Хэрэгүүд 10

1Кесарида Корнелий гэжэ нэрэтэй Италиин сэрэгэй зуунай дарга байгаа. 2Тэрэ гэр бүлѳѳрѳѳ Бурханда һүзэглэдэг, тэрээнһээ айн һүгэдэдэг, ядажа тулижа ябаһан зондо үргэл бадар ехээр асардаг, Бурханда үргэлжэ зальбардаг һэн. 3Нэгэтэ үдын гурбан саг багаар тэрэ хүн үзэгдэл хараһан байна. Тэрээндэ Бурханай Эльгээмэл орожо: – Корнелий, – гэжэ дуудахыень тэрэ элеэр дуулаба. 4Корнелий тэрэниие айһан юумэн шэртэжэ: – Юун болооб даа, Эзэмни? – гэжэ асууба. – Шинии зальбарал болон хэһэн буяншни Бурханда хүрѳѳ. Тэрэ шамайе һанажа байна, – гээд Бурханай Эльгээмэл Корнелидэ хэлэбэ. – 5Мүнѳѳ дээрээ хүнүүдые Иоппи эльгээ, Пётр гэжэ нэрэтэй Симониие дуудуула. 6Тэрэ мүнѳѳ арһа элдэгшэ Симонэйдэ далайн хажуудахи гэртэ байна. 7Тэрээнтэй хѳѳрэлдэһэн Бурханай Эльгээмэлэй ябаһан хойно Корнелий хоёр зарасаяа, үнэн сэдьхэлтэ сэрэгэй нэгэ туһалагшаяа дуудажа, 8ушарһан бүхэниие тэдээндэ хѳѳрэжэ үгѳѳд, Иоппи хото эльгээбэ. 9Үглѳѳдэрынь, үдэ багта тэдэнэрэй хотодо ойртожо байхада, Пётр Бурханда зальбархаяа гэрэй орой дээрэ гараад байба. 10Тэрэ ехээр үлдэжэ, эдеэлхэ дураниинь хүрэбэ. Эдеэ хоолой бэлдэгдэжэ байхада, Пётр үзэгдэл хараба: 11огторгойн нээгдэхые, тэндэһээ газарта дүрбэн үзүүрһээнь баряад буулгагдажа байһан бүд хараба. 12Бүд дээрэ элдэб янзын дүрбэн хүлтэй амитадые, газар дэлхэйн мүлхигшэдые, тэнгэриин шубуудые хараба. 13Абяан гаража: – Бодо, Пётр. Дуратай юумэ гаргаад эди, – гэжэ Пётрто хэлэбэ. 14– Үгы даа, яабашье эдихэгүйб, Дээдын Эзэн. Би сэбэр бэшэ, бузар юумэндэ нэгэшье ама хүрѳѳгүй һэнби, – гэжэ Пётр харюусаба. 15Абяан хоёрдохиёо гаража: – Бурханай сэбэрлэһэн юумые бузар бү гэ, – гэжэ Пётрто хэлэбэ. 16Энэнь гурба дахин дабтагдаба, тиигээд бүднь огторгой ѳѳдэ татагдан абтаба. 17Хараһан үзэгдэлэйнгѳѳ удхыень Пётрой тайлбарилжа ядан, гайхан һуухадань, Корнелиин эльгээһэн хүнүүд Симонэй гэрые оложо, үүдэнэйнь хажууда зогсобо. 18Пётр гэжэ нэрлэгдэдэг Симон эндэ байрлана гү гэжэ тэдэ шангаар һурабад. 19Хараһан үзэгдэл тухайгаа Пётрой бодомжолжо байхада, Нангин Һүлдэ тэрээндэ: – Симон, гурбан хүн шамайе бэдэржэ байна, харана гүш? 20Тэдэниие би ѳѳрѳѳ шамда эльгээгээ хүнби. Тиимэһээ энэ бэеэрээ доошоо буужа, татагалзангүй тэдэнтэй яба, – гэжэ хэлэбэ. 21Пётр доошоо буугаад, ерэһэн уладһаа: – Бэдэрһэн хүнтнай би гээшэб. Ямар хэрэгээр таанад иишэ ерээбта? – гэжэ һураба. 22– Бидэниие зуунай дарга Корнелий эльгээгээ. Тэрэ үнэн сэдьхэлтэн, Бурханда һүзэглэдэг хүн, тэрэниие бүхы еврей зон ехээр хүндэлдэг юм. Хэлэһэн юумыешни Корнелиин шагнахын тула Бурханай Эльгээмэл тэрэниие шамда эльгээжэ, шамайе гэртээ дуудажа асархыень захираа, – гэжэ тэдэ хүнүүд харюусаба. 23Пётр тэдэниие гэртэ урижа айлшалуулба. Хойто үдэрынь Пётр түхеэрээд, тэдэнтэй хамта харгы замда мордобо. Тэдэнтэй хэдэн һүзэглэгшэд Иоппиһоо нүхэр болон ошолсобод. 24Хойто үдэрынь тэдэнэр Кесари хото хүрэжэ ерэбэ. Корнелий бүхы түрэлхидѳѳ, хани нүхэдѳѳ суглуулаад, тэдэниие хүлеэжэ байгаа. 25Пётрой орохотой сасуу Корнелий тэрэниие угтан, хүлдэнь мүргэн унаба. 26– Бодыш даа, – гэжэ тэрэниие Пётр бодхообо. – Бишни юрын хүн гээшэб. 27Пётр Корнелитэй хѳѳрэлдэһѳѳр гэртэнь орожо, тэндэнь сугларһан олон зониие хараба. 28– Манай Хуулиин ёһоор еврей хүн ондоо яһатанаар харилсаха, гэртэнь орохо ёһогүй гэжэ таанад һайн мэдэнэ ёһотойт. Теэд Бурхан намда ямаршье хүниие сэбэр бэшэ, бузар гэжэ хэлэжэ болохогүй байһые харуулба. 29Тиимэһээ хойноһоомни эльгээхэдэтнай, би арсангүй ерээб. Ямар хэрэгээр таанад хойноһоомни эльгээгээбта гэжэ би мүнѳѳ һураха һанаатайб, – гэжэ Пётр тэдэндэ хандан хэлэбэ. 30– Гурбан үдэрэй урда тээ эгээл энэ сагта, үдын гурбан сагай багаар би гэртээ Бурханда зальбаржа байгаа һэнби. Гэнтэ ялалзаһан хубсаһатай хүн урдамни зогсоод: 31«Корнелий, шинии зальбарал болон хэһэн буяншни Бурханда хүрѳѳ. Тэрэ шамайе һанажа мэдэжэ байна. 32Хүнүүдые Иоппи эльгээ, Пётр гэжэ нэрэтэй Симониие дуудуула. Тэрэ мүнѳѳ арһа элдэгшэ Симонэйдэ далайн хажуудахи гэртэ байна», – гэжэ хэлэбэ. 33Тиигээд би тэрэ дороо хойноһоошни эльгээгээ һэнби. Шинии ерэһэншни ехэ һайн гээшэ. Мүнѳѳ бидэ булта Бурханай урда зогсожо, Дээдын Эзэнэй шамда хэлэ гэжэ захирһан бүхэниие шамһаа дуулахаяа эндэ суглараабди. 34– Бурхан яһа илгадаггүй гэжэ би одоол үнэн дээрээ ойлгооб, – гээд Пётр хэлэбэ. – 35Бурхан тэрээндэ һүгэдэгшэ, үнэн сэхээр амидарагша ямаршье яһатанай хүниие угтан абадаг. 36Иисус Христосоор дамжуулан, амгалан байдал тухай һургаал номнолые Бурхан бүхы Израилиин хүн зондо айладхаһан байна. Иисус Христос хүн бүхэнэй Дээдын Эзэн гээшэ. 37Иоаннай уһаар арюудхуулагты гэжэ хүн зониие уряалһанһаа хойшо Галилейһээ эхилэн, бүхы Иудей соогуур юунэй болоһые таанад ѳѳһэдѳѳ һайн мэдэнэт. 38Бурхан Назаредэй Иисусые Нангин Һүлдѳѳр болон хүсэ шадалаар дүүргэхэдэнь, тэрэ хаа хаанагүй ябажа, буянтай юумэ хэжэ, шолмосто баригдаһан хүн бүхэниие эдэгээжэ байһыень таанад баһа мэдэнэт. Юундэб гэхэдэ, Бурхан тэрээнтэй хамта байгаа. 39Бидэ Иудейн орон нютагта болон Иерусалимда Иисусай бүтээһэн бүхы хэрэгүүдэйнь гэршэнэрбди. Тэрэниие модон хэрээһэндэ хадажа саазалаа һэн. 40Гэбэшье Бурхан тэрэниие гурбадахи үдэртэнь амидыруулаа, хүнүүдтэ үзэгдэхэ арга тэрээндэ олгоо бэлэй. 41Харин бүхы хүн зондо бэшэ, ганса Бурханай шэлэжэ абаһан гэршэнэртэ, бидэндэ ѳѳрыгѳѳ тэрэ үзүүлээ юм. Тэрэнэй амидырһан хойно бидэ тэрээнтэй суг эдижэ уужа ябаа һэмди. 42Үхэһэн ба амиды хүнүүдэй Зарга шүүгшэ, Бурханай табисуурта гэжэ тэрээн тухай гэршэлхыемнай, хүн зондо Һайн Мэдээсэл номнохыемнай тэрэ бидэндэ захяа бэлэй. 43Тэрээндэ этигэһэн хүн бүхэндэ тэрэнэй нэрэ алдарай хүсѳѳр нүгэлынь хүлисэгдэхэ гэжэ бүхы лүндэншэд гэршэлнэ. 44Пётрой үшѳѳ хэлэжэ байха үедэ һургаал шагнажа байһан хүн бүхэндэ Нангин Һүлдэ бууба. 45Тиимэһээ Пётртой ерэһэн еврей һүзэглэгшэд Нангин Һүлдын бусад зондо үгтэһэндэ ехэ гайхалдаба. 46Элдэб янзын хэлэнүүд дээрэ Бурханиие магтахые тэдэ дуулаба ха юм. 47– Эдэ хүнүүд бидэндэл адляар Нангин Һүлдые тогтоон абаа. Тиимэһээ мүнѳѳ эдэнэй уһаар арюудхуулхада юун һаалта болохо юм? – гэжэ Пётр хэлэбэ. 48Иисус Христосой нэрэ алдараар уһаар арюудхуулхыень Пётр тэдэндэ захирба. Тиигээд тэдэ һүзэглэгшэд Пётрые тэдэнтэй хамта хэдэн үдэр байлсахыень гуйба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\