Ши хүнүүдэй һанал бодолые мэдэнэш. Тиимэһээ байха ёһотой газартаа ошохо гэжэ алба хэхэеэ болиһон Иудын орондо алба хэжэ, элшэн болохыень эдэ хоёрой хэниие шэлэжэ абаһанаа бидэндэ харуулыш, – гэжэ суглараашад зальбарба. 26Жээрэб татахадань, Матвийда тудаа. Тиин Матвий арбан нэгэн элшэнэрээр хамтаран, арбан хоёрдохи элшэн болобо.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\