Хэрэгүүд 12

1Эгээл тэрэ үедэ Ирод хаан һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй зарим хүнүүдые хашан мүрдэжэ захалба. 2Хаан Иоаннай аха Яковай тархииень сабшагты гэжэ захирба. 3Энэнь еврейнүүдтэ һайшаагдаба гэжэ мэдэхэдээ, баһа Пётрые барижа хааба. Энэ ушар Эһээлтэгүй Хилээмэнэй һайндэртэ тохёолдоһон байна. 4Ирод Пётрые түрмэдэ хаагаад, дүрбэ дүрбэн сэрэгшэдһээ бүридэһэн дүрбэн халаанай харуулаар тэрэниие харууһалуулба. Тиигээд Паасхын һайндэрэй үнгэрхэтэй сасуу тэрэниие улад зоной урда шүүбэрилхэ гэжэ шиидэбэ. 5Пётрые түрмэдэ барижа байхадань, һүзэглэгшэдэй бүлгэм тэрэнэй түлѳѳ үргэлжэ Бурханда зальбаржа байгаа. 6Иродэй Пётрые улад зоной урда шүүбэрилхэ гэһэн үдэрэй урда һүни Пётр хоёр сэрэгшэдэй хоорондо дабхар гэнжээр хүлеэтэй унтажа байгаа һэн. Тиихэдэ түрмын үүдэнэй хажууда үшѳѳ харуул табигданхай байба. 7Гэнтэ Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл бии боложо, Пётрой байһан газарта гэрэл туяа сасарба. Эльгээмэл Пётрые түлхин һэреэжэ: – Түргѳѳр бодо! – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэ Пётрой гарһаа гэнжэнүүдынь мултаран унаба. 8– Бүһэеэ бүһэлэ, гуталаа үмдэ, – гэжэ Эльгээмэл хэлэбэ. Пётр үгынь дуулажа, хэлэһыень дүүргэбэ. – Субаа нэмэрээд, хойноһоомни яба, – гэжэ Эльгээмэл баһа хэлэбэ. 9Бурханай Эльгээмэлэй хэжэ байгаашань үнэхѳѳрѳѳ юм гү, али үгы гү гэжэ ойлгожо ядан, хии үзэгдэл хаража байна хаб гэжэ бодон, Пётр хойноһоонь гаража ябаба. 10Тэдэнэр хоёр харуулай хажуугаар үнгэржэ, хото ошоһон түмэр үүдэндэ хүрэжэ ерэбэ. Үүдэн урдань ѳѳрѳѳ нээгдэбэ. Тэдэнэр үүдээр гараад, саашаа ябаба. Нэгэ гудамжа үнгэрһэнэй һүүлээр Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл гэнтэ харагдахаяа болишоо. 11Пётр мэдээ ороходоо: – Дээдын Эзэн ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые эльгээн, намайе Иродэй гарһаа мултаруулба, еврей зоной хүлеэжэ байһан саазаһаа аршалба. Энэнииень би мүнѳѳл һайн ойлгобоб, – гэжэ ѳѳртѳѳ хэлэбэ. 12Пётр энээниие ойлгоходоо, Марк гэдэг Иоаннай эхэ Мариягай гэртэ хүрэжэ ерэбэ. Тэндэ олон хүн суглараад, Бурханда зальбаржа байба. 13Пётрой үүдэ тоншоходо, Рода гэжэ нэрэтэй зараса эхэнэр үүдэндэ ойртоо. 14Пётрой дуу танихадаа тэрэ эхэнэр тон ехээр баярлажа, үүдээшье нээхэеэ мартаад, Пётр үүдэндэ зогсоно гэжэ дуулгахаяа гүйжэ ошобо. 15– Ай, ухааншни муудаа ха, – гэжэ бусад зон Родада хэлэбэ. Гэбэшье тэрэ эхэнэрэй ѳѳрынхёорѳѳл болоод һалахагүйдэнь, тэдэ: – Пётрой Эльгээмэл байгаа ёһотой, – гэжэ буруушаабад. 16Харин Пётр һалангүй үүдэ тоншожо байгаа. Үүдэ нээхэдэ гэртэ байһан хүнүүд Пётрые харахадаа угаа ехээр гайхалдаба. 17Шэмээгүй бологты гэжэ Пётр гараараа харуулаад, Дээдын Эзэнэй яажа тэрэниие түрмэһѳѳ гаргаһан тухай хѳѳрэжэ үгэбэ. – Яковта, аха дүүнэртэ энээн тухай дуулгагты, – гэжэ Пётр хэлээд, тэдэниие орхёод, ондоо тээшээ ошобо. 18Пётртой юун ушарааб гэһэн хүл хѳѳрсэгэнѳѳн үүр сайхада сэрэгшэдэй дунда болобо. 19Иродшье Пётрые бэдэрүүлээд олобогүй. Тэрэ харуулшадые һайса мүшхэжэ саазалхыень захираад, ѳѳрѳѳ Иудейһээ Кесари ошожо, тэндээ үлэбэ. 20Ирод хаан Тир, Сидон хотынхидтэ тон ехээр сухалдажа байба. Тиимэһээ тэдэнь ѳѳһэд хоорондоо хэлсэжэ, хаанай ордоной захирагша Бластые бэе тээшээ татаад, тэрээнтэй сугтаа хаанда ошожо, эб найрамдал тогтоохо тухай гуйба. Юундэб гэхэдэ, Тир, Сидон хотынхид Иродэй газарһаа эдеэ хоолоор хангагдадаг бэлэй. 21Хүнүүдтэй уулзахаар тогтоогдоһон үдэр Ирод хаан субаа нэмэржэ, хаан шэрээдээ һуугаад, зоной урда юумэ хэлэжэ оробо. 22– Энэмнай хүн хэлэнэ бэшэ, Бурхан хэлэнэ! – гэжэ улад зон шангаар хашхаралдаба. 23Бурханай алдар соло дуудангүй байһанайнь түлѳѳ Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл Иродые гэнтын үбшэнгѳѳр дайража, Ирод хаан үтэ хорхойдо барюулан үхэбэ. 24Тиихэдэ Бурханай Мэдээсэл хаа хаанагүй таража байгаа. 25Варнава Саул хоёр даалгагдаһан хэрэгүүдээ бүтээжэ, Марк гэдэг Иоанные абаад, һѳѳргѳѳ Иерусалим ерэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\