Хэрэгүүд 11

1Бусад арадууд Бурханай үгые баһа мэдэбэ гэжэ Иудейн орон нютагуудаар эндэ тэндэ байһан элшэнэр болон һүзэглэгшэд дуулаба. 2Тиимэһээ Пётрой Иерусалим ерэхэдэнь, еврей һүзэглэгшэд тэрэниие зэмэлэн: 3– Ши бэлгээ отолуулаагүй хүнүүдэй гэртэ оробош, тэрээнһээ гадна тэдэнтэй эдеэ хоол барибаш, – гэжэ хэлэбэ. 4Пётр тохёолдоһон ушарые тэдэндэ эхинһээнь ойлгуулан хѳѳрэбэ: 5– Иоппи хотодо Бурханда зальбаржа байхадаа би зальбаралдаа бүрин абтан, үзэгдэл хараа һэнби. Дүрбэн үзүүрһээнь баряад огторгойһоо доошоо буулгагдажа байһан ехэ бүд мэтэ юумые би харааб. Тэрэ бүд зогсожо байһан газартамни бууба. 6Шагаажа, досоонь юун байнаб гэжэ харахадамни, тэндэ элдэб янзын амитад, зэрлиг ангууд, мүлхигшэд, тэнгэриин шубууд байба. 7Удаань: «Бодо, Пётр. Дуратай юумээ гаргаад эди», – гэжэ намда хандажа хэлэһые дуулааб. 8«Үгы даа, яабашье эдихэгүйб, Дээдын Эзэн. Би нэгэтэшье сэбэр бэшэ, бузар юумэндэ ама хүрѳѳгүй һэнби», – гэжэ би харюусабаб. 9Огторгойһоо абяан хоёрдохиёо гаража: «Бурханай сэбэрлэһэн юумые бузар бү гэ», – гэбэ. 10Энэнь гурба дахин дабтагдаад, тиигээд тэрэ бүд огторгой ѳѳдэ татагдан абтаа һэн. 11Эгээл тэрэ сагта айлшалжа байһан гэрэймни урда хойноһоомни Кесариһаа эльгээгдэһэн гурбан хүн зогсожо байба. 12Таталдангүй тэдэнтэй ошо гэжэ намда Нангин Һүлдэ хэлээ. Намтай энэ зургаан һүзэглэгшэд баһа ошолсоо юм, бидэ сугтаа тэрэ хүнэй гэртэ ороо һэмди. 13Тэрэ хүн бидэндэ Бурханай Эльгээмэлые гэртээ хараһан тухайгаа, мүн тэрэнэй: «Иоппи хото хүнүүдые эльгээжэ, Пётр гэжэ нэрэтэй Симониие дуудажа асара. 14Тэрэ шамайе, гэрынхидыешни абарха мэдээсэл шамда хѳѳрэжэ үгэхэ», – гэһыень хэлэбэ. 15Минии хѳѳрэжэ эхилхэтэй сасуу бидэндэ урдань буудагтал тон адляар тэдээндэ Нангин Һүлдэ буугаа һэн. 16Тиихэдэ би «Иоанн уһаар арюудхаа, харин таанад Нангин Һүлдѳѳр арюудхагдахат», – гэжэ Дээдын Эзэнэй хэлэһые һанаандаа оруулааб. 17Дээдын Эзэн Иисус Христосто этигэхэдэмнай бидэндэ үгтэһэн бэлэгтэл тон адли бэлэгые Бурхан тэдэндэ үгѳѳ. Тиихэдэ Бурханда һаалта хэхэ би хэн гээшэбиб? 18Эдэ үгэнүүдые дуулахадаа еврей һүзэглэгшэд Пётрые буруушаахаяа болижо: – Тиихэдээ Бурхан бусад арадуудташье нүгэл хэхэеэ болихо арга олгожо, Амидарал үгэбэ гээшэ ха! – гэжэ хэлэн, Бурханиие алдаршуулба. 19Стефанай наһа бараһан сагһаа хойшо хашалга мүрдэлгэнүүдһээ зугадаһан һүзэглэгшэд Финики, Кипр, Антиох ерэжэ, һургаалаа гансал еврейнүүдтэ номножо байба. 20Тэдэнэй дунда Кипрһээ, Киренейһээ уг гарбалтай хүнүүд байһан тула тэдэнэр Антиох ошожо, Дээдын Эзэн Иисус тухай Һайн Мэдээсэлые грегүүдтэшье номнобо. 21Дээдын Эзэн тэдэнээр байлсажа, ехэ олон зон тэрээндэ һүзэглэн хандаба. 22Энээн тухай һураг Иерусалимай һүзэглэгшэдэй бүлгэм дуулаад, тэрэ хото руу Варнавые эльгээбэ. 23Варнава Антиох хүрэжэ ерэхэдээ, Бурханай үршѳѳл хайраар бүтээгдэһэн юумэнүүдые ѳѳрѳѳ хаража, ехэтэ баярлаба. Тиигээд бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ Дээдын Эзэндэ үнэн сэхэ байхыень тэрэ хүн зониие уряалаа. 24Варнава Нангин Һүлдѳѳр болон этигэлээр дүүрэһэн һайн хүн байгаа, тиимэһээ Дээдын Эзэндэ үшѳѳ олон зон һүзэглэбэ. 25Варнава Саулые бэдэрхэеэ Тарс ошожо, тэрэниие олоод, 26Антиох абажа ерэбэ. Тэдэнэр бүтэн жэл соо һүзэглэгшэдэй бүлгэмтэй байжа, хоюулан ехэ олон зониие һургагша һэн. Тиихэдэ Антиохдо шабинарые анха түрүүшынхиеэ «христос шажантан» гэжэ нэрлэдэг болобо. 27Тэдэ үдэрнүүдтэ Иерусалимһаа Антиохдо хэдэн лүндэншэд ерээ. 28Агав гэжэ нэрэтэй тэдэнэй нэгэн бодожо, бүхы газар дэлхэйдэ ехэ үлэсхэлэн болохо гэжэ Нангин Һүлдын ашаар уридшалан хэлэбэ. (Тиимэ үлэсхэлэн Клавдий хаанай захирха үедэ болоо һэн). 29Тиихэдэ шабинар Иудейдэ ажаһуудаг аха дүүнэртээ шадаха зэргээрээ туһалха, тэдэндээ юумэ эльгээхэ гэжэ шиидэбэ. 30Тэдэ шиидэһэнээ хүсэлдүүлэн, Варнава Саул хоёроор бүлгэмэй хүтэлэгшэдтэ ѳѳһэдынгѳѳ мүнгэн туһаламжа дамжуулба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\