Хэрэгүүд 13

1Антиохой һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ Варнава, Нигер гэһэн ара нэрэтэй Симеон, Киреней хотын Лукий, Саул, бага байхадаа хаанай хүбүүн Иродтэй хүмүүжүүлэгдэһэн Менахем гэһэн лүндэншэд, багшанар байгаа һэн. 2Нэгэтэ тэдэнэй Дээдын Эзэндэ алба хэжэ, масаглажа байхада Нангин Һүлдэ тэдээндэ: – Ямар үүргэ хэрэг даалган Варнава Саул хоёрые дуудаа һэнби, тэрэ хэрэгыемни бүтээхыень тэдэ хоёрые намда табигты, – гэжэ хэлэбэ. 3Масаглажа, мүргэл зальбаралаа дүүргэһэн хойноо тэдэ зон үнѳѳхи хоёрые гараараа адислан табиба. 4Нангин Һүлдын нүлѳѳгѳѳр харгы замдаа гараһан Варнава Саул хоёр Селевки хүрэжэ ерээд, тэндэһээ Кипр аралда тамаран ошобо. 5Саламин хүрэжэ ерээд, тэдэнэр мүргэлэй гэрнүүдтэ Бурханай Үгэ номнобо. Тиихэдэ тэдэнтэй Иоанн ябалсажа, тэдэндэ туһалжа байгаа. 6Бүхы Кипр аралые гаталан, тэдэ Пафос хото хүрэжэ ерэбэд. Тэндэ Бар-Иисус гэжэ нэрэтэй эльбэшэ, хуурмаг лүндэншэ еврей хүнтэй уулзаба. 7Бар-Иисус аралые захирагша Сергий Павел гэдэг эрдэм ухаа ехэтэй хүнэй нүхэрынь байгаа. Сергий Павел гээшэнь Бурханай һургаал үгэ дуулаха дуратай байжа, Варнава Саул хоёрые ѳѳртѳѳ дуудаа һэн. 8Теэд Элим гэжэ (энэнь тэрэнэй грек нэрэ) эльбэшэн захирагшын этигэхэдэ һаалта хэжэ, шабинарта эсэргүүсэбэ. 9Саул (ондоогоор Павел) Нангин Һүлдѳѳр дүүрэн, Элим тээшэ анхаралтайгаар шэртэн хараад: 10– Ши, худал хуурмагай бэелэл, шолмосой хүбүүн, али бүхы үнэн юумэнэй дайсан! Дээдын Эзэнэй арюун сэхэ замые саашадаашье хазагайруулжа ябахаб гэжэ һанана гүш? 11Мүнѳѳ Дээдын Эзэнэй гар шам дээрэ зогсоо. Ши һохор боложо, хэдэн сагай туршада наранай туяа харахагүйш, – гэжэ хэлэбэ. Тэрэ дороо Элимые боро хараан бүрхѳѳн хушажа, хүтэлжэ ябаха хүниие бэдэрэн, тэрэ иишэ тиишээ тэмтэрбэ. 12Ушарһан бүхэниие хараһан захирагша ехээр гайхан, Дээдын Эзэн тухай һургаалда этигээ һэн. 13Павел замайнгаа нүхэдтэй Пафосһаа тамаржа гараад, Памфилиин нютагай Пергэ хото хүрэжэ ерэбэ. Тэндэ Иоанн тэдэниие орхёод, Иерусалимаа бусажа ошоо һэн. 14Харин үлэһэн нүхэдынь Пергэһээ Писидиин Антиох зорижо ерээд, субботын үдэр мүргэлэй гэртэ орожо һуубад. 15Хуулиин, лүндэншэдэй номһоо хэһэгүүдые уншаһанай хойно мүргэлэй гэрэй ахамадууд: – Аха дүүнэр, хүн зониие урмашуулхаар юумэн танда байгаа һаа, хэлыт даа, – гэжэ айлшадта хандаба. 16Павел ѳѳдѳѳ бодожо, шэмээгүй бологты гэжэ гараараа харуулаад: – Израильшууд, Бурханиие хүндэлэгшэд, шагныт даа! 17Израилиин арад зоной Бурхан манай үбгэ эсэгэнэрые шэлэжэ абаад, хариин газарта, Египедтэ ажаһуухадань, тэдэниие агууехэ үндэһэн болгоо һэн. Тиигээд хүсэн түгэлдэр гараараа Бурхан тэдэниие Египедһээ гаргажа, 18дүшэн жэлэй туршада сүл губида тэдэнтэй тэсэжэ байгаа бэлэй. 19Ханаанай газар нютагта долоон үндэһэтэниие тэрэ һүнѳѳгѳѳд, газарыень манай үбгэ эсэгэнэртэ эзэлжэ байхаарнь үгѳѳ һэн. 20Иигэжэ дүрбэн зуун табин жэл үнгэрѳѳ. Тэрэнэй удаа Бурхан тэдэндэ заргашадые үгѳѳ һэн. Тэдэ заргашад лүндэншэ Самуилай үе саг хүрэтэр байгаа. 21Һүүлдэ хааниие манда үгыш гэжэ израильшуудай гуйхадань, Бурхан тэдэндэ Вениаминай угсаатанай Кисэй Саул хүбүүе үгэбэ, тиин тэрэнь дүшэн жэлэй туршада хаан шэрээдэ һууба. 22Тэрэниие тушаалһаань халажа, Бурхан Давидые израильшуудай хаан болгожо табяа хаш. Тиин тэрээн тухай Бурхан: «Би Иесейн Давид хүбүүе шэлэжэ абааб, тэрэ минии һанаа сэдьхэлдэ тааруу байна, тэрэ захиралтануудыемни бултыень дүүргэхэ», – гэжэ хэлээ юм. 23Бурхан найдуулһан ёһоороо Давидай үри һадаһан болохо Абарагша Иисусые Израильда эльгээгээ. 24Тэрэнэй заларан ерэхые Иоанн уридшалан айладхажа, нүгэл үйлэдэхэеэ болёод, уһаар арюудхахыень бүхы Израилиин хүн зониие уряалаа бэлэй. 25Үүргэеэ дүүргэжэ байхадаа Иоанн: «Намайе хэн гэжэ һананабта? Би таанадай хүлеэһэн хүн бэшэлби. Таанадай хүлеэһэн хүн минии хойноһоо заларжа ябана, тиин би тэрэнэй гуталайнь ооһорыешье тайлаха эрхэгүйб!» – гэжэ хэлээ һэн. 26Аха дүүнэрни! Абраһамай үри һадаһад, Бурханиие хүндэлэгшэд, абаралга тухай энэ мэдээсэл бидэндэ эльгээгдэһэн байна. 27Иерусалимда ажаһуугшад ба захирагшад Христосые таняагүй, тэрэниие гэмнээд, суббото бүхэндэ уншадаг лүндэншэдэй ном соо бэшэгдэһые бүтээгээ гээшэ. 28Тэрэниие саазалха нэгэшье баримта олонгүй, тэдэ зон Иисусые саазала гэжэ Пиладые баалаа. 29Тиигэжэ тэдэнэр Иисус тухай Нангин Бэшэгтэ бэшээтэй байһан бүгэдые бэелүүлбэ. Тэдэнэр Иисусые хэрээһэнһээ буулгажа, агы нүхэндэ хүдѳѳлүүлээ һэн. 30Гэбэшье Бурхан тэрэниие амидыруулаа. 31Галилейһээ Иерусалим хүрэтэр тэрээнтэй хамта ерэлсэһэн хүнүүдтэ олон үдэрэй туршада тэрэ үзэгдѳѳ, тиимэһээ тэдэнь мүнѳѳ улад зондо Иисус тухай баталан гэршэлнэ. 32Харин бидэ манай үбгэ эсэгэнэртэ үгтэһэн үгэ бүтэбэл даа гэжэ Һайн Мэдээсэлые айладхажа байнабди. 33Бурхан Иисусые амидыруулхадаа, бидэндэ, тэдэнэй үри хүүгэдтэ найдуулһанаа бүтээгѳѳ гээшэ. Энээн тухай «Бурханай дуунай номой» хоёрдохи дуун соо иигэжэ бэшэгдэнхэй юм: «Ши минии хүбүүнши, Мүнѳѳдэр би эсэгэшни болооб». 34Бурханай тэрэниие амидыруулһан, гутаан үмхирүүлээгүй тухай: «Давидта үгэһэн нангин бата үгэнүүдээ би таанадай дунда бэелүүлхэб», – гэжэ бэшээтэй байдаг юм. 35Тиимэһээ Нангин Бэшэгэй ондоо газарта: «Ши ѳѳрынгѳѳ шударга Зарасые агы нүхэндэ гутаажа үмхирүүлхэгүйш», – гэжэ хэлэгдэнэ. 36Давид бүхы наһаараа Бурханай уг зорилгые бүтээжэ, һүүлдэ наһа барахадаа үбгэ эсэгэнэртэйгээ суг хүдѳѳлүүлэгдэһэн байгаа, бэень эсэстээ гутажа үмхирѳѳ юм. 37Харин Бурханай амидыруулһан хүн гутажа үмхирхэгүй юм. 38Тиимэһээ, аха дүүнэрни, Иисусаар дамжуулан, Бурхан таанадта нүгэл хүлисэхэ тухай айладхаа гэжэ мэдэжэ абагты. Моисейн Хуули сахяадшье хүлисүүлхэ аргагүй нүгэлнүүдые Иисуста этигэдэг хүн бүхэндэ Иисусай хүсѳѳр тэрэ нүгэлнүүдынь хүлисэгдэбэ гээшэ. 40Лүндэншэдэй иигэжэ хэлэһэн үгэнүүд таанадтай тохёолдохогүйн тула таанад һэргэг байгты: 41«Харагты даа, шоглон гасаалагшад, гайхалдагты, хосорогты! Таанадта хүнэй дуулгаашье һаа, танай үнэншэхѳѳр бэшэ Агууехэ үйлэ хэрэг танай эдэ үдэрнүүдтэ би бүтээжэ байнаб». 42Павел Варнава хоёрой мүргэлэй гэрһээ гаража байхада, мүнѳѳ хѳѳрэһэн юумэеэ ерэхэ субботодо үргэлжэлүүлэн хэлэхыень хүнүүд тэдэниие уриба. 43Сугларһан зоной таража эхилхэдэ, еврейнүүд болон еврейнүүдэй шажанда этигэһэн олон хүнүүд Павел Варнава хоёрые дахан ябаба, харин тэдэ хоёрынь саашадаашье Бурханай үршѳѳл хайрада амидархыень тэдэ зониие идхажа байба. 44Нүгѳѳ субботодо бүхы хотын зон тооной Дээдын Эзэнэй Мэдээсэл шагнахаяа сугларба. 45Еврейнүүд иимэ олон зониие харахадаа, ехээр атаархажа, Павелые муудхан, тэрээнтэй арсалдаба. 46Павел Варнава хоёр зоригтойгоор иигэжэ хэлэбэ: – Бидэ Бурханай үгэ анха түрүүн таанадта асарха ёһотой байгаабди. Харин энэ үгые таанадай буруушаажа, мүнхын амидаралда хүртэхѳѳр бэшэбди гэжэ ѳѳһэд тухайгаа һанаа юм һаатнай, бидэ мүнѳѳ бусад арадуудта ошохомнай. 47Дээдын Эзэн бидэндэ: «Газар дэлхэйн заха хизаар хүрэтэр абаралга асархыншни тула Би шамайе бусад арадуудай гэрэл туяа болгон табяаб», – гэжэ захяа һэн. 48Хэлэһыень дуулахадаа бусад арадууд ехээр баярлажа, Дээдын Эзэнэй үгые алдаршуулба, тиигээд мүнхэ ажамидархаар шэлэгдэһэн хүнүүд булта һүзэглэбэ ха. 49Бурханай үгэ энэ орон нютагаар хаа хаанагүй дэлгэрэн тараа. 50Гэбэшье еврейнүүд хотын түрүү хүнүүдые болон Бурханда һүзэглэһэн хүндэтэ эхэнэрнүүдые Павел Варнава хоёрто эсэргүү һанаатай болгобо. Тэдэ хоёрые хашан мүрдэжэ, тэрэ нютагһаа намнаба. 51Тиихэдэнь Павел Варнава хоёр хүлдѳѳ халдаһан тооһо гүбижэ, Икони хото ошоо һэн. 52Тэрэ үедэ Антиохдо байһан шабинар баяраар халин, Нангин Һүлдѳѳр дүүрээд байба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\